Inlägg

Visar inlägg från 2010

Meddelarfrihet

Vi får en del frågor om detta till och från. Så brukar jag svara på dessa viktiga frågor.

Anser du att meddelarfrihet även bör omfatta anställda i privata företag som anlitas av kommuner?

Ja. Tryckfrihetsförordningen slår fast att alla har rätt att lämna information till massmedia. Denna meddelarfrihet gäller alla, oavsett om de är offentligt eller privat anställda. Den enskildes rätt till källskydd gäller också lika för alla. Det är viktigt att se över hur anställdas möjligheter att i praktiken utöva sin meddelarfrihet kan tryggas.

Anser du att privatanställda inom vård, omsorg och skola ska ha samma meddelarskydd som offentligt anställda inom vård, omsorg och skola?

Ja. Det behövs ett starkare lagskydd för den som avslöjar allvarliga missförhållanden i offentligt finansierad verksamhet. Särskilt viktigt är detta i vårdsektorn och annan verksamhet där enskildas liv och hälsa berörs. En starkare lagstiftning om efterforskningsförbud i offentligt finansierad verksamhet som bedrivs enligt…

Extremismen

Människor kan gå från destruktiva miljöer till radikala, till våldsbejakande och till direkt våldsbenägna miljöer. Det är som en tratt som är alltför bred sin ena ände och ytterst smal i den andra. Drivkrafterna kan se olika ut, resan likaså. Det spelar ingen roll om människor drivs av en förvriden religonsföreställning, politisk extremism eller skoningslös jakt på ”snabba cash”. Respekten för människoliv är i regel lika med noll. Vi måste oavsett drivkraft jobba förebyggande med ena handen och effektivt söka upp och lagföra gärningsmän med den andra handen.

I SÄPO:s senaste rapport om den våldsbejakande islamisk, som presenterades igår, framgår många utmaningar. En konkret utmaning är att våldsbenägna personer väljer att åka iväg på terroristutbildningar i diverse sönderfallande stater. Områden där det totala vansinnet regerar. Här kan SÄPO vädja, konfrontera och samarbete med andra auktoriteter för att försöka omvända individen. Men knappt något annat. Gränsen mot yttrandefrihet, …

S river upp, gör om och gör rätt

Idag ser jag i SvD att socialdemokraterna svänger i FRA-frågan. Helt plötsligt behövs alltså fortsatt signalspaning för att skydda vårt land mot de krafter som ytterst vill attackera vår demokrati. Jag har stor respekt för personer som sakligt och systematisk argumenterar mot att staten ska få skydda sig från de hot som kommer vi nya teknik. Jag önskar verkligen att vi levde i den bästa av världar där hemliga tvångsmedel inte behövdes. Nu är tyvärr detta inte fallet.

Socialdemokraternas svängning kommer dock lite väl när inpå helgens osannolika terroristattentat i Stockholm. Under förra mandatperioden orkade inte socialdemokraterna stå upp för särskilt mycket saklighet. Det är bra för Sverige om partiet blir en starkare opposition denna mandatperiod.

Det finns mer att önska av hur vi förebygger och bekämpar terrorism. Jag har genom åren skrivit mängder av motioner i ämnet (exempelvis motioner om Terrorism och organiserad brottslighet,Samlade insatser mot terrorism, Bekämpning av terro…

Sura sossar sparkar på statstjänstemän

Snälla Mathilda, Eva-Lena, Lennart och Håkan – socialdemokratiska riksdagsledamöter från Örebro län - sparka inte ut våra duktiga statstjänstemän som julklapp. Vi har en bra budgetlag som förhindrar oheliga utgiftsallianser från Riksdagen. Det är ett bra regelverk som inte minst bär socialdemokratiskt signum. Detta är en viktig orsak till att Sverige numera har starka statsfinanser.

Det finns dock inget regelverk mot oheliga nedskärningsallianser. Om ett par timmar kommer socialdemokrater och Sverigedemokrater kanske göra gemensam sak vid voteringen om regeringskansliet i statsförvaltningen.

Jag förstår att ni vill sabba för min Alliansregering. Men ni skadar Sverige. Vi kan komma att tvingas stänga ambassader, minska på ambitionen på det internationella klimatområdet och tvings minskat det viktiga utredningsarbetet. Är detta vad ni menar med solidaritet, ansvar och att sätta Sverige på kartan?

Att Vänsterpartiet och Sverigedemokrater är oansvarig är ingen nyhet, men att Socialdemokrate…

Spår av socialdemokratin

Bild
Idag är det en öppen utfrågning i riksdagen där representanter från SJ och Trafikverket svarar på riksdagsledamöternas frågor om problemen med järnvägstrafiken. Många huttrande resenärer skulle säkert gärna vilja vara på plats för att kunna uttrycka sitt missnöje och socialdemokraterna kommer säkert passa på att kritisera regeringen under dagen.

Eftersom tågen blivit försenade även i år tror säkert många att ingenting gjorts. Ingenting kan dock vara mer fel. Därför vill jag gärna ge lite bakgrund till dagens situation.

Alliansen har sett till förra mandatperioden fördubblat anslagen för järnvägsinvesteringar och ökat drift- och underhållsanslagen med över en fjärdedel jämfört med föregående mandatperiod. Stora amorteringar av statens lån för järnvägsinvesteringar har genomförts under åren 2007 och 2008.

Om de tidigare socialdemokratiska regeringarna hade fortsatt att prioritera investeringar, drift- och underhåll av infrastrukturen såsom skedde 1994 hade flaskhalsproblemen varit färre …

Mindre narkotika vid anstalterna

Tiden på anstalt ska vara en vändpunkt, inte en ändpunkt för de personer som är intagna. En viktig aspekt som kan hindra vändningen är förekomsten av narkotika inne på anstalterna. Därför är det särskilt glädjande att två stora mätningar som Kriminalvården gjort visar narkotikan minskar till sannolikt den lägsta nivån i modern tid. Detta bygger på samstämmiga uppgifter från personal, intagna och fakta från oanmälda urinprov. Detta är också ett gott betyg åt de åtgärder som Kriminalvården har vidtagit.

Attack mot svenska rättsväsendet

Under tisdagskvällen fram till onsdagsmorgon låg åklagarmyndighetens hemsida nere efter en attack. Denna skapades troligtvis av anhängare till Assange som hämnd på att Assange häktats för misstanke om våldtäkt. Oavsett vad man tycker om Wikileaks, är det upprörande att en grupp personer försöker att motarbeta rättsystemet på detta sätt. Attacken påminner oss även att det är viktigt att öka säkerheten även på IT-området.

Historisk domarreform

Nu försvinner det sista av slutenheten kring utnämningen av domare i Sverige. Reformen antogs i samband med att vi också klubbade igenom grundlagsändringarna nyligen.En viktig liberal reform.

Skriver om detta i Jusektidningen tillsammans med några Allianskollegor: http://www.jusektidningen.se/Jusektidningen/Opinion/debatt/Historisk-reform--oppen-tillsattning-av-domare/

Mitt anförande i debatten finns som nummer 84 i detta Riksdagsprotokoll: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2010/11:20

Wikileaks

Under de senaste dagarna har många upprörda röster hörts över Sveriges samarbete med USA och över att regeringen skulle ha undanhållit information för riksdagen. Till att börja med tycker jag att det skulle vara upprörande om vi inte samarbetade med USA, med tanke på att brottsligheten rör sig över landsgränserna.

Vad gäller nivån av samarbete och informationsutbyte är det inte heller riksdagens roll att vara inblandad på en operativ nivå. I måndags debatterade jag detta med Maria Ferm (MP) i Studio Ett.

Tomt efter Kalle

Kalle Wallin lämnar polisen i Örebro län i ett känsligt läge. Länspolisorganisationen står i närtid inför sannolikt omfattande förändringar. Inte minst till följd av den statliga utredning som pågår – en utredning där jag själv deltar.

I den regionalisering vi sett för underrättelseverksamhet och i kampen mot grova brott har Örebro län klarat sig bra. Så här långt. Det är viktigt för Örebro län att vi nu - i ett formellt ledarlöst vakuum - inte tappar vår position på kartan som ett centra för trygghetsarbete och direkt brottsbekämpning.

Vi inleder nu omgående rekryteringen av en ny länspolismästare. Redan idag har jag tagit de första kontakterna för att säkerställa att vi också får en ny bra länspolismästare. En polischef som sätter medborgarnas intresse främst. Regeringen ska snarast möjligt fatta beslutet.

Nu är även vuxna myndiga

Efter nästan hundra år av statlig filmcensur har avskaffandet idag äntligen klubbats i riksdagen. Sverige var det första landet att införa censur med syfte att skydda medborgarna mot våld och nakenhet, men det har inte använts i praktiken på 15 år. Det är glädjande att även lagstiftningen nu kommer att stödja den grundläggande liberala och demokratiska principen att staten inte ska lägga sig i vad vuxna människor tittar på.

Det betyder däremot inte det att allt som visas på tv eller internet är lämpligt för barn och unga. Självklart är det även i framtiden en naturlig del av föräldraansvaret att ha goda relationer med sina barn och uppsikt över sina barns mediekonsumtion, så att de inte utsätts för något som är skadligt för dem. Till stöd för föräldrar kommer det nya Medierådet, som ersätter Statens biografbyrå, att märka filmer med rekommenderade åldersgränser. Men vad vuxna ser på är ingenting som staten längre kan eller bör lägga sig i.

Skärp straffen vid grova fall av sexköp

Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst överlämnades i somras till regeringen. Utvärderingen visade att förbudet mot köp av sexuell tjänst har haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Utredningen konstaterade dock också att straffmaximumet borde höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Eftersom ett behov finns av att kunna göra en mera nyanserad bedömning, vid allvarligare fall av sexköp, än vad som är möjligt inom ramen för den nuvarande straffskalan. Enligt utredningen står den nuvarande straffnivån för vissa fall av sexköp inte i proportion till brottets allvar. Det är ett mycket bra förslag, men frågan är om det räcker.

Domarna föll nyligen i ett fall med en 14-årig förståndshandikappad flicka som såldes till ett flertal män. Fallet är det andra på kort tid i Malmö där en minderårig förståndshandikappad flicka sålts till olika män. Kammaråklagare …

Höj lärarnas status

Kunskap är, och kommer alltid vara, grunden för egenmakt. För att leverera kunskap till våra barn är skolan central, och lärarna kanske allra mest centrala. Därför är det så viktitgt att vi satsar mer på lärarna och läraryrket. Införandet av en lärarlegitimation är ett steg i rätt riktning. Och det glädjer mig att vi har båda lärarfacken bakom oss i denna fråga.

Jag har nyligen skrivit en artikel i detta ämne. Den hittar du här.

Polisens brottsförebyggande arbete

Effektiviteten i det svenska rättsväsendet är inte tillräcklig, och problemen är tydligast hos den myndighet som flest människor möter - polisen.

Enligt en ny rapport från Riksrevisionen (Polisens brottsförebyggande arbete – har ambitionerna uppnåtts?) planerar polisen varje år brottsförebyggande insatser för 5 miljarder kronor. Bara hälften av dessa insatser genomförs fullt ut. Det är även oklart hur framgångsrika insatserna är, det vill säga, om de förhindrar brott. Det är ytterst allvarligt att det inom polisen saknas kunskap om vilka åtgärder som är effektiva för att förebygga brott. Detta måste rättas till. Det krävs bland annat fler, och bättre, uppföljningar samt ett mer evidensbaserat förebyggande arbete. Men det krävs annat också.

Enligt Riksrevisionen är en av anledningarna till problemen en bristande styrning inom polisen, samt mellan polisen och regeringen. Även andra rapporter har pekat på att det finns brister i polisens ledning och styrning. Det är därför även ytterst v…

Liten grupp utsätts för många brott

Enligt en ny NTU-undersökning (Utsatthet för brott år 2009) från BRÅ drabbades var fjärde person för någon typ av brott under förra året, vanligast var hot och trakasserier. Det är en svag minskning jämfört med förra mätningen som gjordes 2005. Utveckling går således i huvudsak åt rätt håll, men alldeles för långsamt och tyvärr gäller den inte för alla.

Idag utsätts fortfarande alltför många människor för brott, och redan utsatta människor är de som drabbas värst. Drygt en procent av befolkningen utsätts för över hälften av alla brott som begås mot enskild person. Den sociala utsattheten består således ända in i kriminalstatistiken. Det är framförallt för dessa människors skull som vi måste satsa mer på brottsförebyggande åtgärder och ett effektivare rättsväsende.

Statistik om brott och upplevd trygghet visar tydligt att få saker är så socialpolitiskt angelägna som att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det stora brottsförebyggande arbetet görs genom en bra politik för jobb, skol…

Datalagring och brottsbekämpning

Regeringen beslutade idag att inhämta Lagrådets yttrande över EU:s så kallade datalagringsdirektiv, vilket antogs i mars 2006, som innebär en skyldighet för medlemsstaterna att se till att trafik- och lokaliseringsuppgifter samt uppgifter om abonnemang eller användare lagras. Skyldigheten avser leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät.

Direktivet handlar om att de brottsbekämpande myndigheterna ska få tillgång till uppgifter om tele- och Internettrafik för att utreda, avslöja och lagföra allvarliga brott. Endast uppgifter om själva trafiken registreras – alltså inte innehållet. Vem kommunicerade med vem, när skedde det, var befann sig de som kommunicerade och vilken typ av kommunikation användes är frågorna som ska kunna besvaras. Uppgifterna får däremot inte, som sagt, avslöja innehållet i kommunikationen.

Vid genomförandet av direktivet har det varit viktigt för oss i Folkpartiet att skyddet för den personliga integritet…

Snatterierna kostar 4,9 miljarder

Global Retail Theft Barometer Study 2010 har i dag släppt sin årligarapport. Den visar att svinnet i svenska butiker under 2009 uppgick till 5,9 miljarder kronor. Trots den svindlande höga siffran är det faktiskt en minskning jämfört med förra året. Att svinnet minskar är givetvis positivt, både för företagarna och konsumenterna.

Mindre positivt är det att svenska detaljhandlare fortfarande har mer svinn än handlare i övriga nordiska länder, och enligt rapporten anser var fjärde butik att snatteriförsöken har ökat. 2009 kostade snatterierna 4,9 miljarder kronor, vilket ungefär motsvarar 2 900 kronor för varje svensk familj. Notan för snattandet betalas främst av alla oss konsumenter i form av höjda priser. Det är givetvis långt ifrån acceptabelt.

Butiksstölderna och snatteribrotten har vidare ett starkt samband med den övriga brottsligheten i samhället. Stölder används ofta för att bära upp den grova narkotikabrottsligheten. Det finns få unga som utvecklat en grov brottslighet och so…

Misslyckad insats

Den senaste anti-terrorinsatsen i Göteborg verkar ha massor mer att önska. Fler människor, inte minst barn, har sannolikt fått vara med om rena skräckupplevelser. Riksenheten för polismål inleder nu en undersökning. Det verkar nödvändigt. Polisen bör dessutom själv gå igenom sina egna rutiner. Allt från underrättelser kring misstankarna om terrorbrott till själva ingripandena.

Val(s)trategi och eventuellt omval

Socialdemokraterna vet vad dom gör. De vill vinna val, och det till nästan vilket pris som helst. De flygblad man delade ut under valspurten i Örebro var bland det värsta jag sett. Sorgsen blev jag dessutom när jag mötte unga människor på skolor och i valstugor som berättade vad socialdemokraterna lurat i dom om Alliansen i allmänhet och Folkpartiet i synnerhet.

S-valplanen för Örebro län 2010 var ett kalkylerande dokument med nästintill kirurgiska beskrivningar om hur s-folket skulle locka sina väljare. T ex skulle väljare "födda utanför EU27 med barn" mötas av riktade insatser. Det var dessa människor som möttes av valskolor i t.ex. Vivalla i Örebro. Men vad vittnar deras valplan om för människosyn? Vad menar man med etiketteringen "utanför E27"? Människor utan vidare identitet än att de inte är en av oss? Eller?

Valet i Örebro är överklagat, bland annat till följd att vår demokratis infrastruktur inte fugerade. Det är inte primärt socialdemokraternas fel. Icke ti…

Debatten om den svenska narkotikapolitiken

En ny FN-rapport och omröstningen i Kalifornien har satt igång debatten kring hur Sveriges, och övriga världens, narkotikapolitik bör utfomas. Det är bra. Alla politikområden måste vara beredda att efterhand testas, debatteras, ifrågasättas, moderniseras och utvärderas. Den svenska narkotikapolitiken ska alltid bygga på aktuell forskning och kunskap.

För tillfället anser jag, och många andra med mig, att forskningen visar på att de länder i Europa som har störst problem med missbruk är de länder som har en mer tillåtande attityd till droger. Sverige ligger överlag mycket bra till, men vi kan bli bättre. Vi måste satsa mer på det förebyggande arbetet och missbruksvården. Fortfarande dör alltför många tunga missbrukare i vårt land. Det är inte acceptabelt.

Jörgen Svidén skriver klokt om allt detta på SvD Brännpunkt.

Minst sämst i Sverige, eller?

Narkotikan skördar många mänskliga offer världen över, så också i Sverige. Där droger går in går ofta mänskliga värden ut. Integritet, trygghet och respekt är ”godheter” som ofta blir narkotikans första offer hos den som börjar bruka narkotika. Även kampen mot narkotika påverkar. Polisiära tvångsmedel träffar inte alltid rätt trots kontrollstationer såsom te x domstolsprövning.

Visst är vi spetsiga i vår artikel, men legaliseringslobbyn finns snart överallt. Inom FN finns det ju mängder av länder där drogsituationen gått helt över styr. Det är en förklaring till att en rapport som denna kan dyka upp. Med dessutom Kalifornien i minne är ju droglobbyn uppenbart på frammarsch.

Jag kan också leva med ett noga reglerat sprututbyte och har ett flertal gånger argumenterat för just detta. Men det som många i övrigt kallar "harm reduction" blir lätt "harm production". Det finns inte många länder som ur ett helhetsperspektiv har ett ”mindre dåligt läge” på drogfronten än ju…

Kungajakt

Vår statschef är i dagarna föremål för en spektakulär bok om hans privata liv. Jag försöker undvika att ha synpunkter på vår statschefs privatliv. Det samma gäller faktiskt alla andra offentliga och icke offentliga personer, ja alla faktiskt. Statschefen ska granskas och kunna kritiseras för hur han utöver sitt ämbete. För detta är mitt intresse stort, men inte för vad han gör på nätterna med sina vänner.

Människor ska sköta sina uppdrag efter bästa förmåga. Privat ska man också försöka sköta sig och vara en snäll människa. Det gäller statschefer och befolkningen i övrigt.

De gigantiska snaskigheter vi nu ser i vissa medier (här i DN och SvD) gällande statschefen kommer snart att kunna drabba fler. Tänk på det. Politiker, chefer i näringsliv och förvaltning samt offentliga personer i största allmänhet. Det finns ju inga perfekta människor.

Vi folkvalda, eller på annat sätt utvalda, kan tappa förtroendet från våra respektive uppdragsgivare. Och därmed snabbt bli bortvalda. Vår statsche…

Mutkolvar i Riksdagen?

Drevet mot moderaternas partisekreterare Arkelsten tilltar. Krigsrubriker i kvällstidningarna. Jag tycker detta känns något överdrivet. Är det en stor förmån att kolla på finska kärnkraftverk, eller att propagera för reproduktiv hälsa i Afrika? Eller att studera framtidens eventuella miljöbilar i Frankrike.

I våra uppdrag som riksdagsledamöter kan vi göra allt som är lagligt. Vi bör dock avstå det som är olämpligt – trots att det är lagligt - om vi tänker ställa upp till omval. Väljarna är stenhårda i sin dom vart fjärde år.

Det finns ledamöter som sköter sitt uppdrag utmärkt. Andra som inte sköter det lika bra. Problemet är bara att avgöra vad som är bra och mindre bra. Någon tycker att voteringarna är bland det viktigaste i uppdraget. Någon annan menar att det är viktigare att delta i många andra möten – utanför Riksdagen. Det finns alltid exakt 349 olika sätt att vårda sitt riksdagsmandat.

Ingen är dock felfri. Visst finns det gränsfall. Det gäller att kunna stå för sina resor oavset…

Bättre skydd mot stalkning

Systematisk förföljelse, så kallad stalkning, kan ske genom övervakning, trakasserier eller förtäckta hot. Många som förföljer en person lider av psykiska störningar. Förföljelsen är ofta systematisk men når inte upp till straffbestämmelserna om olaga hot, ofredande eller hemfridsbrott. Behovet av en ny, mer heltäckande, lagstiftning på detta område är tydligt.

Dagens proposition från regeringen är ett stort steg i rätt riktning. Förslagen från regeringen syftar till att stärka förbudets brottsförebyggande funktion och förbättra det skydd som förbudet avser att ge. Det handlar bland annat om en förbättrad lagstiftning kring besöksförbud, att elektronisk övervakning, s.k. fotboja, ska få användas för att kontrollera efterlevnaden vid vissa kontaktförbud och att olaga förföljelse införs i brottsbalken.

Förslagen är mycket bra. Det är inte offret som ska få sin frihet begränsad, utan istället förövaren.

Jag har tidigare skrivit om dessa förslag här.

Nyheten i SvD.

Varning för hashromantik på hög nivå

När FN:s 65:e generalförsamling sammanträder imorgon kommer rapporten “Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health” presenteras. Rapporten, som är en del av FN:s mycket viktiga arbete med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna, är dock en katastrof.

Författaren menar på fullaste allvar att det är en mänsklig frihet att få knarka. Huvudbudskapet är därav att man bör avkriminalisera innehavet och användning av narkotika. Det står inte bara i direkt strid mot innehållet i FN:s egna narkotikakonventioner, det står även i stark kontrast till en internationellt sett framgångsrik narkotikapolitik. Mycket märkligt.

Den svenska FN-delegationen måste därför reagera och agera kraftfullt i denna fråga. Det är en mycket farlig väg som föreslås i denna rapport. En väg som inte leder till annat än misär och elände, när drogerna släpps fria på gator och torg.

Du finner rapporten i sin helhet här.

Kraftsamling mot grova brott

Vi har från regeringens sida givit kammarrättslagmannen Sten Wahlqvist uppdraget att fundera på om vi kan justera regelverket kring sekretess och möjligheten att dela information mellan de myndigheter som samverkar mot den organiserade brottsligheten

RPS har pekat på behovet av att underlätta informationsutbytet och att de nuvarande reglerna krånglar till det för myndigheterna att vara effektiva i sin brottsbekämpning.

Olika myndigheter har olika uppgifter i samhällsbygget och sekretessen ska vi därför normalt sett hålla hårt på. I arbetet mot den grova brottsligheten är det dock snarare staten som står mot den organiserade laglösheten. Därför borde information om misstänkta kriminella kunna ges något friare tyglar inom denna ram. Utredaren skall självklart särskilt överväga integritetsaspekterna för de misstänkta i förhållande till integritetsaspekterna för dem som får sina liv förstörda i den grova brottslighetens spår.

I Storbritannien ha man valt att slå samman fler myndigheter i ka…

Ett effektivare rättsväsende

Under den gångna mandatperioden genomförde vi i Alliansen en kraftfull förstärkning av rättsväsendet. Satsningarna har börjat ge resultat. Ett exempel är Brottsförebyggande rådets stora nationella trygghetsundersökning som presenterades tidigare i år. Den visar att enskildas känsla av otrygghet och oro för brott har minskat under perioden 2006–2009. Dessutom uppger allt färre människor att de utsatts för brott, och detta samtidigt som anmälningsfrekvensen tenderar att öka.

Denna utveckling har blivit möjlig genom fler lokalt förankrade poliser, som väl känner sitt område och sina medborgare, samt ökad synlighet av poliser på gator och torg på de tider när de behövs. Därtill har viktiga steg framåt tagits när det gäller att kraftsamla mot den grova brottsligheten. Men allt är långt ifrån bra och vi har mycket kvar att göra. Ambitionsnivån i kampen mot brottsligheten måste höjas ytterliggare.

Den kommande mandatperioden kommer vi därför att satsa på att förstärka hela rättsväsendets effe…

Något bättre möjlighet till skuldsanering

En tråkig, men ofrånkomlig del i entreprenörskapet är att en del företag inte lyckas. Ett regelverk behövs som både uppmuntrar företagande, samtidigt som en konkurs inte leder till en privatekonomisk katastrof och en skuldbörda som företagaren inte har en chans att klara av. Dagens regelverk tillgodoser inte detta fullt ut.

Det är därför bra att regeringen idag, i en lagrådsremiss, föreslår ett antal ändringar i skuldsaneringslagen som kommer att minska risken med företagande och därmed främja ett ökat entreprenörskap. Men förslagen räcker tyvärr inte på lång väg.

På regeringens uppdrag har Folkpartiets riksdagsledamot Jan Ertsborn utrett möjliga ändringar och lättnader i skuldsaneringslagen. Förslagen innebär att överskuldsatta (även företagare med stora verksamhetsskulder) ska ges större möjligheter till en nystart genom skuldsanering. Till exempel ska skuldsanering kunna beviljas om skulderna inte kan betalas ”inom de närmaste åren” (upp till fem år) i stället för som i dag inom …

Enighet om nej till tjänstledighet

Riksdagens gruppledare för samtliga partier och talmannen var i dag eniga om att rekommendera avslag på en ansökan om tjänstledighet på grund av partiell föräldraledighet.

Gruppledarna har uppfattningen att ledigheten ej ska beviljas, då en stor del av den aktuella ledigheten inte avser föräldraledighet med föräldrapenning. Partiell ledighet kan ej beviljas och därför går ledigheten utanför den praxis som tillämpas.

Talmannen kommer att föreslå kammaren att fatta beslut i enlighet med gruppledarnas besked. Kammaren kommer att fatta beslut tisdagen den 19 oktober.

I vissa medier ges felaktigt bilden av att detta inte skulle vara ett enigt beslut, men jag kan garantera att så var fallet (Nyheten i DN, SvD, Expressen och SVT).

Mer om regelverket finns att läsa på Riksdagens hemsida.

Polisen får datorer. Året är 2010.

Polisens datorisering och förutsättningar för effektivitet lämnar en del att önska. Årtionden har gått förlorade på grund av inkompetens och oklara besked. Ibland har det tekniska kunnandet funnits, men inte beslutskraften. Och vice versa. En stor del av detta ansvar är politiskt iform av bristande lagstiftning och styrning.

Folkpartiet liberalerna är starka anhängare av teknisk utveckling också inom polisen. Vi har drivet detta i flera mandatperioder. Vi har nu i majioritet tillsammans med Allians för Sverige på allvar börjat kunna driva på den tekniska utvecklingen. Mer ska komma. Det låter som ett skämt, men vi är stolta att polisen nu äntligen snart kommer jobba mer med bärbara dataenheter ute i verksamheten. Se t ex SR idag. (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4083313)

Mer utbildning på anstalterna

Kriminalvården är dyr. Det beror på att säkerhet, innehåll och mänsklighet kostar. Allt behövs. Att utan förberedelse komma ut i frihet innebär omfattande risk för ny brottslighet. Därför behöver kriminalvården satsa stora resurser på rehabilitering, arbete och utbildning. Vi måste på bästa sätt förbereda de interner som ska släppas fria igen. Risken för återfall måste minimeras.

Glädjande nog har det skett en utbildningsboom på de svenska anstalterna. Aldrig har så många intagna studerat på grundläggande och gymnasial nivå eller Svenska för invandrare (SFI). Under 2009 utfärdades 1 775 betyg ut fördelat på 1 060 intagna, vilket är nästan en fördubbling jämfört med 2007. Arbetsmarknadsutbildningen, vilken sker i samverkan med Arbetsförmedlingen som är huvudfinansiär, kommer den närmsta tiden också kraftigt att växa. Allt detta är givetvis mycket glädjande.

Med en säker kriminalvård, utan droger, inriktad på behandling, rehabilitering, arbete och utbildning kan tiden på anstalt bli en …

Gruppledare

I går återvaldes jag till gruppledare över folkpartiets riksdagsgrupp. Det är med en stor glädje, ödmjukhet och tillförsikt som jag tar mig an den utmaningen som uppdraget innebär. Det parlamentariska läget gör dessutom att riksdagsarbetet denna mandatperiod kommer att vara av ännu större betydelse än under den föregående.

Det är verkligen en stor ära för mig att återigen få förtroendet att leda riksdagsgruppen och dess arbete. Många ödesfrågor för Sveriges framtid måste lösas och det är en fantastisk utmaning att få vara med och leda utvecklingen av folkpartiets politik och arbete i riksdagen de kommande åren.

Tack för förtroendet.

Talman

Den tidigare talamannen Björn von Sydows ställningstagande om att i nästa vecka inte kandidera mot moderaten, och sittande talmannen, Per Westerberg, förtjänar respekt (se DN, SvD och Expressen).

Det parlamentariska läget är solklart. Alliansen har efter valdagen 15 mandat fler än det rödgröna-projektet. De senare kan försöka härska genom att söndra på så sätt att man under Socialdemokraternas ledning i diverse frågor öppnar upp för stöd från Sverigedemokraterna. Det är ju inte hållarbart ens för Socialdemokraterna. Ett parti som säger sig vilja leda landet om fyra år kan inte bygga sin opposition på stöd från dels ett extremt vänsterparti, dels ett extremt främlingsfientligtparti. Då försvinner snabbt det mesta av den kvarvarande trovärdigheten.

Folkpartiet har och kommer fortsätta att inneha tredje vice talmansposten. Vet inte vem det blir, men stödet för min kollega från Sörmland, Liselott Hagberg, är fortsatt starkt, så mycket kan jag säga.

Terrorhot?

Terrorism är en stor utmaning. Det handlar om mer eller mindre fanatiska människor som är beredda att blint döda för sin egen "höga" sak. Dessa personer måste motverkas på alla nivåer. Det är en svår kamp som måste föras på ett sätt som är förenligt med de mänskliga fri- och rättigheterna. Det är till exempel oacceptabelt att, som i fallet med Guantánamolägret, hålla personer fängslade på obestämd tid utan rättegång. Den som misstänks för medverkan i terrorism eller andra allvarliga brott ska ställas inför rätta eller avvisas till sitt hemland. Det är centralt att hålla en rimlig balans mellan rättstrygghet, rättssäkerhet och integritet.

Enligt vissa uppgifter har risken för försök till nya stora terrordåd ökat i vår del av världen (se DN, SvD och Expressen). SÄPO har i Sverige idag höjt beredskapen avseende vårt land. Det är välkommet att EU:s samordnare för kampen mot terrorism för kort tid sedan presenterade en rad rekommendationer gällande vilka områden där framsteg skull…

Agenda

Igår diskuterade jag och Jonas Sjöstedt (V), i Agenda, det faktum att SD kommit in i den svenska riksdagen. För ovanlighetens skull var vi i alla fall relativt överens.

Fler uppklarade brott

cMänniskor ska kunna lita på att de får hjälp av polisen när de behöver det. Det gäller alla medborgare – oavsett om man bor i en storstad eller på glesbygden. Efter fyra år med Alliansregeringen har vi fått mer än 2 800 fler poliser, likaså har antalet civilanställda ökat.

Polisen har en central roll i att ge skydd åt medborgarna. Fler och synligare poliser fungerar både brottsförebyggande och stärker polisens kapacitet. Fler brott upptäcks, och andelen brott som klaras upp ökar. Nya siffror visar att vi har kommit en bit på vägen.

Under första halvåret 2010 lyckades nämligen polis och åklagare personuppklara 126 300 anmälda brott. Det är drygt 1 000 fler än första halvåret i fjol. Det visar den preliminära statistiken över uppklarade brott, som Brottsförebyggande rådet (BRÅ)publicerade i dag.

Nu gäller det av vi ställer ökade krav på polisverksamhetens effektivitet, men även på det övriga rättsväsendet. Det handlar om att skapa en ny effektivare nationell polisorganisation och en kraf…

Mobilisering mot grov organiserad brottslighet

Att polisen själva tycker att de är dåliga på att bekämpa den organiserade brottsligheten är något illavarslande (här i DN och SR). Bara fyra procent, av de poliser som besvarat en enkät från Polisförbundet, anser att polisen arbetar tillräckligt mycket med att komma åt nyrekryteringen till kriminella nätverk och endast 15 procent ger kåren godkänt för arbetet mot den grova organiserade brottsligheten. Det är alldeles för dåligt.

Nu är dock inte bilden så mörk som polisförbundets undersökning gör gällande. Sedan regeringen under 2008 trappade upp kampen mot den grova organiserade brottsligheten, genom att nio mobila aktionsgrupper inrättades samtidigt som 200 poliser särskilt avdelades för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten, har polisen lyckats gripa och lagföra ett 40-tal grova förbrytare som fått domar på sammanlagt 110 års fängelse. Det är bra, men mer kan göras. Och i det har polisförbundets undersökning helt rätt.

I dag har vi 21 självständiga polismyndigheter. Des…

Skydda kungen. Och alla andra.

Enligt mediauppgifter vill vår statschef, kungen, öka skyddsgränsavståndet kring Sollidens slott på Öland, där kungafamiljen vistas under en del av sommaren varje år.

-Det är inte så att de känner sig hotade. Det är väl mer att kameraobjektiven når längre i dag, säger Peter Ekholm på länsstyrelsen, enligt TT, till tidningen Östra Småland.

Varje människa också kungen har rätt till en personlig integritet. Den kan hotas på många sätt. Inte minst genom att nyfikna i allmänhet/journalister/fotografer försöker tränga sig in - med eller utan objektiv - i människors privata utrymmen. Inte sällan med det enda syftet att få pikanta detaljer om privatlivet eller hur man ser ut när man faktiskt tror att man är privat.

Vi jobbar intenstivt med att hitta en formel för att motverka smygfotografering utan att för denns skull försvåra ett verkligt journalistiskt uppdrag. Bortom att någon sitter i en ful morgonrock med godmorgonfrisyr. Hoppas få fram det sen höst/tidig vinter.

Snyggare poliser på valdagen!

Polisen borde vara ”kungaklädda” på valdagen den 19 september

Vi var många som gladdes åt många och högtidsklädda poliser när kungafamiljen nyligen var på besök i Örebro. Det samma borde möte medborgarna på valdagen den 19 september. Då vi alla myndiga svenskar får rösta, något som miljarder människor i andra länder bara kan drömma om.

Polisen har demokratin Sveriges uppgift att just skydda medborgarna och demokratin. Valdagen vart fjärde år är just en manifestation av vår stola demokrati. För att markera demokratins festdag borde poliserna även denna dag bära blåskjorta, slips och vit skärmmössa.

Dessutom kunde polisen denna dag överväga att vara lite mer generös mot t ex enklare trafikförseelser. Någon kan ju parkerat något fel för att gå in och rösta i vallokalen. En penningbot kunde denna dag istället rendera en reprimand och en önskning om lycka till med röstandet i demokratin Sverige. Det senare är det faktiskt en polis som inspirerat mig om!

Jag ställer idag denna fråga till Län…

P3 Granskning

Idag debatterade jag mot Mehmet Kaplan (MP) i P3. Debatten var en del i programmet P3 granskning som undersökt det låga förtroendet, bland unga i förorten, mot polisen.

För Folkpartiet är de förebyggande åtgärder själva nyckeln till både ökad trygghet och att skapa ett högt förtroende för rättsväsendet i stort, och polisen i synnerhet.

Mer direkt handlar det dock främst om att skapa en mer närvarande polis. En polis som inte syns i vardagen och endast kommer med repression vid brott skapar ingen tillit. Att öka polisens närvaro bland medborgarna och bygga upp ett förtroende med ungdomar, socialtjänst, skola och föräldrar är oumbärligt. En närvarande, delvis dialoginriktad, polis ökar förtroendet.

Unga gärningsmän har vidare inte sällan en gång själva varit brottsoffer. Den onda cirkeln med brott måste brytas. Därför vill vi prioritera stödet till unga brottsoffer genom stödcentrum där polis och socialtjänst jobbar tätt tillsammans med fokus på insatser för brottsoffret. Vi vill att det…

Effektivare polis med ungdomsdomstolar

Fler poliser måste innebära att fler brott klaras och att de klaras upp snabbare. De många nya poliser vi ställt till medborgarnas förfogande har inneburit ökat förtroede för polisen. Fler brott klaras också upp.

Snabbhet är en del av rättsäkerheten. Tar det onödigt lång tid med utredningar riskerar fler oskyldiga att dömas och väldigt många skyldiga att frias.

Det gäller inte minst ungdomar. Polisen på Gotland har nu ett projekt med åklagare och tingsrätt att finna snabbhet i hanteringen av unga som begått brott. Det är utmärkt och ska uppmuntras. Folkpartiet ser gärna också att vi tillskapar särskilda regler med ungdomsdomstolar. Bättre process fram till domstolen, särskilda domare på alla domstolar och även en öppning för snabbare återkopplingar om den unga te x missköter sin ungdomstjänst.

Mer om mitt besök på Gotland finns här.

Nu förbjuder vi stalkning!

Idag kunde jag tillsammans med mina allianskamrater stolt presentera flera bra regeringsförslag som förbättrar skyddet för de som förföljs, antingen av en närstående eller av en okänd stalker. Det är ett förslag som vi i Folkpartiet drivit länge.

För det första föreslår regeringen nu att stalkning ska kriminaliseras genom att det införs ett särskilt brott, olaga förföljelse i brottsbalken. Det gör att den som begår upprepade brottsliga gärningar mot en och samma person kan dömas till fängelse i högst fyra år.

Ett annat viktigt förslag är att vi förbättrar lagstiftningen kring besöksförbud, som i fortsättningen kommer att kallas kontaktförbud.

För att besöksförbuden ska bli effektivare inför vi också en möjlighet till elektronisk övervakning. Det är vi först i Europa med. Jag tycker det är en väldigt viktig signal vi skickar – det är inte offret som ska få sin frihet begränsad, utan istället förövaren.

Mer om detta i DN,SvD .

Underlätta för brottsoffren

Att utsättas för brott sätter ofta djupa spår. Att bemöta varje brottsoffer med respekt, förståelse och erkännande borde vara en självklarhet. Brottsoffrets rättigheter ska alltid komma först. Här finns dock fortfarande mycket att förbättra. Vi måste exempelvis öka förståelsen för och stödet till brottsoffren. Och vi måste göra det enklare för brottoffer att få hjälp. I Alliansens rättspolitiska rapport presenterade vi många bra förslag på detta område. Även fast vi från Folkpartiets sida gärna hade gått en bra bit längre.

Idag tillsatte även regeringen en utredning som ska se över brottsskadelagen. Det är mycket bra. Det är inte rimligt att brottsoffer ska behöva vänta så länge som i dag på att få ut skadestånd. Ett sätt att snabba på processen är därför att staten förskotterar utdömt skadestånd och sedan kräver in det av den dömde eller försäkringsbolag. Barn som bevittnar våld inom familjen ska dessutom bedömas som brottsoffer fullt ut. Vi menar att dessa barn inte bara ska bedömas …

Fel taktik om SD

Socialdemokraterna har innan valet är klart börjat dela upp utskottsplatserna i Riksdagen (DN). S vill inte dela med sig till SD såsom vi alla i årtionden gjort till partier som inte med egen kraft fått platser i utskotten. Utan en bra utskottsbehandling av partiernas ställningstaganden blir arbetet i kammaren överkomplicerat. Ännu svårare att förstå och ta del av för medborgare i allmänhet.

SD ska mötas med en diskussion kring de frågor som är deras livsluft. Svenska folket vill uppenbart veta vad och varför vi tycker som vi gör när det gäller öppenhet, invandring och bistånd. De ska vi svara på. Var går toleransens gränser? Varför är det bra med öppenhet? SD ska i sin tur avkrävas svar på alla deras stolligheter på andra politiska områden. Då minskar chansen att de kommer in.

Älskar man Sverige så tar man debatten och avvaktar valresultatet. Älskar man Sverige så röstar man inte heller på SD.

Det mer operativa Rikskrim rullar igång

Idag presenterades att Rikskrim sätter igång med "nationella bedömandegruppen". Det är en grupp synnerligen erfarna mordutredare som skall rycka ut till lokala polismyndigheter när polisen lokalt kört fast i en mordutredning (Ekot idag).

Dagens polismyndigheter saknar ofta den strukturella spetskompetens som krävas för s k spaningsmord.

Detta är en bra början på ett operativ Rikskrim som börjar ta ett allt mer nationellt ansvar att konkret bekämpa grova brott. Med framgång för denna nya grupp ökar chanser att få med sig Alliansen på en nationell enhet för att operativt bekämpa också den organiserade brottsligheten i Sverige. Detta gärna efter förebild från SOCA i UK.

Oklarheter i valet? Glöm inte att kryssa!

Personvalet är viktigt. Jag träffade idag ett par väljare vid valstugan som stödde mig. - Du gör ett bra jobb och vågar vara rak, sa kvinnan. Paret hade precis varit och röstat, men eftersom jag de facto står överst på Folkpartiet liberalernas riksdagslista för Örebro län så hade de inte kryssat för Johan Pehrson. - Du står ju överst och får ju automatiskt krysset, sa mannen.

Detta är inte fallet. Alla kryss räknas. Ingen har någon fördel av att stå överst om någon annan kandidat på listan får mer än åtta procent kryss av de totalt avgivna rösterna. Och samtidigt mer än någon annan.

Att det råder oklarhet hos medborgare om villkoren för kryssen även fjärde gången personvalet används säger en del om hur svårt det är att kommunicera regelverket kring personvalet.

Det blir väldigt mycket "jag" med personvalet samtidigt som hela tanken i våra gamla folkrörelsepartier handlar om "laget". Jag tror denna målkonflikt gör villkoren att delta i partiarbetet otydliga och ibland …

Gör inte Ohly till minister

Lars Ohly var mycket tydliga med sina politiska ambitioner när han i måndags frågades ut i SVT. Han vill förbjuda friskolor och vinstintresse, höja skatter och införa kvotering i föräldraförsäkringen. Han vill att de svenska soldaterna direkt ska lämna Afghanistan, utan hänsyn till att det bland annat kommer att gå ut över alla de skolor för flickor som nu öppnats i landet, och dessutom ska USA lämna alla sina baser stationerade utanför det egna landet, utan hänsyn till att faktiskt USA garanterar säkerheten i många oroliga områden. Och då har jag inte ens nämnt Ohlys syn på rättspolitiken.

Om vänsterpartiet skulle få bestämma kommer straffen på grova våldsbrott att sänkas kraftigt. Dessutom ska en, exempelvis misshandelsdömd, förbrytare kunna friges efter halva strafftiden. För att tala klarspråk vill Lars Ohly att grova våldsbrottslingar ska kunna släppas fria efter ett halvår. Det är ungefär den tidens inlåsning som grov skadegörelse kan leda till.

Vänsterpartiet vill också legaliser…

En politik utan framtid och trygghet

Igår presenterade vänsteroppositionen sin gemensamma politik (DN, SvD, Expressen). Det är bara att konstatera att de helt har givit upp valets, och Sveriges, absolut viktigaste fråga – jobben.

Hur oppositionen tror sig kunna skapa nya jobb genom att höja skatten för över fyra miljoner löntagare, samtidigt som man gör det dyrare att anställa, straffar transportsektorn med kilometerskatter och dyrare kostnader på drivmedel och avskaffar RUT-avdraget, är för mig helt obegripligt. Totalt handlar det om skattehöjningar på 54 miljarder kronor. Är det något som de svenska hushållen och de svenska företagen inte behöver, när nu konjunkturen återigen sakta börjar vända uppåt, så är det en skattechock. Denna positiva utvecklingen ska främjas, inte motarbetas.

Märkligast av allt är dock att de inte ens har någon gemensam rättspolitik. De rödgröna tillsatte sju arbetsgrupper för att ta fram ett förslag till en gemensam regeringsplattform. Ingen av arbetsgrupperna behandlade rättsfrågorna. På de röd…

Det ska vara jobbigt att vara grovt kriminell

På lång sikt måste vi arbeta förebyggande för att minska den grova brottsligheten. Den grova brottslighet som dock finns måste ha det jobbigt. De ska störas, deras brottslighet skall utredas och därefter ska de helst lagföras.

Vi har under mandatperioden vidtagit en rad åtgärder för att bekämpa den grova brottsligheten te x vad gäller polisens organisation och samarbetet med andra myndigheter. SR rapporterar om detta idag.

Mer återstår dock att göra. Ännu är det för många tydligen mer frestande att vara kriminell istället för att vara hederlig. Vi redoviserar detta i Folkpartiets valmanifest.

Häkte i Östersund

Häktesverksamheten i Östersund är avgörande för ett effektivt arbete mot grov brottslighet. Kraften i utredningsverksamheten skulle kraftigt försämras utan ett häkte i Östersund.

Detta står klart efter dagens genomgång med företrädande för rättsväsendets aktörer i Jämtland. Frågan om ett eventuellt nytt fängelse har en konstigt historia och har inte kunnat prioriteras av Kriminalvården trots enorma projekteringskostnader. Vi för en löpande dialog med Kriminalvården om framtida platsbehov.

Frågan om häktet måste dock lösas separat och långsiktigt. Åklagarnas möjlighet att kunna bekämpa grova brott såsom te x narkotikabrott hänger ihop med att det finns närhet till ett häkte. För Folkpartiet liberalerna är det en prioriterad fråga att om vi får fortsatt förtroende så måste häktesverksamheten blir en permanent del av Certus Jämtland. Det är dessutom rimligen omöjligt för den pågående utredningen att komma fram till något annat.

Integritet

Frågan körs hårt av SR. Jag redovisar nedan några utgångspunkter i denna för liberaler svåra balansgång.

Allmänt om kameraövervakning

Att förebygga att medborgarna utsätts från kränkningar i form av brott är en huvuduppgift för den offentliga makten. Men de åtgärder som staten vidtar för dessa mål kan i sin tur påverka människors integritet. Det är ofrånkomligt att många svåra målkonflikter med integritetsintresset dyker upp just när det handlar om trygghetsfrågorna. På senare år har debatten varit intensiv om integritetsintresset i förhållande till olika åtgärder för att förebygga eller beivra brott.

Övervakningskameror kan aldrig vara den enda lösningen för minskad brottslighet och ökad trygghet. Det kan dock vara en del i en mer övergripande strategi. Med strängt ansvar för innehållet för den som satt upp kameran kan integriteten värnas. Med kontroll och straffsanktioner från myndigheter över handhavandet kan också missbruk minimeras.

Vi vill ha tydligare regler och mindre krångel för …

Drogtester av politiker

Jag anser att drogtester ska kunna användas polisiärt vid misstanke om brott, eller förebyggande i t ex skolor och på arbetsplatser. Det är i regel tydligt reglerat när, var och hur dessa tester får användas. Allt som ett av flera verktyg för att minska narkotikamissbruket i samhället. För alkohol finns särskilda tester i t ex trafiken.

Däremot är det inte så att justitieministrar, riksdagsledamöter eller för den delen vem som helst generellt ska kunna drogtestas av massmedia. Om man vill medverka i media för att testa kräftor, dansa eller ta frivilliga drogtester är upp till var och en. Den som avstår från dessa borde inte blir föremål för obehagliga spekulationer om huruvida man t ex nyligen konsumerat alkohol eller saknar förmåga att dansa framför en kamera.

Mer i detta ämne på SR.se och DN.

Gör rent hus i det svenska penningtvättsparadiset

Äntligen! Folkpartiet har länge drivit frågan om att ändra den svenska penningtvättslagstiftningen. Det behövs eftersom Sverige idag är bland de sämsta länderna i Europa när det gäller kampen mot penningtvätt. Och idag har regeringen alltså tillsatt den efterlängtade utredningen.

Penningtvätt kanske låter harmlöst, men det är en viktig arbetsform för den organiserade brottsligheten. Det är ju så de ser till att kunna använda alla de pengar de tjänar på att sälja knark, vapen och människor. Och pengarna är ju som bekant den starkaste drivkraften bakom den brottslighet som ödelägger så många liv.

Därför är det oerhört viktigt att även det svenska rättsväsendet får ordentliga lagar mot penningtvätt, och det kan dagens utredning lägga grunden för. Jag hoppas därför att utredaren till fullo ansluter sig till Folkpartiets linje: Att kravet på ett specifikt förbrott tas bort, att så kallad självtvätt kriminaliseras och att möjligheten att frysa misstänkta penningöverföringar utökas.

Med en så…

Snurrigt med Bodström (S)

Under Bodströms tid vid makten medverkade Folkpartiet till att öka SÄPOs självständighet. Detta för att myndigheten bättre skulle kunna verkställa sina, för rikets säkerhet, uppgifter. Nu vill han plötsligt ta bort denna självständighet. Socialdemokraterna vet tydligen inte vart man vill mer än några år i taget.

Tanken på en övrigt samlad nationell kraft för kampen mot den grova brottsligheten delar Folkpartiet. Det är bra att socialdemokraterna äntligen överger sin udda fågel med en särskild Ekobrottsmyndighet. Deras viktiga arbete fungerar minst lika bra tillsammans med att bekämpa andra grova brott.

En viktigt manifestation i Örebro

Idag hölls i Örebro en viktig manifestation för ett litet barn. Det gällde den lilla flicka Rim som enligt Migrationsverkets tillämpning av gällande lagstiftning i nuläget inte får stanna i Sverige. Massor av människor visar ett fantastiskt engagemang för just denna flicka. Engagemang för världens sjuka och fattiga barn behövs det mer av – inte mindre!

Jag hoppas att Rims situation och människors engagemang kan bidra till
en liten förändring av lagen så att fler utsatta barn i liknande svåra livssituationer kan få stanna i Sverige. Detta har Folkpartiet liberalerna krävt i många år. Det kommer för att vara tydlig inte innebära att alla sjuka barn får komma till eller stanna i Sverige vid en prövning av de enskilda omständigheterna. Dock några fler.

Jag har av en annan politiker offentlig uppmanats att delta i arbetet att få till en ”överprövning” av Migrationsverkets beslut. Jag har valt att avstå eftersom det inte är politikers uppgift. Fram för allt inte riksdagsledamöters. Däremot hop…

Yngre nämndemän sökes

I Örebro tingsrätt är medelåldern för nämndemän hela 60 år. Det kan man läsa om i dagens Nerikes Allehanda.

Nämndemännen är viktiga. De ska ge domstolarna en tydlig förankring i det svenska samhället. Men när det mest är pensionerade politiker som tar på sig uppdraget har vi ett problem. Tyvärr är det idag svårt att kunna kombinera ett nämndemannauppdrag med barn och familj. Det är en del av problemet. En annan är att rekryteringen nästan uteslutande sköts genom de politiska partierna.

För att nämndemännen ska kunna säga representera hela samhället, måste rekryteringen breddas. Jag, och folkpartiet vill att en del av nämndemännen ska utses av kommunerna, efter ett öppet ansökningsförfarande. Dessutom måste vi se över nämndemännens villkor, både när det gäller ekonomisk ersättning och hur man tjänstgör.

När polisen tar betalt

Reglerna om statens möjlighet att ta betalat för polisens arbete vid offentliga tillställningar, arrangerade av den som bedriver verksamhet i vinstintresse, är obra. De 21 polismyndigheterna spretar åt alla möjliga håll i tillämpningen av de snart trettio år gamla reglerna. Undantagen och jämkningarna är allt annat än begripliga när man lägger myndigheternas beslut bredvid varandra. Juristerna vid RPS (Rikspolisstyrelsen) medger att det hela är ett sammelsurium.

Det är rimligt att staten tar betalt i viss utsträckning, men det ska vara lika regler för alla.

Den övergripande principen om likabehandling vid statens maktutövning är nästintill satt ur spel. Detta upplever inte minst många av de arrangörer av olika sommarevenemang som förgyller tillvaron i Sverige denna årstid.

RPS borde fundera på om man inte ska gå ut med riktlinjer även här. Det räcker inte med att vänta på att vi inom en snar framtid endast har en polismyndighet i Sverige. Annars måste regeringen gripa in. SvD har en bra …

Rättsväsendet måste bli effektivare

Idag presenterade jag FP:s rättspolitiska arbetsgrupps rapport - Ett effektivare rättsväsende för ett tryggare Sverige- vilken kommer att ingå i Folkpartiets valmanifest som presenteras nu på fredag. Rapportens förslag syftar till att skapa ett än mer effektivt och rättssäkert rättsväsende.

Vi vet att brottsligheten inte löses enbart med mer pengar till polisen. Det stora brottsförebyggande arbetet görs genom en bra politik för jobb, skola, integration och ett starkt föräldraengagemang. Men rättsväsendet behövs för att se till att saker och ting blir rätt när det gått fel. Sverige ska vara ett tryggt land att leva i.

Idag utsätts emellertid alltför många människor för brott, och redan utsatta människor är de som drabbas värst. Det är för dessa människors skull som vi måste satsa på brottsförebyggande åtgärder och ett effektivt rättsväsende.

Det finns exempelvis ungdomar som ser en kriminell karriär som den enda möjligheten att komma ur fattigdom och tråkiga omgivningar och det finns cyni…

Krafttag mot huliganerna

Det är med bedrövelse jag konstaterar att huliganer återigen har skapat kaos. Denna gång i mitt kära Örebro. I samband med lördagens toppmöte på Behrn arena stormade ett hundratal MFF-huliganer Satins uteservering på Stortorget. Läget blev snabbt kaosartat och polisen upplevde att de inte kunde kontrollera situationen.

Händelsen är självklart fullständigt oacceptabel. Och jag förstår verkligen inte hur dessa våldsromantiker kan kalla sig fotbollsfans, när de enda de gör är att förstöra för oss alla riktiga fans. Idrotten är Sveriges största folkrörelse. För många en källa till glädje, utveckling och gemenskap. Så vill jag att det ska förbli.

Våldet i samband med stormatcher har dock blivit ett växande problem. De boende nära arenorna tvingas leva med våld inpå knuten och hotet att få sin egendom vandaliserad. För att vända utvecklingen behövs en bred åtgärdssamling, som handlar om både klubbarnas ansvar, lokala brottsförebyggande åtgärder och polisiär taktik. Men vi i Folkpartiet tror o…

Vi går mot ljusare tider

Att Sverige har genomlevt den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet har nog inte gått någon förbi. Glädjande nog har Sverige klarat krisen relativt väl. Ja, faktiskt bättre än i stort sett alla andra länder. Men trots det har krisen givetvis påverkat den svenska arbetsmarknaden oerhört.

De senaste siffrorna från SCB pekar dock mot att vi går mot ljusare tider. Allt fler kommer nu i arbete och arbetslösheten sjunker i stadig takt. Det är tydligt att regeringens politik med fokus på arbete fungerar.

Antalet sysselsatta ökar, både jämfört med månaden innan och jämfört med för ett år sedan (antalet sysselsatta var i juni 50 000 personer fler jämfört med juni 2009). Och arbetslösheten är nu nere i 8 procent (säsongrensade data), vilket kan jämföras med de 9 procent vi hade i april. Sysselsättningsgraden är dessutom idag redan nära den nivå vi hade i september 2006. Uppgången gäller över hela fältet: män, kvinnor och ungdomar.

Men en arbetslöshet på strax över åtta procent är självklart in…

Förläng vården för unga mördare

Ibland begår också barn och ungdomar de allra grövsta brotten, såsom till exempel mord. Tyvärr har vi sett ett par otäcka exempel på detta under senare tid. Det senaste handlar om en 16-årigepojke, som igår dömdes till tre års sluten ungdomsvård för att i maj ha dödat sin jämnåriga flickvän i Råbyskogen i Västerås.

I ljuset av dessa fruktansvärda tragedier måste vi fråga oss hur dessa unga sonar sina brott samtidigt som de ges rätt vård för att inte återfalla i kriminalitet. Hur får vi ungdomarna att fungera i det öppna samhället? Hur förhindrar vi att detta sker igen?Till att börja med tror inte vi i Folkpartiet liberalerna att endast längre straff är lösningen för att minska brottsligheten. Tidiga och tydliga insatser för unga som hamnar i brott är viktigast. Det handlar om att markera att brott är fel, farligt och får konsekvenser.

Men kan vi verkligen säkerställa att någon har blivit tillfullo rehabiliterad efter två-tre år på sluten ungdomsanstalt? En ung människa som våldtar eller…