Inlägg

Visar inlägg från 2013

Stalkning är ett förödande brott och ett stort samhällsproblem

Att utsättas för systematisk förföljelse – stalkning – förgiftar en människas tillvaro. Stalkning drabbar många enskilda personer varje år. Det är ett förödande brott och ett stort samhällsproblem.

Folkpartiet har i regeringen varit pådrivande för en rad reformer för att stärka skyddet mot stalkning och andra former av trakasserier mot enskilda. Den 1 oktober 2011 infördes stalkning som ett eget brott. Vidare har regeringen kriminaliserat kränkande fotografering och lagt fram lagförslag som ger enskilda personer en starkare ställning i ärekränkningsmål. Detta är viktigt för stalkningsoffer, eftersom den som utsätter en person för förföljelse också ofta angriper personen verbalt. Regeringen föreslår att kravet på ”särskilda skäl” för att väcka allmänt åtal för förtal och förolämpning tas bort så att åklagare och Justitiekanslern lättare kommer att kunna bistå enskilda som till exempel har utsatts för förtal på internet.
Dessa är viktiga reformer för att komma åt dem som ägnar sig åt stal…

Droghandeln på internet ökar

Idag rapporterar Ekot att droghandeln över nätet ökar i Sverige, enligt en rapport från Tullverket och Rikskriminalpolisen. I början av 2000-talet gjorde Tullverket mellan 700 och 800 beslag om året, och i dag har siffran stigit till 4000-5000 beslag årligen av internetdroger.

Det måste bli enklare att få bort farliga substanser från marknaden, genom att tillåta att preparat som kemiskt liknar varandra klassas som narkotika eller hälsofarliga i grupp. Redan idag har flera EU-länder, som ett led i kampen mot nätdrogerna, börjat klassa hela kemiska grupper, med samma uppbyggnad och effekt, som narkotika eller hälsofarliga produkter.

Nyligen rapporterade Sveriges Radio att droganalysenheten vid Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) räknar med att få in omkring 30 000 ärenden – i år! Detta innebär en fördubbling av antalet ärenden på tio år.

Idag utreds varje ämne var för sig av Statens folkhälsoinstitut och Läkemedelsverket, innan regeringen fattar själva beslutet. Det systemet h…

Budgetbråk?

S, SD, MP och V vill idag bryta upp budgetbeslutet i efterhand och ändra beslutet om höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt. Det innebär att drygt en miljon löntagare får högre skatt än vad som beslutades av riksdagen den 20/11. Det innebär också att S, MP och V nu ger SD ett historiskt budgetinflytande.

Det har, under ramverkets snart 20-åriga historia, aldrig hänt att riksdagen i efterhand ändrat en del av budgeten på detta sätt. I riksdagsordningen (5 kap. 12 §) regleras att beslut om utgifter och inkomster ska fattas genom ett enda beslut. Detta beslut fattades den 20/11. När många andra länder väljer att förstärka sina budgetprocesser vill S urholka den ordning som tjänat Sverige väl i snart 20 år.
Riksdagsordningen och praxis är brett förankrade över parti-och blockgränser. Det vore särskilt olyckligt att göra avsteg från detta med någon rösts övervikt.
Rättsutredningen som talmannen beställt säger att övervägande skäl talar för att det framlagda yrkandet måste anses strida mot 5 …

Vi måste slå tillbaka mot hatet

I dag fick artisten Timbuktu, Jason Diakité, ta emot 5i12-rörelsens pris i riksdagen för sitt samhällsengagemang och sitt arbete mot rasism. Jag valde att inte delta i prisutdelningen.

Jag gjorde det valet som en protest mot texten i Timbuktus och Kartellens låt Svarta Duvor och Vissna Lijor om att "dunka Jimmie gul och blå". Den Jimmie som texten handlar om är Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.

Hela mitt politiska engagemang går emot allt vad Jimmie Åkesson och hans politiska parti står för. Jag avskyr hans politik, men samtidigt lever vi i en tid där människor hotas och att få slå tillbaka mot hatet är viktigt. Och då måste man också vara tydlig med att man inte accepterar hot mot några folkvalda. 

Min åsikt är att personer som ägnar sig åt våldsromatik inte är självklara att manifestera mitt stöd för.

Media har rapporterat om hur jag och andra politiker bojkottade dagens prisutdelning: GöteborgsPosten, SVT Kultur, SR och Aftonbladet TV.

PISA-resultaten ett resultat av S flumskola

Idag presenterade Skolverket resultatet av den senaste PISA-undersökningen. Studiens resultat är allvarliga. Svenska elevers kunskaper i matte, läsförståelse och naturvetenskap har försämrats ytterligare. Direkt höjs röster om att regeringens utbildningspolitik är ett fiasko. Men vilken del av vår skolpolitik som är dålig är det tyst om.

Den arbetsro som den svenska skolan behövde under de fem senaste utbildningsministrarna med s-märke, den arbetsron lade sig 1994-2006 istället över hela utbildningsdepartementet. Det var klapptomt i byrålådorna hos Baylan 2006. Inga ideer, inga reformförslag, ingen politik. Så vilka delar av regeringens utbildningspolitik är sossarna emot? Ökade löner, ny lärarutbildning, betygen, nationella proven eller satsningarna på matte?

Tyvärr ska det sägas att resultaten var väntade. Men vi måste också se nyktert på undersökningen och när den gjordes.

Mätningen gjordes i årskurs 9 i mars 2012, alltså för nästan två år sedan - och ett halvår efter att våra stö…

Upprepade hot leder inte till dom

Få anmälningar om grov kvinnofridskränkning leder till fällande domar. Bland annat rapporterade P4 Halland häromdagen att endast en tiondel av de personer som anmälts för grov kvinnofridskränkning i Halland de senaste tio åren har dömts.

Rubriceringen ”kvinnofridskränkning” infördes 1998 för att skärpa straffen för män som kränker och använder våld i nära relationer vid upprepade tillfällen. Detta är ytterst angeläget: vad kan vi göra för att förebygga våld i nära relationer?

Folkpartiet liberalerna och regeringen arbetar mycket aktivt för att bekämpa våld i nära relationer. Sedan 2006 har en mängd viktiga insatser på detta område och ett omfattande arbete pågår. Skyddet mot trakasserier och förföljelse, så kallad stalkning, har förstärkts och kommunernas ansvar för stöd till våldsutsatta har tydliggjorts. Förra veckan tog Riksdagen också beslut om bättre skydd för kvinnor i egna hemmet genom att göra det lättare att meddela kontaktförbud för just det egna hemmet. Mycket är gjort, m…

Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp

Idag skriver jag, tillsammans med Allianskollegor, om stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp i Gotlands tidningar.

Alla barn har rätt att växa upp i trygghet och få en bra start i livet. Att skydda våra barn och unga mot brott och övergrepp är därför en prioriterad fråga för oss i Alliansen.

Alliansregeringen föreslår nu därför en rad lagändringar för att skapa ett ännu starkare skydd för barn mot sexuella övergrepp och kränkningar.

Som ett led i att stärka barns rättigheter mot sexuella övergrepp, sexuell exploatering och barnpornografi införs nu en stärkt lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Förslaget innebär att det införs en skyldighet för den som erbjuds en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring att på begäran visa upp ett utdrag ur belastningsregistret om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn.

Kravet gäller oavsett om man erbjuds en anställning i staten, en kommun, ett landsting, ett företag eller en organisation…

Leveranser till SÄPO

Frågan om att bekämpa brott kräver bland annat svåra integritetsavvägningar. Detta gäller inte minst när det handlar om telefonkommunikation av olika slag. Förutsättningarna för att de brottsbekämpande myndigheterna ska få tillgång till uppgifterna regleras i lag. De telefonuppgifter som lagras idag lagras i enlighet med krav i ett EU-direktiv. Innehållet i en kommunikation sparas inte. Den som är skyldig att lagra uppgifterna måste bedriva verksamheten så att uppgifterna utan dröjsmål kan lämnas ut. Det som idag tagits upp i media rör endast ett nytt sätt att få uppgifterna levererade från operatörerna till brottsbekämpande myndigheter.
Enligt RPS föreskrifter ansvarar Säkerhetspolisen för kontakterna med teleoperatörer i dessa frågor.
Idag sker beställningarna huvudsakligen per fax till operatörerna. Det nya sättet, som bygger på ett standardiserat europeiskt gränssnitt, innebär att beställningarna och svaret istället kan ske via datorer.
Trafikdatalagring innebär ett krav att ol…

Rätt att få provborra?

Lagstiftningen skall tillgodose många olika intressen samtidigt, vilket inte alltid är enkelt. Avvägningen gäller markägarens, statens och näringslivets olika intressen samt en tydligmiljöhänsyn. Allt detta ska samsas - trots inneboende konflikter. Samhällsintresset av att mineral kan brytas och tas till vara har bedömts vara ett så starkt allmänt intresse att grundlagens förutsättningar för ingrepp i markägarnas rätt är uppfyllda. Naturligtvis är det så att utnyttjande av naturresurser ställer krav på varsamhet mot miljön och människors hälsa. Minerallagen ska därför värna det allmänna intresset av att värdefulla mineraler kan tas till vara på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Att exploateringen av dessa mineralresurser sker på ett hållbart sätt säkerställs bland annat genom att verksamheterna prövas enligt gällande miljölagstiftning. Miljöbalken och minerallagen ska tillämpas parallellt, men försiktighetsprincipen gäller alltid. Det känns därför tryggt att vi i Sverige har värl…

Riksdagens utredningstjänst om WHO:s tobakskonvention

För en tid sedan blev jag intervjuad av TV4 och Kalla Fakta angående tobaksindustrins lobbyister och deras kontakter med politiker. Jag bloggade om detta den 17 oktober.

Vid intervjun menade journalisterna från Kalla Fakta att alla möten vi riksdagsledamöter har med lobbyister från tobaksindustrin måste rapporteras in. Allt annat skulle vara i strid med WHO:s tobakskonvention, närmare bestämt artikel 5.3 som handlar om att stater ska skydda sin folkhälsopolitik från påverkan från tobaksindustrin.

Både före och efter intervjun sökte jag med ljus och lykta efter denna information, men lyckades inte hitta den. Därför kontaktade jag efter intervjun med TV4 riksdagens utredningstjänst (RUT) för att få klarhet i hur jag, som folkvald riksdagsledamot, ska förhålla mig till WHO:s tobakskonvention och artikel 5.3. Svaret från RUT finner ni nedan.

Med detta sagt, tycker jag att det är bra med öppenhet - framförallt när det gäller livsfarliga produkter såsom cigaretter. Jag kommer därför att a…

Utanförskapet har minskat

Bild
Sossarna skriver idag på DN debatt om utanförskapet. Några reflektioner.
Regeringen h a r minskat utanförskapet, vilket Damberg och Repalu inte redovisar. Antalet helårsekvivalenter som lever på någon form av sociala ersättningar minskade med över 200 000 personer mellan 2006 och 2012. Det betyder att även om socialbidragstagarna ökat något, så har det sammantagna utanförskapet minskat. I siffrorna ingår personer som har någon form av sjukersättning, a-kassa, är i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller har försörjningsstöd. Denna stora minskning i utanförskapet har lett till att det funnits mer pengar att satsa på välfärden. Utgifterna på välfärden har också ökat med ca 60 miljarder kr i reala termer sedan 2006.
 Sysselsättningen har också ökat sedan 2006, vilket ger mer skatteintäkter till kommunerna. Andelen sysselsatta bland dem mellan 16-64 år har ökat sedan 2006.
Socialbidragstagarna ökar i lågkonjunkturer, så har det sett ut under lång tid. Det blir därför fel att jämföra …

Polisen i hela Sverige måste dra lärdom av dödsfall i arrest

Genom SVT:s senaste granskning har det framkommit att sedan januari 2012 har åtta personer dött i svenska arrester. Sju av dem hade omhändertagits enligt lagen om omhändertagande av berusade personer. I granskningen har experter också uttalat sig om att flera av dödsfallen troligen hade kunnat undvikas om personerna i stället hamnat på en intensivvårdsavdelning på sjukhus. I granskningen har det bland annat berättats om diabetessjuka som misstagits för att vara påverkade och som tagits i förvar. Detta är naturligtvis inte acceptabelt. Polisen behöver rätt utbildning och kompetens för att kunna avgöra vilja personer som behöver sjukvård och vilka som behöver sättas i arrest. Dock ska det sägas att dessa fall sällan är solklara. De allra flesta fall handlar inte om diabetesjuka personer utan personer som missbrukar olika substanser som ofta är väldigt sjuka och trasiga. Men naturligtvis ska den som behöver vård få vård.
Ett annat problem är också att idag kan sjukhus vägra att ta emot …

S fokuserar på höjda bidrag

Idag skriver jag i Nerikes Allehanda om hur vi kan se de tydliga skillnaderna mellan regering och opposition. Jobb står mot bidrag.

Nu har alla partier presenterat nästa års budgetförslag. Regeringens huvudförslag innebär fortsatt fokus på välfärdens kärna såsom skola, sjukvård och omsorg. Vi menar att ekonomin som helhet stärks av begränsade skattelättnader för löntagare och pensionärer. Dessutom har det varit viktigt för oss liberaler med flera direkta sociala satsningar för ekonomiskt utsatta personer t.ex. genom höjt bostadsbidrag för familjer med barn och fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd. Socialdemokraterna fortsätter att fokusera på höjda bidrag till den som är sjuk eller arbetslös. Allt vill S betala med en kraftig försämring av företagsklimatet. S vill höja skatterna på att anställa unga människor, höja restaurangmomsen, ge osäkrare villkor i välfärdssektorn, försämra villkor för RUT- och ROT-företagen och höja marginalskatterna på arbete. Stefan Löfven prat…

Fusket med EU-pengar måste bekämpas

Tillsammans med Birgitta Ohlsson skriver jag i Göteborgs Posten om hur det varje år försvinner 4,4 miljarder kronor från EU-budgeten genom bedrägerier. Som varma Europavänner måste vi värna att varje krona används rätt och effektivt. Därför ansluter sig Folkpartiet, tyvärr som enda riksdagsparti, till förslaget om en europeisk åklagarmyndighet.

Det finns en rad exempel på mer eller mindre märkliga projekt som EU medel gått till. Ett av de mest uppmärksammade exempel på slöseri är ett projekt inom ramen för det interkulturella dialogåret. Sju miljoner euro ska ha gått till ett projekt som bland annat består av en internetdagbok som en holländsk åsna ska ha "skrivit".Andra exempel, som formellt inte är felaktiga men som kan uppfattas som slösaktiga, är 100 000 euro från EU-budgeten till Malmö stads medborgarkontor i den virtuella världen Second life. Extra jordbruksstöd, avsett för "mindre gynnade områden", har till exempel betalats ut till golfbanor i Luxemburg med…

Staten ska sköta kriminalvården

Till och från dyker frågan om privat kriminalvård upp. Inte sällan driven av säkerhetsindustrin som gärna ser nya affärsmöjligheter för sin kompetens. Nu sensast såg frågorna ut så här. Och svaren.

Hur ser ni på att delar av eller hela kriminalvården kan privatiseras, alltså läggas ut på privata aktörer?

– Det finns stort utrymme för privata utförare inom ramen för kriminalvården, allt från behandling, arbetsdrift, service, utbildning och att man har hand om driften inne på anstalter. Det ser vi gärna mer av. Men själva skalskyddet, alltså direktören ska vara anställd av kriminalvården, det är statens ansvar.

Vad är kriminalvårdens viktigaste uppgift, som du ser det?

– Den ena uppgiften är att hålla folk inlåsta eller på permission, och den andra uppgiften är att se till den som suttit i fängelse kommer ut bättre än de kom in. Fängelset ska vara en vändpunkt inte en ändpunkt.

Tittar ni på hur man arbetar med dessa frågor i andra länder?

– Vi tittar på många andra länder och har …

Nu skärper vi straffen för vapenbrott. Äntligen.

Skjutningarna – inte sällan dödliga - verkar nästan vara av epidemiologisk karaktär. Grova kriminella gör upp om sina territorier medans rättssamhället försöker ge ett motvärn. Utmaningarna är sociala och rättsliga. Ett steg framåt tas nu när vi äntligen fått regeringen att gå med på en ytterligare skärpning av straffen för grova vapenbrott. Det finns nära på ingen vill jag påstå som av misstag går omkring på våra gator med skarpladdade vapen. Den senaste vapenutredningen har i betänkandet Skärpningar i vapenlagstiftningen (SOU 2013:7) föreslagit ett nytt synnerligen grovt vapenbrott med en straffskala på fängelse i lägst två och högst sex år. Utredningen har dock inte föreslagit någon förändring av minimistraffet för det vanliga grova brottet och berör inte heller i övrigt den frågan. Rikspolisstyrelsen föreslår t ex i sitt remissyttrande att straffminimum för det grova vapenbrottet ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i ett år för att en skärpt syn på vapenbrott sk…

Tobaksindustrin

Hat är ett starkt ord.  Men tobaksindustrins arbete att få unga människor att röka är faktiskt något jag hatar. Samtidigt är jag av åsikten att så länge cigaretter är tillåtna så skall de som säljs i Sverige vara lagliga, skattade och säljas enligt ålderskontrollsreglerna. Tobaksindustrin idag är drabbad av olaglig konkurrens. Tobak säljs oskattat, kopierat ibland och till unga av mindre nogaräknade handlare. Handlare som i sin tur kan vara i klorna på organiserad brottslighet. Jag blev nyligen intervjuad av Kalla Fakta, inför ett program som vad jag har förstått handlar om tobaksindustrins lobbyister och deras kontakter med politiker.
Jag har i våras - vid ett seminarium tillsammans med bl a  Skatteverket - berättat för TV4 att jag för några år sedan haft ett kort möte (45 minuter. En kopp kaffe.) med en företrädare för ett tobaksbolag, där vi just pratade om cigarettsmuggling och den omfattande illegala tobakshanteringen i Sverige. En grovt kriminell verksamhet. Kan väl läggas ti…

EU:s baksida kräver ännu mer av rättsligt samarbete

Vi kan idag arbeta, studera och resa vart vi vill bland medlemsländerna i vår Europeiska Union (EU). Detta skapar fantastiska möjligheter och tas allt mer för givet - inte minst hos den yngre generationen. För oss äldre som levt med Berlinmur och sett den kommunistiska diktaturen, eller upplevet alla gränskontroller, så är perspektiven på EU som gränsrivare och demokratiprojekt i regel tydligare.

En baksida av gränslösheten inom EU gäller brottsligheten. Med öppna gränser så försöker grova brottslingar maximera verksamhet där det tjänar mest med lägst risk. Här vill vi liberaler se ett ökat EU-samarbete. Allt för att effektivare minska brottsligheten och att öka tryggheten.

Idag skriver jag och Olle Schmidt om detta.

Det ska löna sig att samarbeta med polisen

Den grova organiserade brottsligheten är som en hydra i vårt samhälle. Den består av väl utbyggda strukturer och nätverk som arbetar brett och effektivt. Vi hör om tidningar som hotas, barn som rekryteras till kriminella gäng och vittnen som skräms till tystnad. I skuggan av detta får människor sina liv slagna i spillror.

Att människor skräms till tystnad är naturligtvis förödande för rättsamhället. Alltför få säger sanningen i domstol om de ens vågar sig dit för att vittna. Ett sätt att få folk att tala sanning i domstol är genom så kallade kronvittnen. Kronvittnen är personer som själva är skyldiga till brott men som anger medbrottslingar och därmed får en strafflindring.  I en situation där det blir allt svårare att få folk att vittna om dem som sitter högre upp i brottshierarkin är kronvittnen ett viktigt instrument för att komma åt ledare inom den organiserade brottsligheten.

Systemet används bland annat i USA, men också i våra grannländer Danmark och Norge. Folkpartiet liberale…

Nya substanser i nätdroger upptäcks varje vecka

Tillgängligheten av narkotika ökar, fler unga människor misstänks för narkotikabrott, alltfler unga beställer olika "nätdroger" och fler unga människor testar någon gång narkotika.

De som beställer via nätet finns i alla åldrar, men de allra flesta är unga. Nätdrogerna leder till missbruk, personskador och ibland slutar det så illa att unga personer dör. På olika Flashbacks forum finns också många diskussioner om hur man kan laborera med olika sorters tabletter och läkemedel som ännu inte blivit narkotikaklassade.

Igår rapporterade Sveriges Radio att droganalysenheten vid Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) räknar med att få in omkring 30 000 ärenden – i år! Detta innebär en fördubbling av antalet ärenden på tio år.

Polisen skickar ofta in sådant som man kan misstänka är narkotika, dopningspreparat eller annat farligt ämne. Under de senaste tre åren har man börjat upptäcka många nya substanser. I år räknar man med att hitta en ny substans varje vecka i nätdroger. …

Lättare att komma åt näthatarna

I dag överlämnar regeringen en remiss till Lagrådet med förslag på ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område. Remissen innehåller förslag som ger enskilda personer en starkare processuell ställning i ärekränkningsmålen och ett ökat skydd för den personliga integriteten. Regeringen föreslår också att kravet i brottsbalken på särskilda skäl för att väcka allmänt åtal för förtal och förolämpning tas bort.

Detta gör det lättare att arbeta mot förtal på internet - och inte minst att komma åt de sk näthatarna.

Här hittar du Lagrådsremissen Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område

Besök i Kalmar län

Bild
Idag har jag besökt Kalmar län. I Kalmar gjorde vi ett verksamhetsbesök vid överförmyndarnämnden. Här träffade jag också överförmyndare Ann Wribe, övriga handläggare från överförmyndaren, Anna-Britt Wejdsten ledamot i överförmyndarnämnden samt Björn Brändewall och Ronja Ismail, lokala riksdagskandidater.

Efter besöket hos överförmyndarnämnden har jag fått bekräftat att det behövs en rejäl översyn och utredning av överförmyndarnas verksamheter. Lagstiftningen är i delar mycket gammal och många konstiga situationer kan uppstå då t.ex. en god man avlider eller då ensamkommande flyktingbarn får permanent uppehållstillstånd.
Under dagen har jag också träffar Kustbevakningen kusttration i Oskarshamn och den lokala polismyndigheten i Hultsfred. En fullspäckad dag med intressanta möten!

Romregister är vämjeligt, oetiskt och olagligt

Idag publicerar Dagens Nyheter en granskning av ett hemligt register hos polisen över romer i Sverige.

Om uppgifterna stämmer är det oerhört allvarligt. Att registrera människor enbart baserat på etnicitet står i bjärt kontrast till allt vad jag och mitt parti står för.
Det räcker inte med att se till vad som har hänt. Vi måste också belysa det bakomliggande syftet och den tilltänkta praktiska tillämpningen.

Romer är en utsatt grupp i Sverige som diskrimineras och fördomarna mot romer i vårt samhälle är utbredd. Detta är ovärdigt vårt demokratiska välfärdssamhälle, och underminerar allt arbete och de goda krafter som arbetar för romers jämlikhet.

Snatteri är inget annat än stöld

Idag skriver jag i Expressen om att det är dags att plocka bort den för minskande brottbeteckningen snatteri och kalla stölderna för vad de faktiskt är stöld. Med detta följer också en skärpt syn på upprepad brottslighet. Det skall vara lättare att gripa, anhålla och häkta personer i stöldligor.

Färska siffror från Handelns utredningsinstitut visar att det stjäls för sex miljarder kronor i butiker varje år. Trots detta är det inte mer än ett på tusen snatteribrott som leder till påföljd.
Genom att avskaffa begreppet "snatteri" markerar vi allvaret i denna typ av brottslighet. Den som stjäl för första gången måste inse allvaret så att brottet också blir det sista. Annars är det risk att beteendet fortsätter.

Snatterier är ett stort problem för många butiksinnehavare, men denna typ av brottslighet är lågt prioriterad hos polisen.

Handlare har inte mycket att sätta emot när exempelvis kriminella gäng vid flera tillfällen stjäl från samma butik. Det är brott som drabbar persona…

För få uppklarade brott - spelplanen för kriminella måste ändras.

Bild
Här är en bild från igår hos polisen i Eskilstuna. Där vi diskuterade grova brott och de liv som förstörs i brottslighetens spår. När det gäller dessa brottstyper är personuppklaringen särskilt svår.
Under det första halvåret 2013 personuppklarades 110 000 brott, vilket är en minskning med15 500 brott eller 12 procent jämfört med samma period 2012. Detta enligt färsk statistik från BRÅ. Polisens effektivitet måste öka. Det handlar om teknik, organisation, ledarskap och verktyg som måste vässas. Men det handlar också om att fler måste våga vittna, hela rättskedjan vässas och att mängdbrott med hög uppklarning anmäls och lagförs i större omfattning. Vi måste våga ifrågasätta de omfattande förundersökningsbegränsningarna som innebär att kriminella slipper straff och brottet de facto inte ”klaras upp” eller lagförs. Rabatterna på många brott måste således minska! Detta driver vi på för i Allianssamarbetet. Nedan följer BRÅs egen och min egen analys av dagens färska siffror. Trafikbrott…

Duktiga lärare ska ha bra betalt

Bild
Igår presenterade finansminister Anders Borg regeringen budgetproposition för 2014. Runt om i Sverige hade Alliansen pressträffar. Jag medverkade på pressträffen i Eskilstuna tillsammans med Alliansens rättsgrupp och justitieminister Beatrice Ask.  I årets budget storsatsar Folkpartiet och regeringen på höjda lärarlöner. Duktiga lärare ska ha bra betalt. Antalet karriärtjänster flerdubblas redan till hösten 2014. En del ska öronmärkas till skolor i utanförskapsområden. Vi ska också utreda hur karriärtjänster ska kunna införas i förskolan. Jag gläds också åt att vi aldrig har haft mer resurser för vår välfärd än vad vi har idag. Sverige har aldrig haft fler anställda. Välfärdens resurser kommer dock aldrig att upplevas att räcka till. Med fokus på jobb ökar också skatteintäkterna. Vi får inte glömma att det är höga skatteintäkter vi behöver för vår gemensamma välfärd. Inte höga skatter.

En seger för oss som älskar fotboll!

Förra veckan träffade jag representanter från Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollsförbundet för att diskutera poliskostnader i samband med idrottsevenemang. Idag kom beskedet från regeringen: ersättningsskyldigheten för polisbevakning i samband med idrotts- och kulturevenemang tas bort!

Detta är goda nyheter som är bra för klubbarna, bra för säkerheten och bra för alla oss som älskar fotboll!

Problemet med nuvarande lagstiftning har varit att polisens utdebitering av kostnader för polisinsatser i samband med fotbollsmatcher har varit alltför kreativ. Medbetalningsmodellen har varit obegriplig och godtycklig, vilket har varit förödande för många klubbar.

Det är också bra att förslaget som presenteras idag inte innebär någon förändring när det gäller ansvars­för­del­ningen mellan polis och arrangör. Huvudansvaret för ordning och säkerhet ska även fortsättningsvis ligga på arrangören.

Solidaritet, arbete och bildning - på besök i Kumla

Bild
Att vara ute och träffa människor är det absolut roligast i uppdraget som politiker. Igår hade jag tillsammans med vår gruppledare i Kumla, Christina Örjnebjär, möjlighet att göra bra besök med liberal prägel.
Solidaritet, arbete till alla och bildning var temat för de tre besöken.
Det första besöket var på Frejgården där vi togs emot av ansvarige Mathias Nordin. Kumla kommun är en av de kommuner i Sverige som tar emot ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare.
Frejgården startades våren 2010 och den första ungdomen flyttade in den 17 maj samma år. Frejgården har 12 platser för pojkar i åldern 15-18 år där några är asylsökande och några har fått uppehållstillstånd. 3 av platserna är alltid tillgängliga för asylsökande. De flesta pojkarna är från Afghanistan och Somalia.
Målet med verksamheten är att ungdomarna ska få ett tryggt bemötande. Allt eftersom ungdomarna utvecklas börjar förberedelserna för att kunna flytta ut f…

Beklagligt att Ask inte vill ha europeisk åklagare

I fredags skrev jag tillsammans med Olle Schmidt och Tina Acketoft en artikel i SvD om behovet av mer samarbete för att stoppa bedrägeri och organiserad brottslighet inom EU.

Vi anser att det är beklagligt att justitieminister Beatrice Ask inte stödjer EU-kommissionens förslag om att inrätta en europeisk åklagarmyndighet för att skydda skattebetalarnas pengar från bedrägeri. Vi välkomnar förslaget och vill att det europeiska samarbetet mot bedrägerier utvecklas.


Tydligt och konsekvent eller inte alls

Igår träffade jag, tillsammans med mina alliansvänner i justitieutskottet Krister Hammarbergh (M), Johan Linander (C) och Stefan Svanström (KD), representanter från Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollsförbundet för att diskutera poliskostnader i samband med idrottsevenemang. Mötet uppmärksammades både av Dagens Juridik och Sveriges Radio.

Problematiken, som bl.a. diskuterades på mötet, är att i dagens läge stryps flera elitklubbar i fotboll ekonomiskt. Allt till en följd av polisens kreativa utdebitering av kostnader för polisinsatser i samband med fotbollsmatcher. Jag anser att läget är ohållbart, orättvist och obegripligt.

Antingen tas rätten att debitera kostnader till idrottsklubbar bort helt, eller så behandlas alla lika. Då får alla elitklubbar betala en begränsad del av kostnaderna för säkerheten, då det skapar fortsatt drivkraft för klubbarna att fokusera på säkerheten kring arrangemangen. Det krävs då en begriplig medbetalningsmodell som är avgränsad i tid och rum kring a…