Inlägg

Visar inlägg från mars, 2012

En ny polis

Bild
Idag var jag med och presenterade helt nya förutsättningar för svensk polis och dess framtida organisation. SOU 2012:13. En omorganisation gör dock ingen polis mer effektiv. Men dagens utredningsförslag är en viktig förutsättning. Förtroendet för svensk polis ökar och färre uppger sig vara utsatta för brott. Men det finns betydligt mer att göra. Dagens polisorganisation är ett direkt hinder mot en mer effektiv svensk polis.

Jag är särskilt glad över förutsättningarna för förutsättningarna nu ges att nationellt kraftsamla mot grov organiserad brottslighet och vi tillskapa specialistavdelningar för våld i närarelation, hatbrott eller för den delen bluffakturor. Dessutom brett stöd för starkare tillsyn och uppföljning som ett avgörande kvalitetsinstrument.

Nu gäller det att genomför en nationell pols. Dessutom måste vi fortsätta jobba med kultur, utbildning, verktyg och målinriktning för svensk polis och svenskt rättsväsende som helhet.

Aktiva dagar

Det händer mycket.

Utvisningdömda i förvar
Tvärsnytt intervjuade mig om att utländska medborgare i Sverige som dömts för grova brott, där domstolen beslutat om utvisning efter straffets avtjänande ibland inte kan utvisas. Det kan till exempel bero på att identitetshandlingar eller liknande saknas.

Det är inte vanligt, men det förekommer. Vi måste hitta en lösning som är både human och effektiv. Att sitta kvar i häkte, efter avtjänat straff, är inte bra. Men att visats på förvar tillsammans med andra personer är inte heller en bra lösning.Replik på polisutbildningen
Polisutbildningen måste moderniseras. Men högskola kan inte vara det enda verktyget. De erfarenheter som bara kan förvärvas inom arbetet ska inte undervärderas. Det skriver jag och Roger Haddad i en replik på SvD Brännpunkt.

Svar om datalagringsdirektivet
Denna vecka har jag skrivit ett svar till kritiker som menar att datalgringsdirektivet inte är tillräckligt balanserat. Eftersom detta skett i den folkpartianknutna tidningen NU…

Vapenbeslag

Vapenbrott är allvarliga brott. Den 1 juli i år träder en ny vapenlag i kraft. Med den nya lagen kommer fler vapenbrot att betraktas som grova. Det är bra. Som jag tidigare har sagt, vill vi i Folkpartiet att man skärper straffen ytterligare för vapenbrott. Jag intervjuas om detta i Krim-tv:
http://na.se/krim/1.1594415-krim-tv-se-vapnen-som-tagits-av-polisen-i-orebro

Om brottsbekämpning - och liberalism.

Folkpartiets medlemmar fick igår - i Expressen - en utskällning för de ställningstagande partiet gör på landsmöten. Avsändare var presidiet i Liberala ungdomsförbundet. Det är viktigt att vi vässas av vårt eget ungdomsförbund. Ni är duktiga!

Jag tror inte att det gagnar oss att jag replikerar på debattsidorna. Låt istället detta bli en del i vårt arbete för ett nytt partiprogram.

Här är i alla fall mina "replik".


Det duger inte att säga nej

Adam Cwejman och Linda Nordlund beskriver utvecklingen av det moderna samhället med vårt stora beroende av elektronisk kommunikation. Därefter hävdar de att beslut som vårt landsmötet fatta i några svåra politiska frågor varit fel.

Politik är inte att säga saker som alla vill höra, utan att lösa svåra och komplexa problem som existerar i samhället. Om det till exempel inte fanns någon narkotika i våra skolor, skulle vi aldrig behöva överväga tvångsmedel. Men den finns där tyvärr, så långt ned i åldrarna som hos 13-14-åringar. Och dessvärre är …

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Det finns en del missförstånd om det EU-direktiv vi ska debattera och rösta om i Riksdagen på onsdag. Inte minst för vilken typ brott som de - under sex månader sparade uppgfterna - kan begäras ut.

Direktivets lagringskrav omfattar både trafik- och abonnemangsupp­gifter. De senare avser s.k. kataloguppgifter (namn på abonnent, adress etc.) samt ip-adresser. Trafikuppgifter kan, såväl enligt gällande regler som enligt föreslagna tillgångsregler, fås ut enbart då misstanke finns
om allvarlig brottslighet. Och media har kopplat ihop datalagringsdirektivet med bekämpande av allvarlig brottslighet.

Abonnemangsuppgifter får däremot redan idag lämnas ut vid misstanke om brott av mindre allvarlig art än vad som gäller för trafikuppgifter (en­dast krav på fängelsenivå). Skälet är att
abonnemangsuppgifter anses vara mindre känsliga. Nuvarande reglering ansågs av
Trafikuppgiftsutredning­en vara i linje med direktivet. Bl.a. framhölls att direktivet överlåter åt medlemsstaterna att själva avgöra för v…

Vapenbyk?

I den underliggande frågan om svensk vapenexport finns det meningsskiljaktigheter. Vad är vapen? Idag kanske elektroniska kommunikaitonssystem är viktigare än kanoner för att kväsa demokratirörelser. Vad är en demokrati? Norge är solklart. Egypten? Här är vi beredda är dra gränsen olika också inom regeringspartierna.

I den s k Saudifrågan som nu rullar runt i medierna ställs massor av frågor. En del rätt berättigade. Dessa kommer nu till fullo att kunna tas om hand av riksdagens konstitutionsutskott, parallellt med de övriga kontrollfunktioner vi har i riksdagen som frågor, interpellationer och debatter, som kan ge bredd åt frågeställningarna. Det är dock KU som ska kunna ge djup. Det fina med KU är att här kan sekretess hävas och allt ljus låta skina över fakta. Vilken GD som sa och gjorde vad - och när.

Att tillsätta ett särskilt granskningsorgan vore inte att gagna demokratin Sverige. Vi har KU för just tillfällen som dessa.

Lagring av trafikdatauppgifter för brottsbekämpning

Idag justerade vi betänkande om lagring av viss trafikdata under begränsad tid. Det s k datalagringsdirektivet. Detta innebär att vi säkrar ett verktyg i kampen mot grov brottslighet. Effekten blir att fler kan slippa få sin integritet förstörd om vi alla får vissa av vår teletrafiksdata lagrade i viss tid.

Ny teknik möter gång på gång avgränsningen mellan integritetsskydd och rimlig effektivitet för att skydda just integritet. Svårt beslut, men rimligt.

Ett exempel där dessa uppgifter är viktiga är sexslaverirättegången som just nu pågår i Göteborgs Tingsrätt. Se länken.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5013131

Alkohol, skräckfilmer och samurajsvärd

Idag meddelades dom i målet B4234-11 i HD. Det gällde frågan om med vilket ansvar och för vilket brott vi med svensk rätt kan döma en man som kraftigt berusad angripit en kvinna (med vilken han hade en relation med) med ett samurajsvärd och huggit henne i huvudet, bålen och armarna med minst tio hugg. Mannen hade druckit mängder - sannolikt tre flaskor vin - medan han tillsammans med kvinnan kollade på Alienfilmer. Detta anses kunna ha varit en förklaring till hans attack på kvinnan någon gång under natten.

Högsta domstolen kommer fram till att det är bevisat att mannen hade uppsåt till en mycket allvarlig misshandel men inte till att döda sin sambo. Tvärtemot Hovrätten.

I domen behandlar Högsta domstolen viktiga frågor om hur man bör se på bevisningen när det gäller uppsåt. Högsta domstolen berör de särskilda problem som gäller uppsåt hos berusade eller psykiskt störda personer samt vad som gäller om bevisning när den tilltalade invänder att han eller hon missuppfattade situationen.

Vi…

Satsningar på vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen är en central del av utbildningssystemet men kommer alltid att variera med arbetsmarknadsläget. Just därför satsade också regeringen massivt när finanskrisen var som värst och har efter den värsta nedgången minskat anslaget. Men regeringen satsar även i år drygt 6,8 miljarder på vuxenutbildningen, vilket är över en miljard mer än vad Socialdemokraterna satsade i sin sista budget när de hade regeringsmakten 2006. Läs Britta Bjelles och min artikel i Nerikes Allehanda.

Debatt om effektivare gränsövervakning

Nyligen debatterade vi effektivare gränsövervakning i Riksdagen.

Här är en länk till den debatten och ett av mina inlägg

Vad tycker du om det som sägs i debatten? Vad har du för ideer om hur vi kan få en effektivare gränsövervakning?

Flathet sanktionerar extremism

Publicerat i Tidningen Nu nr 9

Ingen kan i dag ifrågasätta att det finns terroristhot mot Sverige. Attentat i Sverige har avvärjts och vi har bistått andra länder med att förhindra attentat. Samtidigt har terrorn i vår omvärld och förändringar i hotbilden belyst behovet av att vi ständigt förbättrar terrorbekämpningen.

Kampen mot terrorism måste präglas av att vi skapar trygghet genom att upprätthålla effektivitet och rättssäkerhet. Att vi arbetar efter de mål och med de medel som är godtagbara i ett öppet demokratiskt rättssamhälle, samt myndighets-övergripande och i samarbete med närstående länder. Här står naturligtvis EU-samarbetet i centrum.

En långsiktig strategi är öka kunskapen om hur vi kan förebygga den våldsbejakande extremismen. Vi vill också förbättra samarbetet och samordningen mellan alla aktörer som jobbar med det viktiga förebyggande arbetet. På lokal nivå finns ofta den unika kunskap som behövs för att hjälpa personer att komma från våldsbejakande miljöer.

Det lokala arb…

Bluffakturor

Bluffakturor har blivit ett allt större problem som drabbar småföretagare och utnyttjas av den organiserade brottsligheten.

Folkpartiet ligger bakom den utfrågning i riksdagen som nu pågår för att komma tillrätta med Bluffakturorna.

Regeringen har agerat på området. Bl.a. har vi säkerställt att den som drabbas av bluffakturor ska kunna få rättelse hos Kronofogdemyndigheten.

Vi vet att den här kriminaliteten omsätter stora belopp. Det finns också uppgifter om att dessa verksamheter faktiskt kan ha kopplingar till våldsspiralen och bland annat morden i Malmö. Därför krävs ett mer offensivt arbete mot de kriminella som ligger bakom. Regeringen har inlett ett brett arbete för att se över möjligheten att skärpa bedrägerilagstiftningen när det gäller just bluffakturor.

Polisen måste bli betydligt bättre på att utreda misstänkta fakturabedrägerier. En nationell samordning för hantering av brotten är helt nödvändig. Dessa kriminella nätverk är inte sällan nationellat verksamma. Det duger inte att…