Meddelarfrihet

Vi får en del frågor om detta till och från. Så brukar jag svara på dessa viktiga frågor.

Anser du att meddelarfrihet även bör omfatta anställda i privata företag som anlitas av kommuner?

Ja. Tryckfrihetsförordningen slår fast att alla har rätt att lämna information till massmedia. Denna meddelarfrihet gäller alla, oavsett om de är offentligt eller privat anställda. Den enskildes rätt till källskydd gäller också lika för alla. Det är viktigt att se över hur anställdas möjligheter att i praktiken utöva sin meddelarfrihet kan tryggas.

Anser du att privatanställda inom vård, omsorg och skola ska ha samma meddelarskydd som offentligt anställda inom vård, omsorg och skola?

Ja. Det behövs ett starkare lagskydd för den som avslöjar allvarliga missförhållanden i offentligt finansierad verksamhet. Särskilt viktigt är detta i vårdsektorn och annan verksamhet där enskildas liv och hälsa berörs. En starkare lagstiftning om efterforskningsförbud i offentligt finansierad verksamhet som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen behöver utredas närmare. Vi vill också på andra sätt förbättra lagen så att fler missförhållanden i offentligt finansierad verksamhet verkligen blir uppmärksammade. Bland annat utreder vi nu en "Lex Sarah" för skolan.

Behövs ett lagstadgat skydd för så kallade whistleblowers, som avslöjar missförhållanden av olika slag?

Ja. Lagskyddet bör stärkas för den som avslöjar allvarliga missförhållanden i offentligt finansierad verksamhet. Särskilt viktigt är detta i vårdsektorn och annan verksamhet där enskildas liv och hälsa berörs. Dessutom bör företag ha policy och skydd för ”whistle-blowers”. Allvarliga missförhållanden som riskerar att skada tredje man måste kunna avslöjas utan att den anställde som larmar utsätts för repressalier från arbetsgivaren.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018