Datalagring och brottsbekämpning

Regeringen beslutade idag att inhämta Lagrådets yttrande över EU:s så kallade datalagringsdirektiv, vilket antogs i mars 2006, som innebär en skyldighet för medlemsstaterna att se till att trafik- och lokaliseringsuppgifter samt uppgifter om abonnemang eller användare lagras. Skyldigheten avser leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät.

Direktivet handlar om att de brottsbekämpande myndigheterna ska få tillgång till uppgifter om tele- och Internettrafik för att utreda, avslöja och lagföra allvarliga brott. Endast uppgifter om själva trafiken registreras – alltså inte innehållet. Vem kommunicerade med vem, när skedde det, var befann sig de som kommunicerade och vilken typ av kommunikation användes är frågorna som ska kunna besvaras. Uppgifterna får däremot inte, som sagt, avslöja innehållet i kommunikationen.

Vid genomförandet av direktivet har det varit viktigt för oss i Folkpartiet att skyddet för den personliga integriteten får stort utrymme. En av de viktigaste frågorna när det gäller integritetsskyddet är hur länge uppgifterna lagras. Direktivet ger medlemsstaterna en möjlighet att välja en lagringstid som är minst sex månader och högst två år. Folkpartiet har fått gehör inom Alliansen för att Sverige ska välja så kort lagringstid som direktivet medger, sex månader. Därefter ska uppgifterna förstöras.

Från Folkpartiets sida är vi försiktigt positivt till lagring av trafikuppgifter, så länge detta sker reglerat och polisens rätt att begära ut dem i varje enskilt fall prövas mot den enskildes anspråk på skyddad kommunikation. Registrering av tele- och Internettrafik är inget nytt utan förekommer redan i dag hos operatörerna, i faktureringssyfte.

Men eftersom teleoperatörerna övergått till ett system med mer och mer fasta månadspriser ökar behovet av lagring, annars kommer uppgifterna inte att finnas kvar. Att lagring och utlämning av uppgifter regleras är därför inte automatiskt ett hot mot integriteten. Det beror på vilka villkor som ställs.

Avslutningsvis får vi aldrig glömma tanken bakom att uppgifterna sparas. De kan leda till att grov brottslighet, såsom exempelvis komplicerade människohandelsbrott, klaras upp. Det tycker vi nog alla är bra.

Mer i SvD och Expressen.

Kommentarer

Oskar sa…
Om operatörerna aldrig hade börjat registrera dessa uppgifter en gång i tiden, tror du att det hade gått att införa idag?

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018