Inlägg

Visar inlägg från november, 2012

Kampen mot korruption går vidare

Viktig fråga - Läs mer i Eskilstuna-kuriren där jag och mina allianskollegor skriver i ämnet.

En effektivare och öppnare polis

Den svenska polisen måste bli bättre. Regeringen har inte lyckats att tillräckligt bra få utväxling på våra satsningar på rättsväsendet i allmänhet och polisen i synnerhet. Omformningen av polisen går för sakta. Fler poliser räcker inte. Utbildningen behöver reformeras. Se tidigare inlägg i SvD. RPS måste ha ett tydligt eget fokus på forskning med klart ansvar och gärna ett utpekat forskningsråd. Jämför Kriminalvården där detta förhållningssätt är givet. DN:s ledarsida är idag kritisk till bristande öppenhet. Här har läget blivit bättre. Svensk polis ska präglas av öppenhet. Kreativa idéer från organisationens ska tas till vara – dvs. bl.a. forskaren Stefan Holgerssons åsikter. Denna dag pågår t ex en konferensen vid Linnéuniversitet i Växjö som RPS har tagit initiativ till, med temat ”Förutsättningar för det goda polisarbetet – forskare möter praktiker”. Länspolismästarna deltar brett. En av de inbjudna talarna är just Stefan Holgersson som talar om ”Öppenheten inom Polisen”.

Dubbelt medborgarskap - inte självklart, men rimligt

Sverige är ett av de länder som tillåter dubbelt medborgarskap, alltså att invånare har medborgarskap i två stater. Folkpartiet stöder detta.
Möjligheten till dubbelt medborgarskap infördes efter en statlig utredning som tillsattes av den dåvarande S-regeringen 1997. Folkpartiets ledamot i utredningen stödde förslaget, och när det sedan blev dags för regeringen att skriva en proposition (1999/2000:147) stödde Folkpartiet förslaget i riksdagen.

Länk till betänkandet

Intervjuad i Svensk Jakt Nyheter

Viktiga frågor lyftes i det senaste numret av Svensk Jakt Nyheter. Hotet från djurrättsterrorister måste tas på allvar. Det är inte acceptabelt att jägare (i många fall) känner sig såpass hotade av dessa extremistiska element att man är tvungen att bära överfallslarm.

Jag anser att straffen borde skärpas och att ett tydligt ansvar utgår för vilken myndighet som ansvarar för dessa typer av brott. Terrorism måste bekämpas - oavsett i vilket namn det begås.

Vi har ett ansvar för integration

Vi har tjänat på invandringen. Det är mycket tack vare invandringen som har gjort Sverige till det land som vi älskar så mycket.

Jag skriver i NA om integration, invandring och Sverigedemokraternas introverta och verklighetsfrånvända politik.


Liberaler och dess motsatser har alltid funnits så länge politik funnits. Vi liberaler har i århundraden argumenterat för att öppenhet och mångfald gagnar länder i allmänhet och Sverige i synnerhet.
Våra motsatser har sagt: Stäng gränserna, håll invandrare borta så långt det är möjligt och avskaffa integrationspolitiken så sparar vi pengar. Retoriken brukar vara att vi har massinvandring och att människor som kommer hit generellt lever på bidrag samt går och drar i våra städer eller förr byar.

Historiskt sett går det lätt att argumentera för att Sverige gagnats av de senaste årens öppenhet. Utan vår svenska öppenhet och vår invandring hade vi kanske inte ätit barkbröd fortfarande, men varit ett fattigare land. Det gäller dock att komma ihåg att…

Tuffa tider

Sverige står starkt statsfinansiellt, men vår helt exportberoende ekonomi drabbas hårt av konjunkturnedgången. Många människor får återigen möta varselbesked och därmed oro. Folkpartiet liberalerna och regeringen har lagt flera förslag om investeringar, utbildning, sänkta skatter på företag och forskningssatsningar för att stötta företagsamheten och jobben i Sverige.

Oppositionen gör tvärtom. Här är deras förslag som vi behandlar under hösten i Riksdagen. Blir det fler jobb av detta? I Sverige alltså?
Arbetsgivaravgifterna för ungdomar ska höjas
Restaurangmomsen ska höjas
Visstidsanställningar ska regleras
Småföretagen ska bli av med undantagen från turordningsreglerna
Vinstbegränsningar ska införas inom privat skola, vård och omsorg
Ytterligare regleringar inom privat välfärdssektor ska genomföras
Inkomstskatterna ska höjas
RUT-och ROT-avdrag ska avskaffas
Bemanningsföretag och inhyrd personal ska överregleras
Skatter på drivmedel ska höjas
Bolagsskatten ska höjas
Rättighet till heltidsanställ…

Blir förbannad

Få saker gör mig så förbannad som utnyttjande av personer i behov av hjälp. Fick ta del av hårresande berättelser under mitt besök på Försäkringskassan igår. Här finns ett reportage om besöket.

Ökad rättssäkerhet vid resning i brottmål

Publicerad i Enköpingsposten den 10 november 2012

Sverige är ett rättssäkert land. Rättsväsendet gör sitt bästa för att se till att oskyldiga inte döms eller att skyldiga inte kommer undan.
Men inget system är absolut felfritt, och ibland fram-kommer nya uppgifter som visar att ett domslut har tagits på fel grunder. Därför stärker nu alliansregeringen rättssäkerheten genom att förtydliga möjligheten till resning.

Grundprincipen är att en dom som har vunnit laga kraft är orubblig, men i ett samhälle där vi värnar även sanningsprincipen är det viktigt att det finns en möjlighet till en ny prövning (resning) om exempelvis nya bevis kommer i dagen.

Bestämmelserna om resning har fram till nu varit luddiga och i vissa delar bristfälliga. Många regler har inte funnits nedskrivna i lag, utan har bara funnits i praxis hos riksåklagaren och Högsta domstolen. Nu ökar vi rättssäkerheten och förutsebarheten för den enskilde genom att sätta detta på pränt.

De nya förslagen för med sig e…

Stark union bra för Europa

Jag befinner mig i Dublin just nu. Kongress för liberalerna i Europa står på dagordningen. Läs gärna min, Fredrik och Ninas artikel som handlar bland annat om detta...

Dags att göra något åt våldet mot äldre

Våldet mot äldre måste upphöra! Skriver i Gotlands tidningar om problemet, tillsammans med min emininenta riksdagskollega Barbro Westerholm.


Våld och övergrepp mot äldre är ett försummat folkhälsoproblem. Det slås fast av WHO, men är lätt att göra gällande också för vårt eget land.

Medan våld och övergrepp mot äldre i form av inbrott eller väskryckningar får uppmärksamhet så är det i princip tyst om de större problemen: Våld och övergrepp i nära relationer och i vården och omsorgen.

I Brottsoffermyndighetens nu tolv år gamla undersökning ”Ofrid bland äldre” i Umeå uppgav fler kvinnor (16 procent) än män (13 procent) att de utsatts för allvarligt våld, ofta av maken eller sonen. De flesta hade inte berättat om övergreppen eller sökt hjälp.

Förövaren kan också vara omsorgspersonal eller annan vårdtagare. Det kan även vara någon okänd, vilket dock är mer ovanligt. En del av de händelser som den våldsutsatta kan drabbas av omfattas av Lex Sarah.

Det kan exempelvis handla om situationer n…