Inlägg

Visar inlägg från december, 2011

Krafttag mot våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Det handlar över hela skalan att just kvinnor blir berövade sin frihet, trygghet och i värsta fall sitt liv. Även om det förekommer i andra nära relationer är det inte orimligt att särskilt fokusera på den negativa dynamiken där en man förtrycker just en kvinna.
Folkpartiet har jobbat med dessa frågor i många år. Nu i regeringsställning har området prioriterats rättslig när vi förhandlat mellan partierna inför t ex valmanifest. Nyamko Sabuni, jag och andra i duckar inte i frågorna. Att det är viktigt för hela regeringen manifesterades genom statsministerns s k jultal idag.
Låt mig bara här kort nämna några saker som vi gjort eller gör. Även om mer behöver göras.

Skärpta straff för allvarliga våldsbrott under förra mandatperioden
Förbättrat skydd mot stalkning fr o m oktober 2011
Fridskränkningsutredning ska utvärdera tillämpningen av brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning
Tvångsäktenskapsutredning ska föreslå åtgärder fö…

Värna den som skapar - inte den som stjäl.

Häromdagen debatterade jag IPRED- lagstiftningen i Agenda med Piratpartiets ledare Anna Troberg. Reaktionerna har varit många. Mina ingångar är dessa; jag vill som liberal sträva mot ett dynamiskt Internet som är öppet, fritt och säkert för alla. Det verkar hos en del som att vi som står för grundläggande värderingar som äganderätt och upphovsrätt, det som till mångt och mycket har byggt vår välfärd i Sverige, samtidigt skulle vara mot fildelning. Det är helt fel. Jag är en fildelningsfantast som tycker att möjligheterna på Internet är både ofantliga och fantastiska. Fildelning skapar ett stort mervärde i vårt samhälle, inte minst kulturellt. Men korten blandas bort i debatten; jag är för laglig fildelning men emot olaglig fildelning. Precis som jag är mot snatteri i butiker. För skillnaden är marginell och handlar om fysik. I en butik kan du ta i varan, det kan du definitionsvis inte på de varor som är immateriella. Men värdet styrs inte av om du kan ta i något eller inte. Stölden är…

Det svenska kontraspionaget och s k Stasiakter

Sveriges polis bedriver arbetet med att skydda vår nations
intressen. Det går hyggligt. Historiskt har det begåtts misstag och felaktigheter. Insynen
är begränsad, men ingen torde ifrågasätta att regeringen ytterst ansvarar för
verksamhetens övergripande inriktning.

Reglerverket är omfattande och det gäller inte minst uppgifterna om sekretess.

Det diskuteras här och där vilka uppgifter som finns om
svenskar som övervakats eller övervakat av eller på uppdrag av den gamla östtyska
säkerhetstjänsten Stasi. Spekulationerna är många.

Svenska SÄPO har ett antal akter som är relaterade till
personer som kan ha haft med Stasi att göra. Dessa grundar sig på amerikanska
uppgifter och underlag, på tyska uppgifter och underlag och på vårt eget
kontraspionage. Ett antal personer har till följd av detta blivit föremål för
en förundersökning, men inte alla. Uppgifter för dessa akter är
sekretessbelagda – precis som alla andra akter för kontraspionage. Pågående och
avslutat. Reglerna för när detta kan släppas är t…

Säpo och signalspaning

Folkpartiet liberalerna har tillsammans med övriga regeringen och Socialdemokraterna kommit överens om att svensk säkerhetspolis och rikskriminalpolis ska kunna ges möjlighet att inrikta signalspaning. Det är viktigt att frågor för vår nationella trygghet och för att ytterst skydda demokratin nås med breda uppgörelser över blockgränsen. Därför är vi nu överens med Socialdemokraterna om inriktningen för den kommande propositionen. Det handlar om att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga och för­hindra terrorism och/eller sådan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen.
Utgångspunkterna är departementsskrivelsen om just signalspaning som vi remitterade förra veckan. I korthet innebär för­slaget att FRA kommer att utföra signalspaningen efter tillstånd från Försvarsunder­rättelse­domstolen i enlighet med de syften som redan idag anges i signalspaningslagen. Sådana syften är t.ex. att kartlägga strategiska förhållanden avseende interna­tionel…

Klassa khat som narkotika

Khat är en amfetaminliknande drog som odlas i Kenya. Enligt polis, tull och socialarbetare ökar khatmissbruket stadigt i Sverige. Förra året beslagtogs 13,8 ton khat i landet. Den allra största delen stoppades i trafiken över Öresundsbron. Bieffekterna av khat är många, bl.a. ångest och paranoia. Missbruket av khat är också i hög grad kopplat till utanförskap och arbetslöshet.

Inom EU utformar varje medlemsstat sin egen narkotikapolitik. Vi behöver jobba för att EU:s medlemsländer enas om att drogklassa khat – då kan tillflödet strypas. I till exempel Storbritannien och Nederländerna är inte khat klassat som narkotika. Det innebär att drogen kan flygas till Amesterdam och London lagligt för att sedan olagligt smugglas vidare till Sverige med bil. Nederländernas justitieminister har nyligen öppnat för möjligheten att omklassa khat, vilket är positivt. Men Sverige måste fortsätta att driva på en utveckling i rätt riktning. Själv kommer jag att ta upp denna fråga med justitieministern och…

Utnyttjad arbetskraft. Eller snarare brottsoffer.

Med öppnare gränser så riskerar vi att se hur enskilda utnyttjas av mindre lyckade personer. Öppenhet genom EU/EES eller för den del arbetskraftsinvandring från s k tredjeland är positivt. Dessvärre finns det bedragare i alla brancher - och människor kan komma att utnyttjas eller direkt utsättas för brott genom te x bedrägeri.

Mest utsatta är personer som arbetar här utan att ha rätt till det. Dessa personer har om det utsätts för brott i allmänhet eller i avtalsförhållandet med en "arbetsgivare" höga trösklar för att gå till polis eller andra myndighter. Detta faktum är extremt svårt att råda bot på.


Arbetsmiljverket, facket, polisen, skatteverket och migrationsverket har alla ett ansvar att se till att regler följs. Jag utesluter inte att vi straffrättsligt ser över reglerna för att lättare komma åt personer som i praktiken ägnar sig åt människohandel eller bedrägerier. Inte sällan i kombination med olaga hot och utpressning.


Diskuterade detta i P1 imorse.

Infiltratörer

Polisen kamp mot grov brottslighet är ingen tebjudning. Hänsynslösheten bland de kriminella är totalt. Mord är vardag för de värsta grupperingarna. Olika straffprocessuella tvångsmedel med höga krav på rättsäkerhet är inte alltid effektiva i kampen mot de grova kriminellas verksamhet. Det senare är vad avser Säkerhetspolisen än mer tydligt. När målet med verksamhet är ideologiskt eller religiöst snarare än pengar är slutenheten än mer påtaglig.

Därför krävs andra spaningsåtgärder eller så kallade hemliga spaningsmetoder. Hit hör ett strukturerat användande av informatörer och nyttjandet av infiltratörer. Det senare rätt nyligen
uppmuntrat genom lagstiftningen om kvalificerade skyddsidentiteter. Detta debatterade jag i SVT härom morgonen.

All informationsinhämtning är central för att polisen ska kunna förhindra och utreda brott. Användandet av just infiltratörer eller informatörer är i vissa fall det enda sättet för polisen att få informa­tion om den kvalificerade, organiserade och grova …

Debatt om djurrättsaktivism

Häromdagen deltog jag i kvällsöppet där vi diskuterade djurrättsaktivism. Det handlar om grupper som i många fall med ett gott syfte, d v s att värna djuren, använder sig av i flera fall, enligt mig, oacceptabla metoder för att demonstrera sitt budskap. Pälshandlare som mordhotas och får sina affärer nerklottrade med slagord tillhör tyvärr vardagen för flera pälshandlare idag. Det är givetvis helt oacceptabelt. Vi har lagar och regler att förhålla oss till. Att vissa människor anser sig sitta över lagen och använda civil olydnad är tyvärr ett faktum. Men det mest upprörande är givetvis att människor kan begå grova brott som olaga intrång och mordhota människor för att uppnå sina mål. Nej målen helgar inte medlen. Oavsett man strider för djuren, en politisk inriktning, gud eller bara mammon.