Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2010

Det ska vara jobbigt att vara grovt kriminell

På lång sikt måste vi arbeta förebyggande för att minska den grova brottsligheten. Den grova brottslighet som dock finns måste ha det jobbigt. De ska störas, deras brottslighet skall utredas och därefter ska de helst lagföras.

Vi har under mandatperioden vidtagit en rad åtgärder för att bekämpa den grova brottsligheten te x vad gäller polisens organisation och samarbetet med andra myndigheter. SR rapporterar om detta idag.

Mer återstår dock att göra. Ännu är det för många tydligen mer frestande att vara kriminell istället för att vara hederlig. Vi redoviserar detta i Folkpartiets valmanifest.

Häkte i Östersund

Häktesverksamheten i Östersund är avgörande för ett effektivt arbete mot grov brottslighet. Kraften i utredningsverksamheten skulle kraftigt försämras utan ett häkte i Östersund.

Detta står klart efter dagens genomgång med företrädande för rättsväsendets aktörer i Jämtland. Frågan om ett eventuellt nytt fängelse har en konstigt historia och har inte kunnat prioriteras av Kriminalvården trots enorma projekteringskostnader. Vi för en löpande dialog med Kriminalvården om framtida platsbehov.

Frågan om häktet måste dock lösas separat och långsiktigt. Åklagarnas möjlighet att kunna bekämpa grova brott såsom te x narkotikabrott hänger ihop med att det finns närhet till ett häkte. För Folkpartiet liberalerna är det en prioriterad fråga att om vi får fortsatt förtroende så måste häktesverksamheten blir en permanent del av Certus Jämtland. Det är dessutom rimligen omöjligt för den pågående utredningen att komma fram till något annat.

Integritet

Frågan körs hårt av SR. Jag redovisar nedan några utgångspunkter i denna för liberaler svåra balansgång.

Allmänt om kameraövervakning

Att förebygga att medborgarna utsätts från kränkningar i form av brott är en huvuduppgift för den offentliga makten. Men de åtgärder som staten vidtar för dessa mål kan i sin tur påverka människors integritet. Det är ofrånkomligt att många svåra målkonflikter med integritetsintresset dyker upp just när det handlar om trygghetsfrågorna. På senare år har debatten varit intensiv om integritetsintresset i förhållande till olika åtgärder för att förebygga eller beivra brott.

Övervakningskameror kan aldrig vara den enda lösningen för minskad brottslighet och ökad trygghet. Det kan dock vara en del i en mer övergripande strategi. Med strängt ansvar för innehållet för den som satt upp kameran kan integriteten värnas. Med kontroll och straffsanktioner från myndigheter över handhavandet kan också missbruk minimeras.

Vi vill ha tydligare regler och mindre krångel för …

Drogtester av politiker

Jag anser att drogtester ska kunna användas polisiärt vid misstanke om brott, eller förebyggande i t ex skolor och på arbetsplatser. Det är i regel tydligt reglerat när, var och hur dessa tester får användas. Allt som ett av flera verktyg för att minska narkotikamissbruket i samhället. För alkohol finns särskilda tester i t ex trafiken.

Däremot är det inte så att justitieministrar, riksdagsledamöter eller för den delen vem som helst generellt ska kunna drogtestas av massmedia. Om man vill medverka i media för att testa kräftor, dansa eller ta frivilliga drogtester är upp till var och en. Den som avstår från dessa borde inte blir föremål för obehagliga spekulationer om huruvida man t ex nyligen konsumerat alkohol eller saknar förmåga att dansa framför en kamera.

Mer i detta ämne på SR.se och DN.

Gör rent hus i det svenska penningtvättsparadiset

Äntligen! Folkpartiet har länge drivit frågan om att ändra den svenska penningtvättslagstiftningen. Det behövs eftersom Sverige idag är bland de sämsta länderna i Europa när det gäller kampen mot penningtvätt. Och idag har regeringen alltså tillsatt den efterlängtade utredningen.

Penningtvätt kanske låter harmlöst, men det är en viktig arbetsform för den organiserade brottsligheten. Det är ju så de ser till att kunna använda alla de pengar de tjänar på att sälja knark, vapen och människor. Och pengarna är ju som bekant den starkaste drivkraften bakom den brottslighet som ödelägger så många liv.

Därför är det oerhört viktigt att även det svenska rättsväsendet får ordentliga lagar mot penningtvätt, och det kan dagens utredning lägga grunden för. Jag hoppas därför att utredaren till fullo ansluter sig till Folkpartiets linje: Att kravet på ett specifikt förbrott tas bort, att så kallad självtvätt kriminaliseras och att möjligheten att frysa misstänkta penningöverföringar utökas.

Med en så…

Snurrigt med Bodström (S)

Under Bodströms tid vid makten medverkade Folkpartiet till att öka SÄPOs självständighet. Detta för att myndigheten bättre skulle kunna verkställa sina, för rikets säkerhet, uppgifter. Nu vill han plötsligt ta bort denna självständighet. Socialdemokraterna vet tydligen inte vart man vill mer än några år i taget.

Tanken på en övrigt samlad nationell kraft för kampen mot den grova brottsligheten delar Folkpartiet. Det är bra att socialdemokraterna äntligen överger sin udda fågel med en särskild Ekobrottsmyndighet. Deras viktiga arbete fungerar minst lika bra tillsammans med att bekämpa andra grova brott.

En viktigt manifestation i Örebro

Idag hölls i Örebro en viktig manifestation för ett litet barn. Det gällde den lilla flicka Rim som enligt Migrationsverkets tillämpning av gällande lagstiftning i nuläget inte får stanna i Sverige. Massor av människor visar ett fantastiskt engagemang för just denna flicka. Engagemang för världens sjuka och fattiga barn behövs det mer av – inte mindre!

Jag hoppas att Rims situation och människors engagemang kan bidra till
en liten förändring av lagen så att fler utsatta barn i liknande svåra livssituationer kan få stanna i Sverige. Detta har Folkpartiet liberalerna krävt i många år. Det kommer för att vara tydlig inte innebära att alla sjuka barn får komma till eller stanna i Sverige vid en prövning av de enskilda omständigheterna. Dock några fler.

Jag har av en annan politiker offentlig uppmanats att delta i arbetet att få till en ”överprövning” av Migrationsverkets beslut. Jag har valt att avstå eftersom det inte är politikers uppgift. Fram för allt inte riksdagsledamöters. Däremot hop…

Yngre nämndemän sökes

I Örebro tingsrätt är medelåldern för nämndemän hela 60 år. Det kan man läsa om i dagens Nerikes Allehanda.

Nämndemännen är viktiga. De ska ge domstolarna en tydlig förankring i det svenska samhället. Men när det mest är pensionerade politiker som tar på sig uppdraget har vi ett problem. Tyvärr är det idag svårt att kunna kombinera ett nämndemannauppdrag med barn och familj. Det är en del av problemet. En annan är att rekryteringen nästan uteslutande sköts genom de politiska partierna.

För att nämndemännen ska kunna säga representera hela samhället, måste rekryteringen breddas. Jag, och folkpartiet vill att en del av nämndemännen ska utses av kommunerna, efter ett öppet ansökningsförfarande. Dessutom måste vi se över nämndemännens villkor, både när det gäller ekonomisk ersättning och hur man tjänstgör.

När polisen tar betalt

Reglerna om statens möjlighet att ta betalat för polisens arbete vid offentliga tillställningar, arrangerade av den som bedriver verksamhet i vinstintresse, är obra. De 21 polismyndigheterna spretar åt alla möjliga håll i tillämpningen av de snart trettio år gamla reglerna. Undantagen och jämkningarna är allt annat än begripliga när man lägger myndigheternas beslut bredvid varandra. Juristerna vid RPS (Rikspolisstyrelsen) medger att det hela är ett sammelsurium.

Det är rimligt att staten tar betalt i viss utsträckning, men det ska vara lika regler för alla.

Den övergripande principen om likabehandling vid statens maktutövning är nästintill satt ur spel. Detta upplever inte minst många av de arrangörer av olika sommarevenemang som förgyller tillvaron i Sverige denna årstid.

RPS borde fundera på om man inte ska gå ut med riktlinjer även här. Det räcker inte med att vänta på att vi inom en snar framtid endast har en polismyndighet i Sverige. Annars måste regeringen gripa in. SvD har en bra …

Rättsväsendet måste bli effektivare

Idag presenterade jag FP:s rättspolitiska arbetsgrupps rapport - Ett effektivare rättsväsende för ett tryggare Sverige- vilken kommer att ingå i Folkpartiets valmanifest som presenteras nu på fredag. Rapportens förslag syftar till att skapa ett än mer effektivt och rättssäkert rättsväsende.

Vi vet att brottsligheten inte löses enbart med mer pengar till polisen. Det stora brottsförebyggande arbetet görs genom en bra politik för jobb, skola, integration och ett starkt föräldraengagemang. Men rättsväsendet behövs för att se till att saker och ting blir rätt när det gått fel. Sverige ska vara ett tryggt land att leva i.

Idag utsätts emellertid alltför många människor för brott, och redan utsatta människor är de som drabbas värst. Det är för dessa människors skull som vi måste satsa på brottsförebyggande åtgärder och ett effektivt rättsväsende.

Det finns exempelvis ungdomar som ser en kriminell karriär som den enda möjligheten att komma ur fattigdom och tråkiga omgivningar och det finns cyni…

Krafttag mot huliganerna

Det är med bedrövelse jag konstaterar att huliganer återigen har skapat kaos. Denna gång i mitt kära Örebro. I samband med lördagens toppmöte på Behrn arena stormade ett hundratal MFF-huliganer Satins uteservering på Stortorget. Läget blev snabbt kaosartat och polisen upplevde att de inte kunde kontrollera situationen.

Händelsen är självklart fullständigt oacceptabel. Och jag förstår verkligen inte hur dessa våldsromantiker kan kalla sig fotbollsfans, när de enda de gör är att förstöra för oss alla riktiga fans. Idrotten är Sveriges största folkrörelse. För många en källa till glädje, utveckling och gemenskap. Så vill jag att det ska förbli.

Våldet i samband med stormatcher har dock blivit ett växande problem. De boende nära arenorna tvingas leva med våld inpå knuten och hotet att få sin egendom vandaliserad. För att vända utvecklingen behövs en bred åtgärdssamling, som handlar om både klubbarnas ansvar, lokala brottsförebyggande åtgärder och polisiär taktik. Men vi i Folkpartiet tror o…

Vi går mot ljusare tider

Att Sverige har genomlevt den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet har nog inte gått någon förbi. Glädjande nog har Sverige klarat krisen relativt väl. Ja, faktiskt bättre än i stort sett alla andra länder. Men trots det har krisen givetvis påverkat den svenska arbetsmarknaden oerhört.

De senaste siffrorna från SCB pekar dock mot att vi går mot ljusare tider. Allt fler kommer nu i arbete och arbetslösheten sjunker i stadig takt. Det är tydligt att regeringens politik med fokus på arbete fungerar.

Antalet sysselsatta ökar, både jämfört med månaden innan och jämfört med för ett år sedan (antalet sysselsatta var i juni 50 000 personer fler jämfört med juni 2009). Och arbetslösheten är nu nere i 8 procent (säsongrensade data), vilket kan jämföras med de 9 procent vi hade i april. Sysselsättningsgraden är dessutom idag redan nära den nivå vi hade i september 2006. Uppgången gäller över hela fältet: män, kvinnor och ungdomar.

Men en arbetslöshet på strax över åtta procent är självklart in…

Förläng vården för unga mördare

Ibland begår också barn och ungdomar de allra grövsta brotten, såsom till exempel mord. Tyvärr har vi sett ett par otäcka exempel på detta under senare tid. Det senaste handlar om en 16-årigepojke, som igår dömdes till tre års sluten ungdomsvård för att i maj ha dödat sin jämnåriga flickvän i Råbyskogen i Västerås.

I ljuset av dessa fruktansvärda tragedier måste vi fråga oss hur dessa unga sonar sina brott samtidigt som de ges rätt vård för att inte återfalla i kriminalitet. Hur får vi ungdomarna att fungera i det öppna samhället? Hur förhindrar vi att detta sker igen?Till att börja med tror inte vi i Folkpartiet liberalerna att endast längre straff är lösningen för att minska brottsligheten. Tidiga och tydliga insatser för unga som hamnar i brott är viktigast. Det handlar om att markera att brott är fel, farligt och får konsekvenser.

Men kan vi verkligen säkerställa att någon har blivit tillfullo rehabiliterad efter två-tre år på sluten ungdomsanstalt? En ung människa som våldtar eller…