Något bättre möjlighet till skuldsanering

En tråkig, men ofrånkomlig del i entreprenörskapet är att en del företag inte lyckas. Ett regelverk behövs som både uppmuntrar företagande, samtidigt som en konkurs inte leder till en privatekonomisk katastrof och en skuldbörda som företagaren inte har en chans att klara av. Dagens regelverk tillgodoser inte detta fullt ut.

Det är därför bra att regeringen idag, i en lagrådsremiss, föreslår ett antal ändringar i skuldsaneringslagen som kommer att minska risken med företagande och därmed främja ett ökat entreprenörskap. Men förslagen räcker tyvärr inte på lång väg.

På regeringens uppdrag har Folkpartiets riksdagsledamot Jan Ertsborn utrett möjliga ändringar och lättnader i skuldsaneringslagen. Förslagen innebär att överskuldsatta (även företagare med stora verksamhetsskulder) ska ges större möjligheter till en nystart genom skuldsanering. Till exempel ska skuldsanering kunna beviljas om skulderna inte kan betalas ”inom de närmaste åren” (upp till fem år) i stället för som i dag inom ”en överskådlig tid” (mellan 10–12 år). Detta innebär i realiteten att det totala skuldbeloppet kan bli betydligt mindre än det är i dag. Dessutom föreslås att den betalningsperiod som bestäms vid skuldsaneringen kortas från fem år till tre år. Folkpartiet har länge arbetat för att dessa förslag ska bli verklighet. Det kommer vi fortsätta med.

För oss liberaler handlar företagande både om att skapa välstånd för samhället som helhet och om att människor får möjlighet att förverkliga sina egna drömmar, forma sitt liv och skapa sin egen försörjning. Fler företag leder till ett blomstrande Sverige. Men då krävs det att vi skapar ett regelverk som gör att fler vågar starta just företag.

Mer i DN, SvD och Expressen.

Kommentarer

Det är alltid bättre att läsa lagrådsremissen än pressmeddelandet. Av den förstnämnda framgår att ändringarna i själva lagtexten är av redaktionell karaktär och i sak bara betyder marginella förbättringar. Tidigare ändringar av samma lag, i samma syfte, visar att kronofogde och domstolar tolkar lagens bokstav, vilket hittills varit till skada för misslyckade företagare.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018