Inlägg

Visar inlägg från november, 2013

Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp

Idag skriver jag, tillsammans med Allianskollegor, om stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp i Gotlands tidningar.

Alla barn har rätt att växa upp i trygghet och få en bra start i livet. Att skydda våra barn och unga mot brott och övergrepp är därför en prioriterad fråga för oss i Alliansen.

Alliansregeringen föreslår nu därför en rad lagändringar för att skapa ett ännu starkare skydd för barn mot sexuella övergrepp och kränkningar.

Som ett led i att stärka barns rättigheter mot sexuella övergrepp, sexuell exploatering och barnpornografi införs nu en stärkt lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Förslaget innebär att det införs en skyldighet för den som erbjuds en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring att på begäran visa upp ett utdrag ur belastningsregistret om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn.

Kravet gäller oavsett om man erbjuds en anställning i staten, en kommun, ett landsting, ett företag eller en organisation…

Leveranser till SÄPO

Frågan om att bekämpa brott kräver bland annat svåra integritetsavvägningar. Detta gäller inte minst när det handlar om telefonkommunikation av olika slag. Förutsättningarna för att de brottsbekämpande myndigheterna ska få tillgång till uppgifterna regleras i lag. De telefonuppgifter som lagras idag lagras i enlighet med krav i ett EU-direktiv. Innehållet i en kommunikation sparas inte. Den som är skyldig att lagra uppgifterna måste bedriva verksamheten så att uppgifterna utan dröjsmål kan lämnas ut. Det som idag tagits upp i media rör endast ett nytt sätt att få uppgifterna levererade från operatörerna till brottsbekämpande myndigheter.
Enligt RPS föreskrifter ansvarar Säkerhetspolisen för kontakterna med teleoperatörer i dessa frågor.
Idag sker beställningarna huvudsakligen per fax till operatörerna. Det nya sättet, som bygger på ett standardiserat europeiskt gränssnitt, innebär att beställningarna och svaret istället kan ske via datorer.
Trafikdatalagring innebär ett krav att ol…

Rätt att få provborra?

Lagstiftningen skall tillgodose många olika intressen samtidigt, vilket inte alltid är enkelt. Avvägningen gäller markägarens, statens och näringslivets olika intressen samt en tydligmiljöhänsyn. Allt detta ska samsas - trots inneboende konflikter. Samhällsintresset av att mineral kan brytas och tas till vara har bedömts vara ett så starkt allmänt intresse att grundlagens förutsättningar för ingrepp i markägarnas rätt är uppfyllda. Naturligtvis är det så att utnyttjande av naturresurser ställer krav på varsamhet mot miljön och människors hälsa. Minerallagen ska därför värna det allmänna intresset av att värdefulla mineraler kan tas till vara på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Att exploateringen av dessa mineralresurser sker på ett hållbart sätt säkerställs bland annat genom att verksamheterna prövas enligt gällande miljölagstiftning. Miljöbalken och minerallagen ska tillämpas parallellt, men försiktighetsprincipen gäller alltid. Det känns därför tryggt att vi i Sverige har värl…

Riksdagens utredningstjänst om WHO:s tobakskonvention

För en tid sedan blev jag intervjuad av TV4 och Kalla Fakta angående tobaksindustrins lobbyister och deras kontakter med politiker. Jag bloggade om detta den 17 oktober.

Vid intervjun menade journalisterna från Kalla Fakta att alla möten vi riksdagsledamöter har med lobbyister från tobaksindustrin måste rapporteras in. Allt annat skulle vara i strid med WHO:s tobakskonvention, närmare bestämt artikel 5.3 som handlar om att stater ska skydda sin folkhälsopolitik från påverkan från tobaksindustrin.

Både före och efter intervjun sökte jag med ljus och lykta efter denna information, men lyckades inte hitta den. Därför kontaktade jag efter intervjun med TV4 riksdagens utredningstjänst (RUT) för att få klarhet i hur jag, som folkvald riksdagsledamot, ska förhålla mig till WHO:s tobakskonvention och artikel 5.3. Svaret från RUT finner ni nedan.

Med detta sagt, tycker jag att det är bra med öppenhet - framförallt när det gäller livsfarliga produkter såsom cigaretter. Jag kommer därför att a…

Utanförskapet har minskat

Bild
Sossarna skriver idag på DN debatt om utanförskapet. Några reflektioner.
Regeringen h a r minskat utanförskapet, vilket Damberg och Repalu inte redovisar. Antalet helårsekvivalenter som lever på någon form av sociala ersättningar minskade med över 200 000 personer mellan 2006 och 2012. Det betyder att även om socialbidragstagarna ökat något, så har det sammantagna utanförskapet minskat. I siffrorna ingår personer som har någon form av sjukersättning, a-kassa, är i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller har försörjningsstöd. Denna stora minskning i utanförskapet har lett till att det funnits mer pengar att satsa på välfärden. Utgifterna på välfärden har också ökat med ca 60 miljarder kr i reala termer sedan 2006.
 Sysselsättningen har också ökat sedan 2006, vilket ger mer skatteintäkter till kommunerna. Andelen sysselsatta bland dem mellan 16-64 år har ökat sedan 2006.
Socialbidragstagarna ökar i lågkonjunkturer, så har det sett ut under lång tid. Det blir därför fel att jämföra …

Polisen i hela Sverige måste dra lärdom av dödsfall i arrest

Genom SVT:s senaste granskning har det framkommit att sedan januari 2012 har åtta personer dött i svenska arrester. Sju av dem hade omhändertagits enligt lagen om omhändertagande av berusade personer. I granskningen har experter också uttalat sig om att flera av dödsfallen troligen hade kunnat undvikas om personerna i stället hamnat på en intensivvårdsavdelning på sjukhus. I granskningen har det bland annat berättats om diabetessjuka som misstagits för att vara påverkade och som tagits i förvar. Detta är naturligtvis inte acceptabelt. Polisen behöver rätt utbildning och kompetens för att kunna avgöra vilja personer som behöver sjukvård och vilka som behöver sättas i arrest. Dock ska det sägas att dessa fall sällan är solklara. De allra flesta fall handlar inte om diabetesjuka personer utan personer som missbrukar olika substanser som ofta är väldigt sjuka och trasiga. Men naturligtvis ska den som behöver vård få vård.
Ett annat problem är också att idag kan sjukhus vägra att ta emot …