Inlägg

Visar inlägg från september, 2011

Integritet i skolan

En kamera på skolgården efter skoltid. Eller inte. Detta är enligt min uppfattning ingen stor integritetsfråga. Därmed inte sagt att den saknar integritetsperspektiv. En stor integritetsfråga är däremot frågan om vem som ska ha tillgång till dokumentation om mina barn - och deras skolgång.

Den mer omfattande skyldigheten att dokumentera uppgifter om elever, exempelvis i individuella utvecklingsplaner, har gett anledning att överväga ett utökat sekretesskydd. Frågan har utretts och nyligen överlämnades förslag om starkare skydd för mina barns integritet. Bland annat föreslås ett s k omvänt skaderekvisit vilket innebär att utgångspunkten blir att uppgifterna om mina och andras barn inte är offentliga för vem som helst. Detta verkar klokt.

Här kan du läsa mer om utredningens hela förslag. Frågan skall du beredas av regeringen och utbildningsminister Jan Björklund.

Stalking

Den 1 oktober blir det lättare att låsa in människor som förföljer andra. På ett sjukligt sätt. Denna lag har sin ursprung i en FP-motion från 2005 som faktiskt hela Justitieutskottet ställde sig bakom. Något som då inte hänt på tio år.

Expressen skriver om lagen i en artikel idag.

Ekonomiskt turbulenta tider.

Jag skriver idag en artikel i Nerikes Allehanda tillsammans med finansminster Anders Borg och mina borgerliga kollegor. Så här ser den ut:

-----------------

Det blåser en kall ekonomisk vind genom världen. Stora skulder i många länder och finansiell turbulens leder till en svagare ekonomisk utveckling globalt och i Sverige. Djupet och varaktigheten på nedgången är högst osäker. Så ser läget ut när regeringen presenterar budgetpropositionen för 2012, ”Tid för ansvar.”

En central utgångspunkt för vår politik är ansvarstagande för de offentliga finanserna. Vi ska ha tydliga säkerhetsmarginaler – ett finansiellt sparande nära balans – för att säkerställa att vi kan förstärka jobbpolitiken om krisen blir mer långvarig. Vi ska freda välfärdens kärnverksamheter från nedskärningar. Likaså ska hushåll och företag värnas från skattehöjningar. Och även i svåra tider ska sammanhållningen tryggas.

I budgeten prioriterar regeringen åtgärder för att dämpa inbromsningen på arbetsmarknaden. Tillväxten och…

Tillsynen över polisen

Det är dags att tillsynen över den svenska polisen flyttar ut ur polisens egna korridorer. Detta gäller inte minst med tanke på att polisen är på väg mot en ny organisation med en s.k. enrådighetsmyndighet.

Detta skriver DN om i dagens tidning. För den som vill läsa mer kan jag rekommendera Statskontorets rapport 2011:20 om Riksdagens och regeringens styrning av Polisen. Här framgår att det just finns mycket att önska. Eller den gamla utredningen om en Förstärkt granskning av polis och åklagare (SOU 2003:41).

Tillsyn över polisen
brukar ju mest diskuteras när det gäller extraordinära händelser som internutredningar, men den löpande tillsynen över regeltillämpning t ex är centralt för en effektivare polis även i nuvarande svårstyrda polisorganisation. Folkpartiet har i regeringen varit med och drivit på för en uppstramning av just tillsynen både för bättre rättssäkerhet, men även ur det viktiga effektivitetsperspektivet.

Sverige har duktiga poliser generellt sett, men de behöver nya förut…

När människor dödas

Det går sannolikt inte att eliminera allt dödligt våld. Vi kan dock motverka det. När det t ex gäller uppgörelser mellan kriminella grupperingar med dödlig utgång är det viktigt att gå till botten med själva kriminaliteten. Drivkrafterna här handlar inte sällan om våldskapital, pengar och droger. Människoliv blir spelpjäser i en cynisk och sjukligt våldsam miljö.

När det gäller "närstående" och "barn" som dödas är läget ett annat. Inte sällan spelar psykiskt hälsotillstånd en avgörande roll. Inte sällan finns det omfattande varningssignaler som vid en tillbakablick inte sällan varit allt för tydliga.

Vi breddar nu arbetet med att göra särskilda undersökningar vid dessa typer av dödande. Vad hände, vad kan vi lära oss? Hur ska vi förhindra att det händer igen?

Det finns för tillfället tragiskt många enskilda fall där denna lagstiftning är eller skulle vara tillämplig. Frågorna så många när uppgifterna flashar förbi i mediarapporteringen.

Ett svar måste vara att socialtj…

Stå upp för yttrandefriheten!

Det är flera år sedan Lars Vilks rondellhund skapade rubriker, känslostormningar hos vissa och till och med diplomatiska förvecklingar. Tidningen som publicerade Vilks teckningar har givetvis all rätt att göra det – yttrandefrihet är grundbulten i demokratin. Sedan är det en moralisk fråga huruvida det är rätt eller inte – ingen tjänar på att förlöjliga det som är heligt för någon annan. Men det är så oerhört viktigt att vi står upp för demokratins grundbultar. Vi får aldrig göra avkall på yttrandefriheten. Den har så att säga tolkningsföreträde så länge det inte gäller hets eller kränkning eller förtal.

Medierna uppger nu att Lars Vilks inte kan delta i helgens stora Bokmässa av säkerhetsskäl. Detta är ytterst allvarligt och ännu ett exempel på att vi måste stå upp för vår yttrandefrihet. Att religioner, värderinger eller traditioner ibland upplevs ”kränkta” är det pris vi betalar för vår yttrandefrihet, men det är bättre än alternativet – censur. Kampen för yttrandefriheten är vår, o…

Skärpt straff för sexköp

Jag har aldrig träffat någon som önskar att ens barn skall bli prostituerade. Jag har inte heller träffat någon ung människa som önskar detta åt sig själv. Däremot har jag träffat många som berättat om sina trasiga liv, missade livschanser, våld och droger i just prostitutionens spår.

Vi behöver göra mer för att förebygga sexhandeln i Sverige. När det gäller unga utsatta personer är t ex en fråga vem som skall bära risken för att en person kan vara väldigt ung vid ett sexköp. Det är inte orimligt att detta borde falla på den s k torsken. Tvärsnytt hade nyligen ett bra inslag om denna problematik.

Men vi måste också markera mot de personer som tycker det är ok att köpa sig tillgång till någon annans kropp för sin egen kortsiktiga tillfredsställelse Det finns grader i helvetet sägs det. Så är det också med brottet sexköp. Därför har vi nu skärpt lagstiftningen för de grövsta fallen. Jag skriver om detta idag.

Polisen kommer. Inte.

Polisen måste bli mer effektiv. Därför har vi drivit på för fler poliser i opposition och nu i regeringsställning. Tusentals nya poliser har levererats. Men det behövs också en ny organisation. Under utredning. Polisen behöver fler specialister. Påbörjat. Rätt verktyg såsom t ex buggning. Delvis levererat. Rätt utrustning är ett måste. Äntligen har polisen fått datorer i operativ miljö. Mer kan dock göras. Vi måste få till ett ökat samarbete med andra myndigheter. Under utveckling.

Folkpartiet liberalerna har en lista för att få till allt för en modernare organisation, vassare verktyg och fler poliser tillgängliga för brottsbekämpning. Det är svar på de brister som DN redovisade häromdagen när man fokuserade på frågan om huruvida polisen kommer på larm eller inte. En del fall är anmärkningsvärda och förbättringspotentialen är så att säga betydande. Det är bra att polisen nu tittar på dessa enskilda fall. (DN).

Färre unga i fängelse

Ska vi minska brottsligheten bland unga måste vi arbeta med de breda socialpolitiska penslarna. Utbildning, praktik, kamp mot droger, meningsfull fritid och aktivistisk socialtjänst är givna inslag.

Vi har i regeringsställning ökat fokus på föräldrarsansvar, öka stödet och sett till att fler brott skall utredas så att fler unga kan få en snabb reaktion. Tidiga och tydliga reaktioner skall vara svaret när en ung människa begår brott. Första brottet skall vara sista brottet. Regeringens försök med sociala insatsgrupper är därför också steg i rätt riktning. Men att se mellan fingrarna har aldrig hjälpt någon.

FP har fler förslag på listan för att bättre motverka kriminalitet hos unga så som t e x att föräldrar ska närvara vid rättegångar, särskilda ungdomsdomstolar och helgavskiljning via socialtjänsten. Mer samarbete mellan kommunerna och polisen när det gäller familjehemsplacering till följd av missbruk eller brott är också viktigt.

En annan viktig sak vi arbetat för och som vi nu ser gen…

Att kompensera för vanvård

Hur ska man kunna kompensera en människa för en förlorad uppväxt tillföljd av en systematisk vanvård? Dessutom hur gör man om förlusten kanske skedde för ett halvt århundrade sedan? Att försöka kompensera och visa respekt för den som uppger sig farit illa under sin uppväxt är en självklarhet för de flesta humanister. Det var därför lätt att med en första tanke hålla med den s.k. upprättelseutredningens förslag om en viss ekonomisk ersättning till människor som drabbats av vanvård och övergrepp inom ramen för den sociala barn- och ungdomsvården.

De missgärningar och den försummelse som barn och unga i samhällsvård varit utsatta för kan inte begripas. Med största välvilja kunde i praktiken många unga förr gå från ett elände till ett rent helvete. Berättelserna är lika hemska som många - även om vi måste komma ihåg att inte alla for illa. Det var dock en tid då den s.k. folkhemsvisionen hade en milt sagt omfattande och mörk baksida.

Utredningens förslag har nu nogsamt övervägts. Regeringen…

Det parlamentariska läget

Nu när Riksdagen snart drar igång med full kraft och statsbudgeten för 2012 läggs fram så ökar frågeställningarna kring hur regeringen skall få igenom sin politik i just Riksdagen.

Väljarna har aldrig fel. De gav Alliansen som helhet ett än starkare stöd vid valet 2010 jämfört med 2006, men dock inte en egen majoritet. Det rödgrönda regeringsalternativet förkastades med all tydlighet.

Det finns nu fyra oppositionspartier som har - vad jag kan bedöma - olika ideologiska grunder och olika tankar med samhällsutvecklingen. De har valt att inte bilda en egen regering.
Så länge S inte gör gemensam sak med Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet får FP och regeringen igenom vår politik.

Allianspartierna gav innan valet besked om att om vi inte fick egen majoritet så skulle vi ta en diskussion med i första hand Miljöpartiet, i andra hand Socialdemokraterna. Båda har också skett under det första året i denna mandatperiod.

Att ombilda regeringen är inte någon fråga som är aktuell så vit…

Nätbrott

Nätet är en fantastisk företeelse. Det med verkar sannolikt i stor omfattning till att stärka demokratin - och därmed friheten för människor. De stora förändringarna i Nordafrika hade sannolikt inte varit möjliga utan modern informationsteknologi. Avstånd kortas och människor kan mötas mer - måhända virtuellt.

Dessvärre kränks också människors integritet med hjälp av samma teknik. Bara nätbrotten beräknas enligt en färsk undersökning kosta mer än 9 miljarder om året. Bara i Sverige.

Oavsett vilken teknik vi talar om är det viktigt att brottsbekämpande myndigheter kan utgöra en motvikt mot brottsligheten även på näten. Det handlar om att rimligt effektivt kunna förebygga, utreda och därmed bekämpa brott mot människor egendom eller personliga integritet. På nätet eller där moderna kommunikationsmedel/teknik är centrala hjälpmedel.

Inte minst Facebook är ett socialt medium som blivit en arena som också drabbar allt fler direkt negativt.

Utmaningen är således den samma som vid alla brottsbek…

Preskription

Vi har under ett antal år förändrat reglerna för preskription dvs tiden då en viss tid förflutit ska inte ett brott längre skall kunna leda till påföljd. Reglerna har historiskt haft ett syfte att avgränsa rättsvårdande myndigheters arbete. Inte minst ur processekonomisk synvinkel är det svårt att utreda 30 år gamla brott på ett rättsäkert sätt. Minnet sviktar ju i regel tidigare än så.

Moraliskt sett är det dock tveksamt. Det finns t ex ingen anledning att en mördare skall kunna få straffrihet efter 25 år så som det var tidigare.

För ett år sedan avskaffade således preskriptionen helt för mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott som innebär mord eller dråp. Uppgifter som har att göra med sådana brott ska inte rensas ut från spårregistret förrän upp till 70 år. För brottet könsstympning av barn förlängdes preskriptionstiden. Den ska framöver börja löpa först från den dag som barnet har fyller eller fyller 18 år. Så som vi redan ändrat reglerna när det gäller allvarl…

Höj i n t e alkholskatten

Det finns utredda regeringsförslag om att höja alkoholskatterna. Ytterligare.

Jag har så långt det varit möjligt argumenterat för att Folkpartiet liberalerna ska motsätta sig en sådan höjning i den statsbudget som snart presenteras för 2012.

Det är inte rimligt att höja skatterna på alkohol. Ytterligare. Det motverkar deras viktigaste syfte, som rimligen inte bara kan vara pengar till staten, utan det att minska konsumtionen av alkohol.

Högre alkoholskatter i Sverige ökar "vinsterna" i en än mer massiv privatinförsel vilket innebär än mer ”alkoholläckage” till unga – inte sällan genom smutsig försäljning från kriminella via allt från flakmoppar till mörka källargarage. Fråga vilken 16 åring som helst idag - om det har svårt att få tag i ”utländsk alkohol”. Det finns tyvärr många mobilnummer att ringa.

Vidare finns en uppenbar risk för ökad överkonsumtion hos människor med egna stora spritlager. Hoppas kunna tala min regering till rätta.

Öppna däremot gärna för hårdare tag om alko…