Inlägg

Visar inlägg från 2011

Krafttag mot våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Det handlar över hela skalan att just kvinnor blir berövade sin frihet, trygghet och i värsta fall sitt liv. Även om det förekommer i andra nära relationer är det inte orimligt att särskilt fokusera på den negativa dynamiken där en man förtrycker just en kvinna.
Folkpartiet har jobbat med dessa frågor i många år. Nu i regeringsställning har området prioriterats rättslig när vi förhandlat mellan partierna inför t ex valmanifest. Nyamko Sabuni, jag och andra i duckar inte i frågorna. Att det är viktigt för hela regeringen manifesterades genom statsministerns s k jultal idag.
Låt mig bara här kort nämna några saker som vi gjort eller gör. Även om mer behöver göras.

Skärpta straff för allvarliga våldsbrott under förra mandatperioden
Förbättrat skydd mot stalkning fr o m oktober 2011
Fridskränkningsutredning ska utvärdera tillämpningen av brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning
Tvångsäktenskapsutredning ska föreslå åtgärder fö…

Värna den som skapar - inte den som stjäl.

Häromdagen debatterade jag IPRED- lagstiftningen i Agenda med Piratpartiets ledare Anna Troberg. Reaktionerna har varit många. Mina ingångar är dessa; jag vill som liberal sträva mot ett dynamiskt Internet som är öppet, fritt och säkert för alla. Det verkar hos en del som att vi som står för grundläggande värderingar som äganderätt och upphovsrätt, det som till mångt och mycket har byggt vår välfärd i Sverige, samtidigt skulle vara mot fildelning. Det är helt fel. Jag är en fildelningsfantast som tycker att möjligheterna på Internet är både ofantliga och fantastiska. Fildelning skapar ett stort mervärde i vårt samhälle, inte minst kulturellt. Men korten blandas bort i debatten; jag är för laglig fildelning men emot olaglig fildelning. Precis som jag är mot snatteri i butiker. För skillnaden är marginell och handlar om fysik. I en butik kan du ta i varan, det kan du definitionsvis inte på de varor som är immateriella. Men värdet styrs inte av om du kan ta i något eller inte. Stölden är…

Det svenska kontraspionaget och s k Stasiakter

Sveriges polis bedriver arbetet med att skydda vår nations
intressen. Det går hyggligt. Historiskt har det begåtts misstag och felaktigheter. Insynen
är begränsad, men ingen torde ifrågasätta att regeringen ytterst ansvarar för
verksamhetens övergripande inriktning.

Reglerverket är omfattande och det gäller inte minst uppgifterna om sekretess.

Det diskuteras här och där vilka uppgifter som finns om
svenskar som övervakats eller övervakat av eller på uppdrag av den gamla östtyska
säkerhetstjänsten Stasi. Spekulationerna är många.

Svenska SÄPO har ett antal akter som är relaterade till
personer som kan ha haft med Stasi att göra. Dessa grundar sig på amerikanska
uppgifter och underlag, på tyska uppgifter och underlag och på vårt eget
kontraspionage. Ett antal personer har till följd av detta blivit föremål för
en förundersökning, men inte alla. Uppgifter för dessa akter är
sekretessbelagda – precis som alla andra akter för kontraspionage. Pågående och
avslutat. Reglerna för när detta kan släppas är t…

Säpo och signalspaning

Folkpartiet liberalerna har tillsammans med övriga regeringen och Socialdemokraterna kommit överens om att svensk säkerhetspolis och rikskriminalpolis ska kunna ges möjlighet att inrikta signalspaning. Det är viktigt att frågor för vår nationella trygghet och för att ytterst skydda demokratin nås med breda uppgörelser över blockgränsen. Därför är vi nu överens med Socialdemokraterna om inriktningen för den kommande propositionen. Det handlar om att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga och för­hindra terrorism och/eller sådan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen.
Utgångspunkterna är departementsskrivelsen om just signalspaning som vi remitterade förra veckan. I korthet innebär för­slaget att FRA kommer att utföra signalspaningen efter tillstånd från Försvarsunder­rättelse­domstolen i enlighet med de syften som redan idag anges i signalspaningslagen. Sådana syften är t.ex. att kartlägga strategiska förhållanden avseende interna­tionel…

Klassa khat som narkotika

Khat är en amfetaminliknande drog som odlas i Kenya. Enligt polis, tull och socialarbetare ökar khatmissbruket stadigt i Sverige. Förra året beslagtogs 13,8 ton khat i landet. Den allra största delen stoppades i trafiken över Öresundsbron. Bieffekterna av khat är många, bl.a. ångest och paranoia. Missbruket av khat är också i hög grad kopplat till utanförskap och arbetslöshet.

Inom EU utformar varje medlemsstat sin egen narkotikapolitik. Vi behöver jobba för att EU:s medlemsländer enas om att drogklassa khat – då kan tillflödet strypas. I till exempel Storbritannien och Nederländerna är inte khat klassat som narkotika. Det innebär att drogen kan flygas till Amesterdam och London lagligt för att sedan olagligt smugglas vidare till Sverige med bil. Nederländernas justitieminister har nyligen öppnat för möjligheten att omklassa khat, vilket är positivt. Men Sverige måste fortsätta att driva på en utveckling i rätt riktning. Själv kommer jag att ta upp denna fråga med justitieministern och…

Utnyttjad arbetskraft. Eller snarare brottsoffer.

Med öppnare gränser så riskerar vi att se hur enskilda utnyttjas av mindre lyckade personer. Öppenhet genom EU/EES eller för den del arbetskraftsinvandring från s k tredjeland är positivt. Dessvärre finns det bedragare i alla brancher - och människor kan komma att utnyttjas eller direkt utsättas för brott genom te x bedrägeri.

Mest utsatta är personer som arbetar här utan att ha rätt till det. Dessa personer har om det utsätts för brott i allmänhet eller i avtalsförhållandet med en "arbetsgivare" höga trösklar för att gå till polis eller andra myndighter. Detta faktum är extremt svårt att råda bot på.


Arbetsmiljverket, facket, polisen, skatteverket och migrationsverket har alla ett ansvar att se till att regler följs. Jag utesluter inte att vi straffrättsligt ser över reglerna för att lättare komma åt personer som i praktiken ägnar sig åt människohandel eller bedrägerier. Inte sällan i kombination med olaga hot och utpressning.


Diskuterade detta i P1 imorse.

Infiltratörer

Polisen kamp mot grov brottslighet är ingen tebjudning. Hänsynslösheten bland de kriminella är totalt. Mord är vardag för de värsta grupperingarna. Olika straffprocessuella tvångsmedel med höga krav på rättsäkerhet är inte alltid effektiva i kampen mot de grova kriminellas verksamhet. Det senare är vad avser Säkerhetspolisen än mer tydligt. När målet med verksamhet är ideologiskt eller religiöst snarare än pengar är slutenheten än mer påtaglig.

Därför krävs andra spaningsåtgärder eller så kallade hemliga spaningsmetoder. Hit hör ett strukturerat användande av informatörer och nyttjandet av infiltratörer. Det senare rätt nyligen
uppmuntrat genom lagstiftningen om kvalificerade skyddsidentiteter. Detta debatterade jag i SVT härom morgonen.

All informationsinhämtning är central för att polisen ska kunna förhindra och utreda brott. Användandet av just infiltratörer eller informatörer är i vissa fall det enda sättet för polisen att få informa­tion om den kvalificerade, organiserade och grova …

Debatt om djurrättsaktivism

Häromdagen deltog jag i kvällsöppet där vi diskuterade djurrättsaktivism. Det handlar om grupper som i många fall med ett gott syfte, d v s att värna djuren, använder sig av i flera fall, enligt mig, oacceptabla metoder för att demonstrera sitt budskap. Pälshandlare som mordhotas och får sina affärer nerklottrade med slagord tillhör tyvärr vardagen för flera pälshandlare idag. Det är givetvis helt oacceptabelt. Vi har lagar och regler att förhålla oss till. Att vissa människor anser sig sitta över lagen och använda civil olydnad är tyvärr ett faktum. Men det mest upprörande är givetvis att människor kan begå grova brott som olaga intrång och mordhota människor för att uppnå sina mål. Nej målen helgar inte medlen. Oavsett man strider för djuren, en politisk inriktning, gud eller bara mammon.

Tragedi. Igen? Nu i en arrest.

Kombinationen av svåra psykiska problem och/eller missbruk hos gripna/häktade gör uppenbart arbetet i den svenska kriminalvården komplicerat och farligt. Två fall på kort tid har nu bekräftat detta. Oavsett vi talar om häkte eller arrest är det viktigt med en hög grad av säkerhet. Det räcker inte med att det idag är extremt svårt att rymma från byggnaden. Inte heller att över tid så är mord och våld relativt ovanligt. Den faktiska säkerheten för medarbetare eller andra i det direkt mötet med trasiga och farliga människor måste troligen uppgraderas. Vi i regeringen måste nu vända på varje sten i säkerhetstänket inom kriminalvården och polisen. Detta skall ske i nära samarbete med just polis, kriminalvård och psykiatri. Arbetstagareorganisationerna har också de värdefulla erfarenheter för att utveckla ett lika säkert som tryggt omhändertagande i arrest, häkte och fängelse. Detta lyfter FP i kommande budgetförhandlingar.

Kampen mot terrorismen

Vi som vill leva anständiga liv med öppenhet, frihet och med toleransen som förtecken är under ett konstant tryck från diverse fundamentalister. Alla vill inte att det fria och öppna samhället skall bestå.

Dessa personer kan vara självutnämnda tempelriddare i modern tid eller våldsbenägna islamister med självmordsmördande som specialitet. Lägg här till politiskt våld eller s k djurrättsaktivism med hot som främsta idé så inser vi snabbt att alla inte är vunna för liberala frihets- eller toleransvärden - och framför allt inte för demokratin.

Jag skriver idag i bland annat Arbetarbladet tillsammans med mina kollegor i Alliansen om behovet av - och arbetet för - att slå till mot terroristernas finansiering.

Behandla poliskostnader lika för alla elitklubbar

Debatten är intensiv vad gäller idrottsklubbarnas ansvar att till viss del betala för polisbevakningen vid t e x fotbolls- eller ishockeymatcher. Jag tycker inte att det är konstigt att klubbar som ägnar sig åt i högsta grad kommersiell verksamhet är partiellt ansvariga för finansieringen av polisens kostnader. Så är det vid andra evenemang. Så det som upprör mig är inte att klubbarna måste delfinansiera betalningen, utan att alla klubbar inte behandlas lika i detta avseende. Om delar av verksamheten drivs i aktiebolagsform så som t ex Örebro SK, så får man betala polisens insats till viss del, men har du inte bildat ett aktiebolag så är du inte betalningsskyldig, då ses det i stort sett som ideell verksamhet. Detta är givetvis helt orimligt. Det enda rimliga vore att de klubbar som har elitlicens får stå för en del av poliskostnaden för sitt kommersiella evenemang. Fotboll eller ishockey på elitnivå är inte längre någon ideell verksamhet. Klubbarna ska vara lika inför lagen, oavsett …

Stalkning

Den nya stalkninglagstiftningen har nu varit igång en månad. På sin håll har den börjat kunna tillämpas.

Jag och några kollegor skrev om denna i veckans NWT.

Nu stärks skyddet för förföljda personer

Tusentals personer lever i dag förföljda av andra människor, med allt vad det innebär i form av kränkningar och trakasserier. Det kan röra sig om ovälkomna telefonsamtal, hot eller påhälsningar vid upprepade tillfällen. Inte sällan är förövaren en person som befinner sig, eller någon gång har befunnit sig, i närhet till offret. Majoriteten av dem som hemsöks på detta sätt är kvinnor.
För att förbättra skyddet för förföljda personer tillsatte – efter påtryckningar från Alliansen – den dåvarande socialdemokratiska regeringen år 2006 en utredning med syfte att komma med förslag på lagändringar. Riksdagen fattade i våras beslut om en proposition för att förbättra skyddet mot stalkning och den 1 oktober i år trädde de nya reglerna i kraft. Ändringarna innebär att ett nytt brott, olaga förföljelse, …

Rattfylleribrott

Skriver i dag ett längre inlägg i Aftonbladet om hur vi bättre motverkar drog- och rattfylleribrott. Flera förebyggande åtgärder kombineras med skärpt syn då människor i trafiken dödas till följd av drog-eller rattfylleribrott.

Väktare och ordningsvakter

Vi kan inte ha poliser till allt, och det finns t ex företag som vill ha en högre säkerhet än vad polisen kan erbjuda samhället i stort. Inte minst för många företag som har behov av bevakning.

Bevakningsföretagen spelare – i samarbete med polisen - en allt viktigare roll när det gäller att skapa trygghet och säkerhet i samhället.

Dessvärre är lagstiftningen omodern och tillskapad i en annan tid. Vi behöver se över möjligheterna att slå samman de lagar som reglerar bevakningsföretagen respektive ordningsvakternas verksamhet. Dessutom bör vi generellt se till om det går att förenkla bland den mångfald av regler som i dag reglerar olika bevakningsområden.

Utbildningen kan man också ha funderingar om. Varför är det längre utbildning för väktare än för ordningsvakter när det är de senare som har mest omfattande befogenhter?

Detta måste vi återkomma med från regeringen.

Dråp när rattfulla kör ihjäl människor

Det måste bli möjligt att i vissa fall kunna döma en person för dråp. Frågan om straffnivåerna vid rattfylleribrott där någon dödas är åter aktuell efter en färsk dom från Göta Hovrätt.

Fallet gäller en man som befunnits vara grovt rattull och grovt vårdslös i trafik under en bilfärd i Rydaholm där mannen körde ihjäl en tvåårig flicka. (Se te x Aftonbladet) Hovrätten har fastställt fängelsestraffet till två och ett halvt år. Oavsett om åklagaren överklagar till Högsta Domstolen eller inte så kvarstår ramarna i lagstiftningen.

Straffvärdet för de grova rattfylleribrotten med dödlig utgång är för låga och borde i vissa fall kunna ges en annan rubricering - såsom dråp. Därmed ökar straffvärdet. Likgiltigheten för andras liv måste för de flesta vara uppenbar om någon medvetet och kraftigt berusad sätter sig i en bil och ger sig ut i trafiken.

Skall fler utländska brottslingar utvisas?

S i Malmö vill visa ut fler utlänningar. Är detta rimligt? Det finns hårt belastade området i våra storstäder. Utanförskapet och utsattheten för brott är omfattande. De sociala problemen sammantaget är inte sällan massiva. Lösningen på detta är skola, jobb, integration, föräldraransvar, massiva sociala insatser. Plus en rejäl närvaro från polisen. Då kan kriminella som ”förgiftar” ett område med sina brottslighet gripas, dömas och fängslas. Dessutom ska de kunna utvisas. Jag menar att Ilmar Reepalu (S) har en poäng när han vill se fler utvisade kriminella.

Idag är praxis lite klen. För många personer kan hävda "anknytning" vid ganska grova brott. Inte sällan begärs nåd på just denna grund. Det förekommer således att personer får en mildare påföljd med hänvisning till att detta kombineras med utvisning. Men sedan får den dömde nåd och får trots allt stanna.

Om en utländsk medborgare begår brott i Sverige idag är det upp till åklagaren att ta upp frågan om utvisning. Detta är en…

12-åring gripen av ordningsvakter

Media "hetsar" just nu kring ett uppenbart mindre lyckat ingripande mot en påstådd 12-årig pojke. Se t ex Aftonbladet. En stor nyhetsredaktion ringde just och frågade om vad jag ansåg om ett Youtube-klipp om denna händelse. Fråga är polisutredd och ärendet nedlagt. SL kollar nu närmare på vaktbolaget och sannolikt dess attityd och policy. Det verkar vettigt.

Det är ju helt omöjligt att avgöra om ingripandet var korrekt av ett klipp på Youtube. Inte mer tvång än vad läget kräver gäller så klart. Se till att den unge inte utsätts för förnedrande kvarhållande i allmän åsyn etc. Fast vad hade han och eventuella kompisar gjort. Åkt mellan tågvagnarna påstods det. Rätt allvarligt skulle jag säga. LUL säger följande bl a:

"35 § Har någon före femton års ålder begått ett brott på vilket fängelse skulle ha kunnat följa och anträffas den unge på bar gärning eller på flykt från brottsplatsen, får han eller hon gripas av envar. Om en enskild person har gripit den unge, skall denne sk…

Mordet vid häktet i Huddinge

Det tragiska dödsfallet, det sannolika mordet, på häktet i Huddinge väcker många tankar. Främst går dessa till anhöriga, kollegor och kvinnans närmaste chefer. Det är ingen tröst att detta är extremt ovanligt. Det som inte får hända har hänt.

Det hjälper föga att peka på stora satsningar på kriminalvården. Anslaget skattepengar ökade mellan åren 2006 och 2011 med drygt 1,7 mdkr, från 5,7 mdkr till 7,45 mdkr. Dvs + 30%, eller med 5,5% som en genomsnittlig årlig ökning. Trots färre personer i fängelse, färre häktade under samma tid så pekas det på resursbrist.

Vi får nu avvakta utredningen. Det kan faktiskt ha varit tjänstfel, men vi får vänta och se. Det framgår av mediauppgifter att det var flera personer som eskorterade den sannolika mördaren, men att han var ensam med den dödade kvinnan vid själva dödandet. Att en enligt uppgifter omvittnat farlig person, tidigare dömd och rimligen föremål för olika sinnesundersökningar över huvud taget lämnas ensam med en vårdare är märkligt. Alla in…

Stoppa kamphundarna

I samband med Folkpartiet liberalernas landsmöte kommer många viktiga sakfrågor att behandlas. En sådan är frågan om det skall införas licenskrav för den som vill ha en viss sorts hundar, s. k. kamphundar.

Det är uppbart att dessa är en säkerhetsrisk. Antalet personer som skadats allvarligt är för många och det förekommer också dödsfall. Jag stödjer licenskrav och så gör även Partistyrelsen som därmed bifaller bl a Mathias Sundins motion.

SvD skriver om saken idag.

En effektivare polis

Några talar om att svensk polis behöver en haverikommission. Detta är att skjuta högt över målet. Förtroende för svensk polis ökar stadigt sedan ett par år tillbaka. Vi är på rätt väg, men en hel del återstår att göra. Jag skriver bland annat om detta i dagens Gotlands Allehanda.

Integritet i skolan

En kamera på skolgården efter skoltid. Eller inte. Detta är enligt min uppfattning ingen stor integritetsfråga. Därmed inte sagt att den saknar integritetsperspektiv. En stor integritetsfråga är däremot frågan om vem som ska ha tillgång till dokumentation om mina barn - och deras skolgång.

Den mer omfattande skyldigheten att dokumentera uppgifter om elever, exempelvis i individuella utvecklingsplaner, har gett anledning att överväga ett utökat sekretesskydd. Frågan har utretts och nyligen överlämnades förslag om starkare skydd för mina barns integritet. Bland annat föreslås ett s k omvänt skaderekvisit vilket innebär att utgångspunkten blir att uppgifterna om mina och andras barn inte är offentliga för vem som helst. Detta verkar klokt.

Här kan du läsa mer om utredningens hela förslag. Frågan skall du beredas av regeringen och utbildningsminister Jan Björklund.

Stalking

Den 1 oktober blir det lättare att låsa in människor som förföljer andra. På ett sjukligt sätt. Denna lag har sin ursprung i en FP-motion från 2005 som faktiskt hela Justitieutskottet ställde sig bakom. Något som då inte hänt på tio år.

Expressen skriver om lagen i en artikel idag.

Ekonomiskt turbulenta tider.

Jag skriver idag en artikel i Nerikes Allehanda tillsammans med finansminster Anders Borg och mina borgerliga kollegor. Så här ser den ut:

-----------------

Det blåser en kall ekonomisk vind genom världen. Stora skulder i många länder och finansiell turbulens leder till en svagare ekonomisk utveckling globalt och i Sverige. Djupet och varaktigheten på nedgången är högst osäker. Så ser läget ut när regeringen presenterar budgetpropositionen för 2012, ”Tid för ansvar.”

En central utgångspunkt för vår politik är ansvarstagande för de offentliga finanserna. Vi ska ha tydliga säkerhetsmarginaler – ett finansiellt sparande nära balans – för att säkerställa att vi kan förstärka jobbpolitiken om krisen blir mer långvarig. Vi ska freda välfärdens kärnverksamheter från nedskärningar. Likaså ska hushåll och företag värnas från skattehöjningar. Och även i svåra tider ska sammanhållningen tryggas.

I budgeten prioriterar regeringen åtgärder för att dämpa inbromsningen på arbetsmarknaden. Tillväxten och…

Tillsynen över polisen

Det är dags att tillsynen över den svenska polisen flyttar ut ur polisens egna korridorer. Detta gäller inte minst med tanke på att polisen är på väg mot en ny organisation med en s.k. enrådighetsmyndighet.

Detta skriver DN om i dagens tidning. För den som vill läsa mer kan jag rekommendera Statskontorets rapport 2011:20 om Riksdagens och regeringens styrning av Polisen. Här framgår att det just finns mycket att önska. Eller den gamla utredningen om en Förstärkt granskning av polis och åklagare (SOU 2003:41).

Tillsyn över polisen
brukar ju mest diskuteras när det gäller extraordinära händelser som internutredningar, men den löpande tillsynen över regeltillämpning t ex är centralt för en effektivare polis även i nuvarande svårstyrda polisorganisation. Folkpartiet har i regeringen varit med och drivit på för en uppstramning av just tillsynen både för bättre rättssäkerhet, men även ur det viktiga effektivitetsperspektivet.

Sverige har duktiga poliser generellt sett, men de behöver nya förut…

När människor dödas

Det går sannolikt inte att eliminera allt dödligt våld. Vi kan dock motverka det. När det t ex gäller uppgörelser mellan kriminella grupperingar med dödlig utgång är det viktigt att gå till botten med själva kriminaliteten. Drivkrafterna här handlar inte sällan om våldskapital, pengar och droger. Människoliv blir spelpjäser i en cynisk och sjukligt våldsam miljö.

När det gäller "närstående" och "barn" som dödas är läget ett annat. Inte sällan spelar psykiskt hälsotillstånd en avgörande roll. Inte sällan finns det omfattande varningssignaler som vid en tillbakablick inte sällan varit allt för tydliga.

Vi breddar nu arbetet med att göra särskilda undersökningar vid dessa typer av dödande. Vad hände, vad kan vi lära oss? Hur ska vi förhindra att det händer igen?

Det finns för tillfället tragiskt många enskilda fall där denna lagstiftning är eller skulle vara tillämplig. Frågorna så många när uppgifterna flashar förbi i mediarapporteringen.

Ett svar måste vara att socialtj…

Stå upp för yttrandefriheten!

Det är flera år sedan Lars Vilks rondellhund skapade rubriker, känslostormningar hos vissa och till och med diplomatiska förvecklingar. Tidningen som publicerade Vilks teckningar har givetvis all rätt att göra det – yttrandefrihet är grundbulten i demokratin. Sedan är det en moralisk fråga huruvida det är rätt eller inte – ingen tjänar på att förlöjliga det som är heligt för någon annan. Men det är så oerhört viktigt att vi står upp för demokratins grundbultar. Vi får aldrig göra avkall på yttrandefriheten. Den har så att säga tolkningsföreträde så länge det inte gäller hets eller kränkning eller förtal.

Medierna uppger nu att Lars Vilks inte kan delta i helgens stora Bokmässa av säkerhetsskäl. Detta är ytterst allvarligt och ännu ett exempel på att vi måste stå upp för vår yttrandefrihet. Att religioner, värderinger eller traditioner ibland upplevs ”kränkta” är det pris vi betalar för vår yttrandefrihet, men det är bättre än alternativet – censur. Kampen för yttrandefriheten är vår, o…

Skärpt straff för sexköp

Jag har aldrig träffat någon som önskar att ens barn skall bli prostituerade. Jag har inte heller träffat någon ung människa som önskar detta åt sig själv. Däremot har jag träffat många som berättat om sina trasiga liv, missade livschanser, våld och droger i just prostitutionens spår.

Vi behöver göra mer för att förebygga sexhandeln i Sverige. När det gäller unga utsatta personer är t ex en fråga vem som skall bära risken för att en person kan vara väldigt ung vid ett sexköp. Det är inte orimligt att detta borde falla på den s k torsken. Tvärsnytt hade nyligen ett bra inslag om denna problematik.

Men vi måste också markera mot de personer som tycker det är ok att köpa sig tillgång till någon annans kropp för sin egen kortsiktiga tillfredsställelse Det finns grader i helvetet sägs det. Så är det också med brottet sexköp. Därför har vi nu skärpt lagstiftningen för de grövsta fallen. Jag skriver om detta idag.

Polisen kommer. Inte.

Polisen måste bli mer effektiv. Därför har vi drivit på för fler poliser i opposition och nu i regeringsställning. Tusentals nya poliser har levererats. Men det behövs också en ny organisation. Under utredning. Polisen behöver fler specialister. Påbörjat. Rätt verktyg såsom t ex buggning. Delvis levererat. Rätt utrustning är ett måste. Äntligen har polisen fått datorer i operativ miljö. Mer kan dock göras. Vi måste få till ett ökat samarbete med andra myndigheter. Under utveckling.

Folkpartiet liberalerna har en lista för att få till allt för en modernare organisation, vassare verktyg och fler poliser tillgängliga för brottsbekämpning. Det är svar på de brister som DN redovisade häromdagen när man fokuserade på frågan om huruvida polisen kommer på larm eller inte. En del fall är anmärkningsvärda och förbättringspotentialen är så att säga betydande. Det är bra att polisen nu tittar på dessa enskilda fall. (DN).

Färre unga i fängelse

Ska vi minska brottsligheten bland unga måste vi arbeta med de breda socialpolitiska penslarna. Utbildning, praktik, kamp mot droger, meningsfull fritid och aktivistisk socialtjänst är givna inslag.

Vi har i regeringsställning ökat fokus på föräldrarsansvar, öka stödet och sett till att fler brott skall utredas så att fler unga kan få en snabb reaktion. Tidiga och tydliga reaktioner skall vara svaret när en ung människa begår brott. Första brottet skall vara sista brottet. Regeringens försök med sociala insatsgrupper är därför också steg i rätt riktning. Men att se mellan fingrarna har aldrig hjälpt någon.

FP har fler förslag på listan för att bättre motverka kriminalitet hos unga så som t e x att föräldrar ska närvara vid rättegångar, särskilda ungdomsdomstolar och helgavskiljning via socialtjänsten. Mer samarbete mellan kommunerna och polisen när det gäller familjehemsplacering till följd av missbruk eller brott är också viktigt.

En annan viktig sak vi arbetat för och som vi nu ser gen…

Att kompensera för vanvård

Hur ska man kunna kompensera en människa för en förlorad uppväxt tillföljd av en systematisk vanvård? Dessutom hur gör man om förlusten kanske skedde för ett halvt århundrade sedan? Att försöka kompensera och visa respekt för den som uppger sig farit illa under sin uppväxt är en självklarhet för de flesta humanister. Det var därför lätt att med en första tanke hålla med den s.k. upprättelseutredningens förslag om en viss ekonomisk ersättning till människor som drabbats av vanvård och övergrepp inom ramen för den sociala barn- och ungdomsvården.

De missgärningar och den försummelse som barn och unga i samhällsvård varit utsatta för kan inte begripas. Med största välvilja kunde i praktiken många unga förr gå från ett elände till ett rent helvete. Berättelserna är lika hemska som många - även om vi måste komma ihåg att inte alla for illa. Det var dock en tid då den s.k. folkhemsvisionen hade en milt sagt omfattande och mörk baksida.

Utredningens förslag har nu nogsamt övervägts. Regeringen…

Det parlamentariska läget

Nu när Riksdagen snart drar igång med full kraft och statsbudgeten för 2012 läggs fram så ökar frågeställningarna kring hur regeringen skall få igenom sin politik i just Riksdagen.

Väljarna har aldrig fel. De gav Alliansen som helhet ett än starkare stöd vid valet 2010 jämfört med 2006, men dock inte en egen majoritet. Det rödgrönda regeringsalternativet förkastades med all tydlighet.

Det finns nu fyra oppositionspartier som har - vad jag kan bedöma - olika ideologiska grunder och olika tankar med samhällsutvecklingen. De har valt att inte bilda en egen regering.
Så länge S inte gör gemensam sak med Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet får FP och regeringen igenom vår politik.

Allianspartierna gav innan valet besked om att om vi inte fick egen majoritet så skulle vi ta en diskussion med i första hand Miljöpartiet, i andra hand Socialdemokraterna. Båda har också skett under det första året i denna mandatperiod.

Att ombilda regeringen är inte någon fråga som är aktuell så vit…

Nätbrott

Nätet är en fantastisk företeelse. Det med verkar sannolikt i stor omfattning till att stärka demokratin - och därmed friheten för människor. De stora förändringarna i Nordafrika hade sannolikt inte varit möjliga utan modern informationsteknologi. Avstånd kortas och människor kan mötas mer - måhända virtuellt.

Dessvärre kränks också människors integritet med hjälp av samma teknik. Bara nätbrotten beräknas enligt en färsk undersökning kosta mer än 9 miljarder om året. Bara i Sverige.

Oavsett vilken teknik vi talar om är det viktigt att brottsbekämpande myndigheter kan utgöra en motvikt mot brottsligheten även på näten. Det handlar om att rimligt effektivt kunna förebygga, utreda och därmed bekämpa brott mot människor egendom eller personliga integritet. På nätet eller där moderna kommunikationsmedel/teknik är centrala hjälpmedel.

Inte minst Facebook är ett socialt medium som blivit en arena som också drabbar allt fler direkt negativt.

Utmaningen är således den samma som vid alla brottsbek…

Preskription

Vi har under ett antal år förändrat reglerna för preskription dvs tiden då en viss tid förflutit ska inte ett brott längre skall kunna leda till påföljd. Reglerna har historiskt haft ett syfte att avgränsa rättsvårdande myndigheters arbete. Inte minst ur processekonomisk synvinkel är det svårt att utreda 30 år gamla brott på ett rättsäkert sätt. Minnet sviktar ju i regel tidigare än så.

Moraliskt sett är det dock tveksamt. Det finns t ex ingen anledning att en mördare skall kunna få straffrihet efter 25 år så som det var tidigare.

För ett år sedan avskaffade således preskriptionen helt för mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott som innebär mord eller dråp. Uppgifter som har att göra med sådana brott ska inte rensas ut från spårregistret förrän upp till 70 år. För brottet könsstympning av barn förlängdes preskriptionstiden. Den ska framöver börja löpa först från den dag som barnet har fyller eller fyller 18 år. Så som vi redan ändrat reglerna när det gäller allvarl…

Höj i n t e alkholskatten

Det finns utredda regeringsförslag om att höja alkoholskatterna. Ytterligare.

Jag har så långt det varit möjligt argumenterat för att Folkpartiet liberalerna ska motsätta sig en sådan höjning i den statsbudget som snart presenteras för 2012.

Det är inte rimligt att höja skatterna på alkohol. Ytterligare. Det motverkar deras viktigaste syfte, som rimligen inte bara kan vara pengar till staten, utan det att minska konsumtionen av alkohol.

Högre alkoholskatter i Sverige ökar "vinsterna" i en än mer massiv privatinförsel vilket innebär än mer ”alkoholläckage” till unga – inte sällan genom smutsig försäljning från kriminella via allt från flakmoppar till mörka källargarage. Fråga vilken 16 åring som helst idag - om det har svårt att få tag i ”utländsk alkohol”. Det finns tyvärr många mobilnummer att ringa.

Vidare finns en uppenbar risk för ökad överkonsumtion hos människor med egna stora spritlager. Hoppas kunna tala min regering till rätta.

Öppna däremot gärna för hårdare tag om alko…

Sänkt restaurangmoms viktig för ungas jobb

Idag åker jag till Harpsund för överläggningar om budgeten. Det är väl ingen hemlighet att en het fråga i förhandlingarna är om vi ska sänka restaurangmomsen eller inte. Jag tror att det är viktigt för Sveriges konkurrenskraft, för jobben och välfärden. Idag i Örebro träffade jag företrädare för restaurangbranschen, från Clarion Hotell, Mc Donalds och Lilla Örebro. De vittnade alla om att det inte bara är maten på tallriken som blir billigare av en sänkt moms utan det ger möjlighet till bättre service och inte minst kan företagen växa sig starka och anställa. För Sverige är det viktigt för turistnäringen. När stora sällskap och konferenser ska ut och resa så drar Sverige kortaste strået. Valet mellan Nice, Stockholm och Barcelona är inte särskilt svårt. Deras moms är mycket lägre än i Sverige. Restaurangbranschen är också ungdomarnas startskott på arbetsmarkanden. En sänkt moms kan således underlätta för unga människor och invandrare att lättare komma in på arbetsmarknaden. Om det ska…

Frågorna efter terrordådet i Norge

Vansinnet som i överlagt raseri slog till och dödade människor i Norge den 22 juli 2011 har lämnat spår för evigt. Mängder av frågor kvarstår. Sorgen likaså. Jag har fått många frågor om hur detta påverkar Sverige. Här kommer svar på fyra frågor jag fick nyligen.

Hur förändras er politik av dåden i Norge?

- Vår syn på hårdhandskar mot extremister förändras inte. Inte heller att det bästa är att förebygga galenskaper. Utbildning och kamp mot utanförskap är alltid viktigt.

Hur tror du andra partiers politik påverkas?

- Vet inte. Några kanske förändrar sitt tonläge.

Kan du nämna en konkret politisk reform/åtgärd som kan minska högerextremism – och en som skulle öka den?

- All extremism kan motverkas bättre bland unga genom ett starkare samarbete mellan polis, skola och socialtjänst. Extremister göder varandra. Vänster till höger, religiösa i alla riktningar. Därför krävs helhetsgrepp. Folkpartiet och regeringen har redovisat en agenda för detta.

Bör några lagmässiga och/eller polisiära f…

Om riksdagsledamöters ersättningar

Jag för många brev och förfrågningar. Det är om stort och smått. De flesta som skriver sakligt och någorlunda personliga försöker jag också svar på - så fort jag hinner. Inte sällan är människor arga på ledamöters ekonomiska ersättning.

Jag menar själv att det är orimligt att en f d ledamot kan ha en s k inkomstgaranti om 66% av riksdagsarvodet till den dag man fyller 65 år. Detta dock endast för det fall att den f d ledamoten 1) har fyllt femtio år och 2) varit ledamot i minst tolv år. Det är enligt min bedömning ytterst få som under lång tid "utnyttjar" denna möjlighet. Det visar också de genomgångar vi som gruppledare gör för att se vad vi kan göra från respektive parti för att tala med våra f d ledamöter som nyttjar inkomstgarantin.

När det gäller inkomstgarantin är det bättre att höja arvodet under tjänstgöring något och sedan skära ner på möjligheten till i praktiken livlång försörjning. En tydlig avtrappning bör t ex kunna ske över tid. Denna fråga kommer jag att ta u…

Spelautomater och sprit

Hela spelmarknaden måste göras om. Nuvarande ordning håller på att rämna. Svenska Spel bör kunna fortsätta med monopol på vissa spel medan andra bör släppas fria mot en licensavgift. Alla spel ska dock ta regleras hårt av social hänsyn för att motverka t ex spelmissbruk. Dessutom kräver den ideella sektorns intäkter från spel och lotterier särskild hänsyn vid en omreglering.

Vad gäller s k spelautomater live i te x restauranger så krävs definitivt förändringar. Det är inte så få som spelar bort sin redan ansträngda ekonomi på Jack Vegas-automater. Att det krävs alkoholtillstånd för att en näringsidkare ska få ha en automat säger det mesta om automaternas bidrag till social misär. Detta uttryckte jag i SVT igår.

Rattfylleristerna ska stoppas

Varje dag ger sig ungefär 12 000 personer ut på vägarna i Sverige med alkohol i kroppen. Det betyder 500 rattfyllerister i timmen. Varje dag. Dygnet runt. Konsekvenserna är tyvärr i många fall katastrofala. Alliansregeringen har tagit flera steg för att komma åt rattfylleriet och brotten som följer i spåren. Idag skriver jag i Aftonbladet om de åtgärder som regeringen vidtagit och om vad Folkpartiet vill genomföra för att få bort rattfylleriet på vägarna.

Häkten

Bild
Häkten är inte särskilt roliga platser. Här befinner sig människor inlåsta fast de ännu inte är dömda för ett brott. Deras vardag ombesörjs av kriminalvårdare som gör sitt bästa för att göra tiden så dräglig det bara är möjligt. Det råder inte samma krav och förväntningar på aktivitet hos den misstänkte såsom det gör för den som avtjänar ett straff på en anstalt. Passivitet är tydligt även om det ofta finns enklare packningsjobb. Rasten ute är kort, en timme per dag, ofta på en rastgård som på bilden. Har man vissa restriktioner är det ensamrast på en ännu mindre rastgård som gäller.

På senare tid har det varit några uppmärksammade självmord bland häktade. Detta är allvarligt. Även om andelen över tid är få jämfört med vad det t ex är inom psykiatrin där människor också rimligen ofta mår dåligt. Utmaningen är stor. Människor som är misstänkta för vidriga brott mår ju inte bra - oavsett om den misstänkte är skyldig eller inte. Lägg där till att personen kanske har omfattande restriktion…

Mota våldet på våra arenor

Idag deltog jag i Tv4:s debatt om hur vi ska stoppa våldsverkarna på och utanför våra arenor. En viktig debatt, inte minst sett i ljuset av flera våldsamma fotbollsmatcher under våren. Med var också länspolismästare Carin Götblad och regeringens samordnare Per Unckel. Titta gärna på debatten på denna länk.

Almedalen

Så har Almedalen rullat igång igen. Trots vissas förväntningar om ett lugnare år med tanke på att det är ett eftervalsår, så slås det rekord. Igen. Frågan är om det inte blivit lite väl stort och uppskruvat i antal aktiviteter. Begrepp som firmafest, branschmässa etc blir allt mer träffande. Risken är uppenbar att mängder av diskussioner och PR-insatser endast når ut till ett extremt litet antal människor utanför själva ”dalen”. Flera egna Almedalstidningar finns i en uppsjö för att bekräfta sig själva och för att understryka att vi bevistar något viktigt. Hur som helst sker många viktiga möten i avslappnad miljö. Så länge jag är efterfrågad i mitt uppdrag är det svårt att finna orsaker till att avstå från att delta i Almedalen.

Här är några av de organisationer som arrangerar debatter, möten eller andra samtal där jag deltar i år:

Polisförbundet
Försäkringsförbundet
Systembolaget
Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL)
SKB
SFS/TCO
Fastighetsägarna
Gotlands kommun
Kostymfritt
Polisen i Stockh…

S, SD och huliganerna

Våldet och ordningsstörningarna som sker i anslutning till idrottsevenemang är oacceptabelt och måste mötas med kraft. Folkpartiet och regeringen har agerat, och fortsätter att agera, med just detta fokus.

Det ingår i den nationelle samordnaren Per Unckels uppdrag att föreslå förändrad lagstiftning, exempelvis rörande anmälningsplikt, om han anser att det är det bästa och mest effektiva sättet att hantera våldet. Ett sådant förslag måste självklart uppfylla grundlagens krav, remitteras samt nagelfaras av lagrådet innan det över huvudtaget kan läggas på riksdagens bord.

Att S, SD, V och MP idag i Riksdagen föregriper utredarens arbete och kräver ett lagförslag, oavsett om det är lämpligt och oavsett vilka synpunkter olika remissinstanser och lagrådet kan tänkas ha, är vrickat. Se även DN.

De kan använda sin de facto majoritet till att söndra regeringsmakten, men det är sakligt sett ett farligt spel man bedriver. Driver de sin armkroksgång för långt får det regera istället. Vill de det?

Reg…

Tramsigt om förhållandet till SD

Medier försöker skapa och söka konflikter så det har något att göra. Detta gäller inte minst Riksdagspartiernas förhållande till varandra. Jag talar med, lyssnar på och försöker förstå alla partier i Riksdagen. Går inte alltid så bra. Flera andra partier har ju världsuppfattningar som verkar varahämtade från månens baksida. Det innebär att med just dessa partier är det orimligt eller iaf extremt svårt att försöka förhandla med.

Detta diskuterade jag i P1 Morgon imorse.

Tobak

Det finns förslag om höjd tobaksskatt. Detta är rimligt, men inte oproblematiskt. För det första kan man frågan sig huruvida en höjd skatt verkligen leder till ett minskat tobaksbruk med tanke på att tobak redan är dyrt. Fast viss effekt har det nog ha. För det andra måste man ta i beaktande vilka negativa konsekvenser en höjd skatt för med sig?

Tidigare skattehöjningar på tobak har visat sig leda till en ökning av inte minst cigarettsmuggling. 1998 var dåvarande regering tvungen att sänka tobaksskatterna med 25-30 procent efter att en chockhöjning av skatten 1997 inneburit en dramatisk ökning av den illegala handeln.

Redan idag är tillgången på illegala cigaretter allt för god i Sverige. Det handlar dels om rena förfalskningar, dels om insmugglade originalprodukter. Kopiorna är oftast så skickligt gjorda att kunderna inte kan se skillnaden, vilket gör att de butiksägare som säljer lagliga produkter hamnar i ett konkurrensmässigt underläge.

Det kanske är dags att leta efter nya lösningar…

S torskar utskottsinitiativ om anmälningsplikt

Socialdemokraterna gör sitt bästa för att i alla möjliga frågor försöka binda upp SD, V och MP i majoriteter och ibland i olika utskottsinitiativ.

Idag misslyckades S med sitt upplägg för SD.SD svek S försöket till plakatpolitik och S fick endast V och MP med sig i försöket till ett s k utskottsinitiativ. Det blev dock ett ärende för kammaren pga S-ordförandens utslagsröst. Tveksamt med tanke på att detta kommer att falla i Kammaren.
Folkpartiet ser positivt på den utredning som har tillsatts för att löpande lämna förslag för att motverka denna typ av brottslighet. Vi vill fortsätta att hitta ytterligare åtgärder mot våld, skadegörelse och annan brottslighet i samband med idrottsarrangemang.

Den samordnare som regeringen har tillsatt kan, inom ramen för sitt uppdrag, ta upp
frågan om anmälningsplikt och lämna ett delbetänkande så fort frågan är
färdigutredd. Det meddelade Per Unckel själv vid Folkpartiets seminarium om s k huliganism för några veckor sedan.

Frågan om s k anmälningsplikt väc…

Skyddet av Ernst verkar fungera

Moderna kommunikationsteknologi är ofta bra, men kan missbrukas.

Tillgången till uppgifter som finns lagrade om våra liv hos tex ICA, Expressen eller hos sjukvårdsgivare måste dock regleras precis som rätten att öht upprätta register över personer hos myndigheter, organisationer eller företag.

Nerikes Allehanda rapporterar idag att en sjuksköterska åtalas för att brott mot patientdatalagen då hon tjuvkikat i ”Ernsts” patientjournal. Gissar att hon ångrar sig lika mycket som ”Ernst” är tacksam att han skyddas av det skydd för integriteten vi satt upp i Riksdagen. Vi får se vad utfallet av åtalet blir.

Registrera huliganerna

Efter veckans säkerhetsmöte mellan de svenska elitklubbarna i fotboll har också ÖSK bestämt sig i frågan om ett huliganregiser.- Vi kommer att söka ett tillstånd, säger Marino Rahmberg. Detta redovisar Nerikes Allehanda idag. Detta är värt allt stöd. Vi måste kunna stoppa våldsverkare från fotbollsfester. Klubbarna måste ges verktyg att själva effektivare möta vansinnesvåldet på och kring våra idrottsarenor.

Skärpt föräldraransvar

Idag har jag chattat på Aftonbladet om föräldrars skadeståndsansvar för sina barn för att ersätta skador som barnet orsakar genom brott.

Minskad barnfattigdom

Barnfattigdomen har på tio år minskat med 30 procent. Om vi ser till det det absoluta fattigdomsbegreppet. Det är bra. Jobblinjen, kampen mot utanförskapet och upprustningen av vårt utbildningsväsende är några viktiga delar i detta arbete.

Rädda Barnens utspel idag är trots detta viktigt. Trots att de där fokuserar på det relativa begreppet. Mycket är gjort, men mer är att göra. Självklart drabbades barnen också i Sverige när arbetslösheten växte i den globala finanskrisens spår. Arbetslösa föräldrar leder till fattigare barn. Men nu minskar arbetslösheten igen. Om det går bra för Sverige riskerar den relativa fattigdomen att öka. Inte minst så länge det under årtionden uppbyggda utanförskapet består. Med kraftiga ekonomiska problem, konkurser och börskollapser så är det inte ovanligt att den relativa fattigdomen minskar, men är det bra?

Fråga barnen i Grekland, Storbritannien eller Island hur de drabbas just nu av årtionden av slarviga politiker. I Sverige rullar vi inte fram fattigdom…

Reformera EBM

Ekobrottsmyndigheten ska få ett nationellt ansvar för att bekämpa s.k. ekobrott i hela Sverige. I dag ansvarar EBM för ekobrotten i de tre storstadslänen samt Hallands, Blekinge och Gotlands län. Detta enligt den senaste utredningen om myndigheten. Den förra kom fram till att vi borde ha en enda åklagarmyndighet i Sverige. Förslaget är bättre än ingen ändring alls.

På EBM arbetar massor duktiga åklagare, poliser och annan personal. Det är dock ett problem att de bara arbetare med just dessa brott. De flesta grova ekonomiska brott idag inbegriper också annan brottslighet. Vi har ju inte har en särskild myndighet för grova narkotikabrott, människosmuggling och grova rån.

I veckan kom dessutom allvarlig kritik mot delar av verksamhet inom EBM.

Detta talar för att vi borde flytta över EBM till ett sammanhållet än mer effektivt åklagarväsende. Eller rättare sagt lägga ner verksamheten, men tillvarata spetskompetensen, så som den förra utredningen föreslog. Vi har inte råd med ineffektiva orga…

Våldsverkarna måste stoppas

Det är tragiskt att ett fåtal våldsverkare har förstört flera allsvenska matcher. Det som ska vara en fotbollsfest för oss alla som älskar fotboll har den senaste tiden istället blivit skandalträffar. Derbyt mellan HIF och Malmö FF är senast i raden av skandalmatcher. Jag skriver på Brännpunkt om vad vi i Folkpartiet vill göra för att mota våldsverkarna.

Brottoffren i fokus

Det är utmärkt att EU- kommissionen nu lägger ett förslag om brottsoffer som ger en miniminivå av rättigheter, av stöd och skydd runt om i Europa. Hittills har fokus på harmoniseringen på EU-nivå legat rätt mycket på ökat polissamarbete och grunderna för att kunna verkställa processuella tvångsmedel, vilket givetvis både är viktigt och nödvändigt. Men brottsoffrens rättigheter spretar rejält i de olika länderna i Europa så det är glädjande att EU nu tänker lagstifta om brottsoffrens rättigheter. Rättigheterna som slås fast i förslaget handlar om att brottsoffer ska behandlas med respekt, att polis och åklagare utbildas på området, att brottsoffer informeras om sina rättigheter och erbjuds stöd. Man ser särskilt till extra utsatta brottsoffer, med funktionshinder eller som är underåriga. Förslagen kan givetvis vid en första åsyn verka självklara. Men just på grund av att de faktiskt inte är det överallt så är det så viktigt att EU nu sätter ner foten och sätter brottsoffret allt mer i …

Europeisk storsatsning mot organiserad brottslighet

I dagens Sydsvenskan skriver jag om den gränslösa brottsligheten som måste motas med ett effektivare och mer intensifierat EU-arbete. Ett förslag är ett europeiskt FBI med större muskler.

Lugn i tingsrättsleden

Äntligen kan tingrätterna runt om i landet få arbetsro och lite lugn. Regeringen kommer inte att gå på Domstolsverkets förslag att lägga ner tingsrätterna i Hässleholm, Eksjö, Norrtälje och Mora. För oss är det viktigt att fokusera på kvalitén i domstolarnas verksamhet och på tillgänglighet för medborgarna. Genom att vi har en bra geografisk spridning så garanterar vi den tillgängligheten. Domstolarna har gått igenom mycket förändringar det senaste decenniet. Nu vill vi sätta punkt för nedläggningar och sammanslagningar och ge tingsrätterna tid att utveckla sin verksamhet och få kontinuitet i desamma.
Jag gjorde själv ett besök vid Norrtälje tingsrätt för ett par veckor sedan och imponerades av den kompetens och professionella verksamhet som bedrivs på våra domstolar.

Heja ÖSK. Rätt att överklaga.

ÖSK gör rätt som överklagar kraven på att bara ÖSK och ytterligare ett par allsvenska klubbar skall betala för polisens kostnader kring arrangemanget. Ett kännbart betalningsansvar är inte orimligt i sig, men det är orimligt att inte alla elitklubbar behandlas lika. Att delar av driften av dessa klubbar sker i bolagsform räcker inte som vattendelare. Snarare bör långsiktighet vad gäller bland annat ansvar som är kopplat till bolagsformen uppmuntras om vi skall komma tillrätta med t ex säkerhetsfrågorna kring våra arenor.

Jag försöker nu driva på in mot min regering att åtgärder måste vidtas för rättvisa regler för betalningsansvar för elitklubbarna och att nya åtgärder måste vidtas för att minska det s.k. läktarvåldet på och utanför arenorna. I kväll sitter jag klistrad på ÖSK – Kalmar FF. Hoppas på vinst.

Huliganism

Det är sannolikt inte svårt att stoppa våldet kring idrotten i allmänhet och kring fotbollen i synnerhet. Frågan är bara hur vi gör det utan att ta död på den passion som finns för så många av oss som älskar fotboll.

Folkpartiet liberalerna ordnade igår ett seminarium där vi tillsammans med fotbollsförbundet, utredare, polis, klubbar, fans, proffstyckare och andre försökte samla ihop diskussionen om vad som behöver göras. Alla var överens om att det är viktigast med det förebyggande långsiktiga arbetet, eftersom det i slutändan måste handla om ett individuellt ansvar för varje person som begår ett lagbrott. Mycket är gjort, men mer finns att göra.

Vi är helt säkra på att det är rimligt att alla klubbar betalar en del av kostnaderna för säkerheten. Det skapar rätt drivkraft att fokusera på säkerhet kring arrangemangen. Men det är viktigt att alla klubbar behandlas lika om man spelar i två högsta divisionerna. Elitklubb är frågan. Inte om delar av varumärket är ett bolag eller inte.
Dessut…

Tränare vi inte litar på?

De flesta svenska idrottsledare och tränare för våra unga är hjältar. De lägger ner tid och kraft för att ge unga människor chanser till ett livslångt idrottsintresse. Inte sällan som en motkraft till alla de destruktiva krafter som annars lätt kan bli alternativ ledstjärna för unga. Dessa hjältars insatser är också en förutsättning för framtida elitsatsningar när barnen blivit äldre.

Det en av våra största idrottsstjärnor genom tiderna, Patrik Sjöberg, idag berättat om ger en annan bild. Bland alla dessa hjälter finns det i undantagsfall personer med också andra syften än att leda och träna. En ytterst liten minoritet, ett litet fåtal, som dock kan göra ofattbar skada med tanke på den beroendeställning barnen står i.

Riksidrottsförbundet har drivit på för möjligheten att med lagligt stöd kunna begära utdrag ur belastningsregistret för ungdomstränare/-ledare. Detta bör övervägas. Regleringen bör kunna vara sådan att det endast gäller relevanta ”belastningar”. Vidare bör det övervägas o…

Viktiga förstärkningar av våra socialförsäkringar

Socialförsäkringar är viktiga för människor. De är centrala i ett liberalt samhällsbygge.

De reformer som vi genomförde efter att Alliansen fått stöd i valet 2006 var både viktiga och riktiga. På tok för många människor skickades bort i passivitet och utanförskap. Rätten att vara sjukskriven vägde betydligt tyngre än en skyldighet att försöka bidra så gott man kunde - trots sina problem.

Nu genomför vi förändringar i ramarna på gällande ordning. Fler skall kunna känna trygghet, färre skall behöva oroa sig över sin ekonomi. Den som genomför reformer riskerar alltid att behöva justera i efterhand. Det är det vi gör nu.

Att folk skall bli friskare är fortfarande en jätteutmaning. Ersättningar ska ju helst bara vara kortsiktiga lösningar i väntan på egenförsörjning. Där delar fler ansvar. Inte minst vårdgivare och människor själva. Det senare gäller ju inte alla, men övervikt, rökning och annat som driver sjukdom kan alla som vill påverka.

De viktigast igårdagens förslag från Alliansen var:

Olämpligt med internet på rättspsykiatriska kliniker

Att en person som döms till rättspsykiatrisk vård för övergrepp mot barn automatiskt omfattas av mildare permissionsregler och restriktioner än dömda för andra brott är synnerligen olämpligt. Det gäller inte minst tillgång till datorer för människor som ägnar sig åt till exempel förföljelse eller övergrepp på barn. Aftonbladet återger ett fall i dagens tidning som aktualiserar problemet. Personer dömda till rättspsykiatrisk vård bör rimligen inte ha oinskränkt tillgång till internetuppkopplade datorer om det inte finns synnerligen goda skäl och kan motiveras i det enskilda fallet. De kan ha det, men det skall absolut inte vara en rättighet. Det är mångdubbelt mycket svårare att kontrollera en persons identitet eller uppsåt i ett nätforum för unga än vad det är i verkliga livet.

Polisen, ÖSK och kostnaderna

Polisen i Örebro län bör besluta om att man avvaktar debitering av kostnader för polisbevakning av ÖSK:s hemmamatcher i avvaktan på RPS riktlinjer. Polisen i Stockholms län har meddelat att det är deras förhållningssätt gentemot Djurgården och AIK i avvakta på dessa riktlinjer.

Det är inte rimligt att de elitfotbollsklubbar vi talar om behandlas olika. Jag är inte främmande för att elitklubbarna får ta ett större ansvar för kostnaderna för ordningen på arenorna. Jag är dock främmande för att klubbarna behandlas olika beroende på i vilken form man just nu bedriver verksamheten. För medborgarna, medlemmarna och spelarna finns denna skillnad endast på pappret.

Sorgligt med självmord i häkte

Den som är misstänkt för styckmord mår rimligen väldigt dåligt. Oavsett om man de facto är skyldig eller oskyldig. Att den person som varit misstänkt och häktad i det uppmärksammade styckmordet i Örebro gavs möjlighet till att ta sitt eget liv är sorgligt. Det är sorgligt för den mördade Evas familj eftersom brottet nu kanske aldrig kan klaras upp rättsligt. Det är sorgligt att en person som förklarat sig oskyldig ändå tagit sitt eget liv. Det är sorgligt för kriminalvården som misslyckats i sitt uppdrag att förhindra ännu ett självmord i svenskt häkte.

Långa häktningstider och i det närmaste total isolering är i undantagsfall ofrånkomligt. Dessa faktorer är dock starkt bidragande till den för höga självmordsfrekvensen på svenska häkten. När detta nu sker igen finns det åter igen bara förlorare.

Svensk kriminalvård har gjort många framsteg vad gäller innehåll, men på detta område finns det en lång väg kvar att gå. Vi vår nu avvakta kriminalvårdens utredning om vad som gick fel. Men v…

Nämndemännen

Professor Claes Sandgren och jag debatterade nämndemännen i våra domstolar i Aktuellt igår. Sandgren hade nyligen en artikel där han beskrev nämndemännen som ett hot mot rättsäkerheten.

Jag har följande kommentarer till hans inlägg.

Det är lite vådligt av honom att använda just de beskrivna domarna som exempel på nämndemannasystemets förkastlighet. Han nämner till exempel tre hovrättsdomar där beslutet avgjorts med 3-2 med nämndemännen i majoritet - men det betyder ju att juristdomarna var inbördes oense. Att juristdomare kan komma till skilda slutsatser i ett och samma rättsfall behöver inte betyda att någon av dem är inkompetent.

Däremot är det självklart att nämndemännen måste vara väl medvetna om sin roll och att de ska få adekvat utbildning. Rollen som lekmannadomare är ett av de viktigaste och mest ansvarsfulla uppdragen man kan ta på sig. Då jag själv arbetat vid Örebro tingsrätt har jag aldrig sett röken av att det skulle bedrivas någon partipolitik i domstolen. Varje människa h…

Örebros märkliga skolprinciper

Ansvariga skolpolitiker i Örebro kommun saknar principer för hur de på bästa sätt skall försöka tillgodose föräldrars önskemål om deras barns framtida skola. Av rädsla för att stå för några vettiga principer har man fallit i helt galen tunna med splittring av familjer och eventuella tvångsförflyttningar som följd. Denna rädsla för att stå för några hållbara principer slår tillbaka på ansvariga politiker med full kraft. Att barn med syskon i unga år vanligtvis bör hållas ihop kan väl inte vara så svårsmält för politiker som erkänner sig till principen om barnets bästa.

Den sista februari skulle alla föräldrar med barn födda 2005 ha ansökt om förskoleklass eller grundskola för sina barn om de är folkbokförda i Örebro kommun. Plats i grundskola ska enligt skollagen anvisas så nära barnets eget hem som möjligt med beaktande av vad som krävs för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser. Vidare ska skälig hänsyn tas till vårdnadshavarens önskemål. Alla barn kan inte få plats på öns…

Skärningspunkter - då "socialister" har majoritet i Riksdagen.

Idag förlorade regeringen ett par omröstningar. Igen. S, SD,MP och V förenar sig ibland i lite udda frågor och tillfogar regeringen förluster i Riksdagen. Flera av dessa har karaktären av nålstick. Vi kan se några värderingsfält där vi i Alliansen dock uppenbart är trängda. Socialism eller fri ekonomi är ett sådant tydligt. Idag gällde det statliga bolag. Förvånande att MP är så socialistiska igen. Förlorarna är anställda i företagen och skattebetalarna i förlängningen. Det andra gäller inställningen till globaliseringen. V och SD vill ju gå ur EU så deras inställning till att strunta i direktiv är inget konstigt, men också här är MP förvåningen. Antiglobaliseringssjälen slår till. Sverige vet bäst. Strunt i regelverket. Det finns ingen som älskar allt som kommer ur samarbetet i EU, men liberaler följer samarbetets villkor. I vått och torrt.