Inlägg

Visar inlägg från juni, 2010

Stärk domstolarna

I dagens DN kan man läsa att brottsoffer och misstänkta får vänta allt längre på rättegång. I exempelvis Örebro står hela 1319 brottsmål på kö. Denna situation är givetvis fullständigt ohållbar och måste snarast lösas. Onödigt långa rättsprocesser är aldrig acceptabla ur ett rättsäkerhetsperspektiv.

Utan effektiva domstolar, med de bästa juristerna, balanserar rättsstaten på en slak lina. Tillgången till rättvisa måste vara reell i både tid och kvalitet för att inte rättsstaten ska urholkas. De stötvisa insatser som gjorts på senare år för att få ner antalet mål på kö och öka genomströmningen har dock inte varit tillräckliga. Alliansen måste sätta ett ännu starkare fokus på utvecklingen i våra domstolar.

När polisen och åklagarväsendet får ökade resurser att utreda brott krävs givetvis resurser också för domstolarna. Det säger sig självt. Men det krävs även att vi stärker rättshjälpen, att vi stödjer brottsoffer på ett bättre sätt, att fler jurister vill bli domare och att fler människo…

Förslag för ett effektivare rättsväsende

Idag överlämnade utredaren Ebba Sverne Arvill betänkandet Förundersökningbegränsning (SOU 2010:43) till regeringen. Bland förslagen finns att åklagaren i stora brottshärvor ska kunna koncentrera utredningen till den allvarligaste brottsligheten, medan andra brott ska kunna förundersökningsbegränsas (dvs. att utredningen begränsas till de mest mest väsentliga delarna för att få till stånd en snabb och effektiv lagföring). Polisen ska även få rätt att besluta om förundersökningsbegränsning i utredningar av mängdbrott. Det tycker jag är två bra förslag. Det är dock mycket viktigt att man inte på något sätt tummar på rättsäkerheten.

Rättsväsendet måste ha de allra bästa förutsättningarna att bekämpa alla brott effektivt och rättssäkert. Och även stora brotthärvor måste kunna klaras upp inom rimlig tid. Dagens regler om förundersökningsbegränsning innebär att mängder av brottsoffer inte får sina fall uppklarade. Det är inte rimligt. Med dessa förändringar skulle vi få en effektivare polis,…

Klart för Rättscentrum i Örebro

Jag har länge arbetat för att Örebro ska få ett rättscentrum (bl.a. i denna motion), där olika delar av rättsväsendet kan samlokaliseras. Detta har utvecklats och blivit en möjlighet i flera jämförbara län, med mycket goda resultat. Det är därför mycket glädjande att regeringen idag har fattat ett beslut som gör att arbetet kan börja.

Rättscentrumet i Örebro kommer att öka säkerheten i domstolen, spara tid och pengar och rationalisera kontakterna mellan de olika myndigheterna.

Att på detta sätt förlägga domstolsverket, polisen, åklagarmyndigheten och kriminalvården till samma plats kommer dessutom betydligt förbättra samarbetet myndigheterna emellan. Effektivitets- och samordningsvinsterna för rättskedjan är betydande. I slutändan är det inget mindre än en vinst för samhället som helhet.

Lättare att förverka grovt kriminellas lyxegendom

Högsta domstolen har nu kommit fram till att lagstiftningen om utvidgat förverkande ska tolkas så som jag – och säkert en majoritet i Riksdagen – avsåg när vi för en tid sedan genomförde skärpningar. Allt i syfte för att kunna ”go for the money” i kampen mot den grova brottsligheten.

Jag har tidigare på bloggen skrivit om den person som dömdes, för bl.a. grovt narkotikabrott, till fängelse i tolv år och sex månader och där Hovrätten inte godtog förverkandet av den dömdes BMW eller dess värde.

Följande i domens inledning är centralt: ”I 36 kap. 1 b § brottsbalken regleras s.k. utvidgat förverkande. Regleringen innebär bl.a. att i det fall att någon döms för ett brott som är av beskaffenhet att kunna ge utbyte och för vilket är föreskrivet fängelse i sex år eller mer, så kan inte endast utbyte av de brott som domen avser förklaras förverkat (36 kap. 1 §) utan förverkande kan också ske av annan egendom, eller dess värde, om det framstår som klart mera sannolikt att den utgör utbyte av brot…

Folkrättsbrott i Sudan - med anknytning till Sverige?

Åklagare har beslutat att inleda en förundersökning om brott mot den humanitära rätten i Sudan under åren 1997 – 2003. Brottsrubriceringen är folkrättsbrott. Detta är allvarligt. Under denna tidsperiod var Lundin Oil verksamt i Sudan och Carl Bildt satt då i bolagets styrelse.

Bakgrunden till utredningen finns i den nyligen offentliggjorda rapporten från European Coalition on Oil in Sudan (ECOS) – ”Unpaid Debt”. Av den framgår att det kan finns anledning att anta att brott har förövats och att det skulle kunna finnas en svensk anknytning till sådana brott.

Syftet med den svenska förundersökningen är att utreda om det finns ”enskilda personer med anknytning till Sverige” som kan misstänkas för inblandning i brott. Ansvarig åklagare har meddelat att utredningar likt denna är omfattande, komplicerade och tar lång tid.

Opposition stormar och kräver att Carl Bildt avgår eller tar time-out. Detta är inte rimligt. Oljeindustrin har mycket att förklara – inte minst i Sudan. Det krävs dock mer på…

På brottsoffrets sida

Att utsättas för brott sätter ofta djupa spår. Det blir inte bättre om man sedan bemöts med ointresse eller okunskap genom rättskedjan. Att bemöta varje brottsoffer med respekt, förståelse och erkännande borde vara en självklarhet. Brottsoffrets rättigheter ska alltid komma först.

Dagens system fungerar emellertid inte fullt ut. Därför kommer regeringen inom de närmsta veckorna tillsätta en utredning, som ska se över hur det kan bli enklare för brottsoffer att få personligt stöd och hjälp under polisförhör och rättegång (här i SvD och Aftonbladet).

Detta är en mycket angelägen fråga för oss i Folkpartiet. Alla människor som utsatts för brott ska veta att polisen, åklagarna och domstolarna arbetar intensivt för att deras rättigheter ska tas tillvara i rättsprocessen. Lika viktigt är att brottsoffer blir bemötta på ett stödjande och förtroendeingivande sätt. Brottsofferperspektivet ska, och måste, genomsyra hela rättskedjan.

Från Folkpartiets sida tycker vi att man ska tillsätta en brottso…

Svårare exponera privatpersoners ekonomi på nätet

Kreditupplysningslagens bestämmelser om integritetsskydd gäller inte på Internet.

Därför har Riksdagen nu i dagarna bestämt att kreditupplysningar via Internet endast ska kunna ske om det föreligger ett legitimt behov av informationen, till exempel om någon ska ingå ett kreditavtal. Den enskilde ska också få reda på att kreditupplysningen lämnats och kunna rätta fel. Dessutom ska kreditupplysningsföretagens uppgifter om vad som lämnats ut gallras inom ett år.

Att lämna ut kreditupplysningar till någon som saknar legitimt behov kan utgöra ett otillbörligt intrång i den personliga integriteten, oavsett på vilket sätt upplysningen lämnas. Då det kan handla om ett otillbörligt intrång medger grundlagen att ändringar införs i kreditupplysningslagen utan att grundlagen först behöver ändras.

Liberaler måste ständigt diskutera svåra avvägningar mellan två lika klassiska liberala principer: offentlighet och integritet. Det är ingen lätt fråga (se bland annat DN), men offentlighetsprincipen kom in…

Knark, Aftonbladet och Alexander Bard

Idag har jag en replik inne i Aftonbladet (du kan också hitta den på min hemsida), där jag svarar på Alexander Bards artikel rörande Sveriges narkotikapolitik. Han vill avskaffa den restriktiva linjen - det vill inte jag.

Nedan är debattartikeln i sin helhet:

Farligt att romantisera narkotikabruk

Alexander Bard gör i en artikel den 4 juni en analys av människors narkotikaanvändning. Visst är det möjligt att folk knarkar för att de tycker att det är kul - till en början. Om det inte fanns några positiva upplevelser av droger vore det ju obegripligt att vissa faktiskt faller för det.

Men den svenska narkotikapolitiken bygger på att de negativa effekterna väger tyngre. Det är därför det är kriminellt att använda droger i Sverige. Lagstiftningen har ett brett stöd och internationell statistik visar att den är effektiv. Syftet är att skapa bästa möjliga förutsättningar att tidigt gripa in mot ett missbruk.

Vi ska vara glada över att andelen unga människor i Sverige som någon gång testar narkoti…

Vapeneländet

Det finns två stora problem - det smugglas mängder av vapen till Sverige (se bland annat SR och SvD) och påföljden för illegalt vapeninnehav är lågt i de flesta fall (här i DN).

Att påföljden för illegalt vapeninnehav är lågt påverkar givetvis både polisens möjligheter att effektivt bekämpa antalet vapen på svenska gator och torg samt brottslingarnas incitament för att bära vapen.

Därför menar vi i Folkpartiet att delar av vapenlagen måste skärpas. Vi vill ha ett skärpt straff för vapeninnehav. Innehav av skjutvapen på allmän plats ska alltid räknas som grovt vapenbrott, vilket skulle innebära en betydande straffskärpning. Det är också viktigt att det vid tillståndsgivningen för legala vapen sker en så noggrann lämplighets- och uppföljningskontroll som möjligt.

För att stoppa smugglingen krävs det ett antal saker.

För det första är brottsligheten idag ofta en global företeelse. Globala vapenhandlare, kopplade till olika internationella brottsnätverk, håller sig sällan inom ett lands gräns…

Svårare för mutkolvar

De nuvarande reglerna är alldeles bedrövliga! Det är lätt att hålla med Utredningen om mutors ordförande Bo Svensson när han idag överlämnade betänkandet ”Mutbrott” till regeringen. Detta skriver bl a DN om

Regelverket om mutbrott samlas enligt förslag i ett enda kapitel i brottsbalken (10 kap.).

Nu ges klara besked om mutor som ges i syfte att otillbörligt påverka myndighetsutövning och offentlig upphandling. En ny bestämmelse om vårdslös finansiering av mutbrott syftar till att motverka att svenska företag av oaktsamhet främjar mutbrott utomlands, till exempel genom agenter. En annan straffbestämmelse tar sikte på att motverka mutor vid idrottstävlingar.

I den föreslagna koden får företag riktlinjer om hur förmåner får användas för att främja företagets verksamhet. Koden ska utgöra en del av näringslivets självreglering. Institutet Mot Mutor kommer att fastställa och förvalta koden. Den kompletterar de straffrättsliga bestämmelserna.

Folkpartiet har länge krävt en ny reglering av mutbr…

Föräldratips

Detta är vettiga sommartips inför er barns sköna sommarlov.

Föräldratips inför sommaren
• Ha kontinuerlig kontakt med din ungdom
• Ha extra uppsikt vid större arrangemang
• Ha kontakt med föräldrarna till din ungdoms kompisar
• Prata om era regler gällande alkohol, droger och tobak. Din restriktiva hållning spelar roll!
• Det är viktigt att vuxna försöker ha kontroll på vad ungdomar försöker berusa sig på
• Prata om konsekvenser kring skadegörelse
• Våga agera på signaler om att allt inte står rätt till
• Var inte rädd för att ta hjälp om du misstänker att något inte stämmer med din ungdom

Alkohol
Alkohol är idag den vanligast förekommande drogen bland våra tonåringar. I samband med att tonåringar dricker alkohol finns risken att de hamnar i situationer de inte har tänkt sig, t ex tidig sexdebut, kriminalitet eller hot- och våldsincidenter. Under berusning är man också mer benägen att pröva andra berusningsmedel eller droger.

En ung människa som tidigt börjar dricka alkohol har lättare at…

Billigare Knark

I dagens Metro kan man läsa om hur knarkpriserna halverats de senaste 20 åren (även i DN och SvD). Samtidigt har även tillgängligheten av narkotika, under samma period, kraftigt ökat. Slutsatserna kommer från CAN:s (Centralförbundet för alkoholupplysning och narkotikaupplysning) senaste rapport som nyligen presenterades. Rapporten visar samma resultat som tidigare rapporter angående drogutvecklingen i Sverige, vilket jag även uppmärksammat här på bloggen och i artiklar.

För inte så länge sedan ledde en av dessa artiklar till att jag fick rött ljus i SvD:s faktakoll. Men tyvärr är det bara att konstatera att också denna rapport stärker mitt påstående (”allt fler unga kommer tidigt i kontakt med droger”). Ingen hade blivit gladare än jag om den hade visat på motsatsen.

Enligt Överläkare Stefan Sparring, som intervjuas i tidningen, beror den ”nya knarkvågen” framför allt på att tillgången av narkotika bland landets unga har ökat. Det stora utbudet gör så att dels narkotikapriserna hålls ne…

Med en halv miljon kronor i barnstolen

Tingsrätten i Stockholm ogillar ett åtal mot 5 personer för grova insiderbrott och mot 1 person för medhjälp till grova insiderbrott. Åtalet omfattar händelser under april 2005 – april 2007. De åtalade affärerna har skett via Luxemburg och Schweiz och gäller affärer i 23 bolag, de flesta nordiska. Handel har även skett med aktier i ett holländskt och ett mexikanskt bolag (nyheten i DN och SvD).

I den mer än 800 sidor omfattande domen visar tingsrätten på en rad "anmärkningsvärda" och "uppseendeväckande" omständigheter, men det anses inte att åklagaren har förmått uppfylla det stränga beviskrav som gäller i alla brottsmål. När det gäller åtalet om skattebrott är regelverket delvis annorlunda. Här döms de två huvudåtalade till fängelse, för skattebrott, i två år.

Det är för tidigt att säga hur vi bör ändra lagstiftningen mot insiderbrott. Denna typ av brottslighet, eller anmärkningsvärda beteenden, påverkar vår ekonomi i hög grad. Den sätter marknadsekonomin ur funktio…

Mer narkotika till barnen

I Lund larmas det nu om att det åter finns försäljningen av syntetiska droger till barn i vanliga affärer. Kom och köp alla barn - chips, cola och syntetiskt hasch! Samtidigt snackar allt fler om sockerskatt! Sverige är ännu ett lustigt land i vissa avseenden.

De cyniska droghandlarna och dess kemister förändrar ständigt sammansättningen i den kemiska formeln, vilket gör det mycket svårt att förbjuda drogerna. Dessutom upplyser Föräldrarföreningen Mot Narkotika om att inte drogtester alltid ger utslag på t ex syntetisk cannabis.

Regeringen måste snabba på med lagstiftningen. Nätdrogerna kommer annars att skörda allt fler unga offer på både kort och lång sikt.