Inlägg

Visar inlägg från januari, 2010

Ja till hårdare tag. För några.

Ingen människa är förlorad bara för att den begått ett eller för den delen tio brott. Vi får aldrig ge upp hoppet om att rehabilitering kan vända en kriminell människas liv. Däremot så är det uppenbart att vissa brott kräver betydligt längre rehabilitering än vad domstolarna kan döma till idag. Dessutom måste den matematiska formeln för upptäcktsrisk, hot och hänsynslöshet ändras.

Regeringen presenterar därför idag en lagrådsremiss om straffskärpningar för riktigt grova brott, organiserade brott och till viss del återupprepade brott. Domstolarna ska t ex än mer än idag beakta om en gärning inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till person.

Den som ägnar sig åt organiserade brottslighet ska kunna räkna med längre inlåsning. Jag hoppas vi snart – dvs. regeringen - kan återkomma med än vassare förslag för att kunna komma åt brottsvinster. När det gäller vägen in i brottslighet så är det viktigt att vi även skärper straffen för stöld i butik s.k. snatteri, ola…

Besvärande klavertramp av högsta polischefen

De brott som den häktade f d polischefen misstänks går inte att beskriva såsom det största klavertramp man upplevt. Det senare är den initiala beskrivningen från rikspolischefen enligt uppgifter från massmedia. Rikspolischefen skall samtidigt ha uttryckt sig som att det inte bara är besvärande för den misstänkta f d polischefen, utan också för brottsoffren. Besvärande? Skulle det visa sig att den f d polischefen faktiskt är skyldig till bland annat våldtäkt så är detta att beteckna som grova övergrepp på en annan människa. Minst. Dessutom är det kriminellt och belagt med rätt långa straff. Stämmer det att det är den person det skvallras vara så är det också för polisen näst intill sjukt tragiskt med tanke på mannens bakgrund. Nu måste samhällets vanliga rättsliga kvarna få mala och då får också alla spekulationer, inklusive mina egna, ett slut.

Däremot så har rikspolischefen Bengt Svensson rätt i att det är ovanligt att poliser begår brott i allmänhet och sexualbrott i synnerhet.

“Outbreak” i “State of the Union”

Igår kväll sände SVT1 den gamla filmen "Outbreak" som handlar om ett extremt dödligt virus som riskerade en omfattande epidemi. Filmen är väl så där, men ämnet tyvärr aktuellt. Vi har sett sars, fågelinfluensan och är nu mitt uppe i att hantera den s.k. svininfluensan. Filmen handlade om förutsättningarna för biologisk krigsföring och kampen var mellan det goda och onda i den amerikanska militären.

Att frågan om biologisk krigsföring är obehagligt högaktuell kommer Barack Obama ta upp i sitt stora tal till nationen i kväll. Detta bland annat som följd av att kongressen i en rapport nyligen kommit med kritik mot att för lite hänt på området vad avser skyddsåtgärder. I New York Times finns en tänkvärd artikel om detta. Risken för avsiktliga biologiska katastrofer får inte underskattas – inte minst i den eviga kampen mot terrorismen. Här i Sverige har vi också en del att göra på området.

Felande poliser kräver blandade repressaliser

Antalet varnade poliser ökade 2009. Polisens interna utredningsenheter planerar nyanställningar för att klara granskningen av de egna kollegorna. Tyvärr har inte ens poliser alltid det bästa omdömet. De är ju också människor och att fela är som bekant mänskligt.

Med tanke på att antalet poliser ökar så pass kraftigt är detta inte märkligt. Fler människor som kan fela helt enkelt. Å andra sidan visar redovisningen om polisens skötsamhet att dessa myndighetspersoner verkligen inte kan göra vad de vill i vårt land. Vi är tack och lov generellt sett kända för en relativt låg korruptionsgrad jämfört med andra länder. Internkontrollen är hård.

På sikt är det viktigt att poliser som gör fel kan få möta fler påföljder än idag. Detta för att komma tillrätta med fler av polisens strukturella problem. Om en polis som varit felfri i låt säga tjugofem år begår ett enda ödestigert misstag, som idag leder till avsked, så är det inte säkert att detta ökar anmälningsbenägenheten. En mer differentierade …

Uppryckning av lokala BRÅ

Jag var igår på ett trevligt återbesök hos polisen i Skaraborg där man nu hårdsatsar operativt på kommunal - samverkan för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Gamla lokala brottsförebyggande råd har fått sig en rejäl ansiktslyftning. Det var det starkaste intrycket vid gårdagens rundresa bland ett par polisstationer i en av polisens Västra Götalands kanske bäst fungerande geografiska enheter.

Polischefen och de ledande kommunala företrädarna står i fronten för att garanter aktivitet. Tydliga mål och en detaljerade åtgärdsplan finns på papper. Det gick nästan att ta på optimismen. Polisen tar ledartröjan. Allt blir möjligt tack vare att Folkpartiet liberalerna nu är med och anställer ett antal helt nya friska poliser varje dag i Sverige. Så går det när vallöften uppfylls.

Straffskärpning på återfallsbrottslingar kvarstår, likaså behovet att driva på polisens fortsatta datorisering, tidigare insatser för unga som begår brott och att kriminella tillgångar verkliga kan förverkas o…

Rättscentrum i Örebro

Det verkar allt mer hoppfullt om att vi snart kan se det första spadtaget för ett nytt Rättscentrum i Örebro. Här kan polis, åklagare, domstol och kriminalvård samordna sina lokaliteter för bästa effektivitet. Kriminalvården väntar på ett slutligt besked, men förhoppningsvis kommer detta i absolut närtid. Det tänkta bygget har tagit höjd för kommande års omfattande omstrukturering av svensk polis. Något som är viktigt ur ett Örebro perspektiv.

I extremismens gränsland

Säpo arbetar sedan en tid gentemot personer som riskerar att radikalisera sig till extrema ideologier. Detta tycker alla är rimligt när det gäller extremvänster eller extremhöger på den politiska skalan. Däremot möts fortfarande insatser mot extremism i ett religiöst perspektiv med skepsis från främst vänsterhåll.

Regeringens aktuella beställning hos SÄPO om en kartläggning av islamistiska miljöer och organisationer som rekryterar unga till sin heliga kamp är välkommen. Fler måste nämligen engageras mot extremismen. Fler måste få insikt hur extremismen i alla former agerar och opererar. Det räcker inte med att SÄPO driver ett viktigt uppsökande arbete bland de unga som finns i riskzonen.

Det är oacceptabelt att unga människor i Sverige hjärntvättas till att medverka vid våldsterror också i andra delar av världen. Risken finns dessutom att dessa ungas besatthet kan omvandlas till ett mer direkt hot mot vårt eget samhälle.

Fler måste engageras i trygghetsarbetet i allmänhet och terrorismpr…

Knarkfritt i finkan?

Endast 5,6 procent av drygt 91 000 urinprov inom kriminalvården är positiva. Mängden narkotika på anstalterna är därmed sannolikt rätt liten. Uppgifter kommer från Kriminalvården själv häromdagen.

Vid mitt besök på Karlskogaanstalten igår bekräftades den bilden. Där var det för tillfället enligt ledningen narkotikafritt och varit så en längre tid. Det är främst genom nya lagregler och därmed bättre möjlighet till påverkan av de intagna framstegen skett. Inte med högre murar mot s k inkast. Kan vi nu också snart få till det med möjlighet till besök med glasruta kan läget bli ännu bättre. Den mesta narkotika kommer sannolikt fortfrande in vi besökare. Ingen skall kunna fortsätta förstöra sitt liv under verkställigheten av ett fängelsestraff. Tiden måste användas effektivt - och det går inte om man är påtänd.

Läs gärna mer om mitt besök på anstalten i Karlskoga.

Sorglig brottsökning.

Idag presenterar BRÅ de preliminära siffrorna över anmälda brott för 2009. Där med kan vi överblicka 00-talet. Allvarligt är att anmälningar om våldsbrott har ökat under hela decenniet, sammantaget med nästan 50 procent. Antalet rån mot person ökar, fler olaga vapeninnehav och fler mord/dråpförsök samt dessutom fler fullbordade fall av dödligt våld. Detta pekar åter på en obehaglig samhällsutveckling. Ett ljus i detta mörker finns om vi istället tittar på BRÅ:s nationella trygghetsundersökning – här har andelen privatpersoner som utsätts för våld inte ökat sedan 2005.

Statistik är inte lätt, Vad står siffrorna för egentligen. Ökad brottslighet, ökad anmälningsbenägenhet eller kanske både och? Helt säkert är dock att bakom varje brott finns det ett eller flera offer. Människor som får sina liv förstörda, kanske för alltid. Att minska brottsligheten är en av de viktigast välståndsfrågor vi politker har uppdraget att driva. Här är Alliansregeringen på god väg eftersom brotten först måste …

Äntligen ny polisdatalag

I fredags överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till ny lagstiftning om personuppgiftsbehandling i polisens brottsbekämpande verksamhet. En mycket välkommen proposition.

Dagens hantering av personuppgifter har stora brister, inte minst vad det gäller integriteteten, vilket även polisen själva påtalar. Samma uppgifter registreras ofta i ett flertal olika register. Det blir svårt att hålla informationen korrekt, uppdaterad och samstämmig. Samtidigt som en uråldrig teknisk utrustning inte medger att tillgången till uppgifter begränsas till de personer som behöver dem, handläggare får idag tillgång till hela register. Detta är en situation som inte är acceptabel. Regeringens förslag löser emellertid glädjande nog dessa problem.

Propositionen syftar således till att rensa upp bland reglerna och stärka skyddet för den personliga integriteten. Det görs bl.a. genom nya, tydligare gallrings-regler.

Vidare tas Stuprören i informationen bort, dvs. att rätt personer ska få…

Krockade polisbilar

I rapporten Polisbilen som aldrig kom fram presenterar nu forskaren Jörgen Lundälv en sammanställning av alla de krascher som inträffat med polisfordon från år 1997 fram till år 2007. Totalt har 1800 poliser har skadats i krascherna.

Enbart 2008 inträffade totalt 3000 incidenter med polisfordon i Sverige. Skadorna uppgick till 45 miljoner kronor. Dessutom blir en trafikolycka naturligtvis också ett stort lidande för de inblandade och deras familjer.

Rapporten bekräftar det stora behovet av en nationell förarutbildning för polisbilsförare, som jag ju krävde i en motion under hösten. Jag menar att den utbildningen borde kunna förläggas till t ex på Trafikcenter Kumla. De har den nödvändiga kompetensen och erfarenheten, och en utbildning där skulle gagna både säkerheten på våra vägar och polisen. Med en nationell upphandling från flera blåsljusmyndigheter skulle fler olyckor kunna undvikas.