Inlägg

Visar inlägg från juni, 2012

Seger för humanismen

Idag har Folkpartiet, Regeringen och Miljöpartiet redovisat att gömda barn och papperslösa barn ska få tillgång till samma vård som "bosatta", dvs. fullständig subventionerad vård inklusive regelbundentandvård och subventionerade läkemedel. Vuxna som är gömda eller papperslösa kommer att få tillgång till samma vård som vuxna asylsökande, dvs. sådan vård som inte kan anstå, inklusive tandvård, samt mödrahälsovård m.m. Vuxna gömda och papperslösa ska också ha tillgång till subventionerade läkemedel som krävs för den vården och en hälsoundersökning.Detta är en viktig reform som slår vakt om mänskliga värden. Överenskommelsen gäller personer som håller sig undan verkställighet av utvisnings- eller avvisningsbeslut (gömda) och personer som vistas i landet utan att ha ansökt om tillstånd för detta (papperslösa). Personer som vistas i landet endast tillfälligt, t.ex. turister, omfattas inte.

Stängt för tjuvar?

Regeringen lägger idag fram underlag för en utredning om bland annat skärpt syn på stölder, snatterier och möjligheten att med straffansvar "porta" återkommande tjuvar från affärer. Detta med att avskaffa begreppet "snatteri" är viktigt för att markera allvaret i denna typ av brottslighet. Den som stjäl för kanske första gången måste inse allvaret så att brottet också blir det sista. Annars är risken att beteendet fortsätter. Detta är viktigt inte minst när det gäller unga som riskerar att utnyttjas av äldre kriminella. När det gäller stölder i övrigt är straffskärpningarna framför relevanta för de personer som ingår i ligor som utnyttjar straffrabattsgränsen (just nu 1000 kr) i butiker. Vad gäller inbrott i bostad kan bara den som drabbats föreställa sig integritetskränkningen som kan förstöra livet för en person under många år.

Folkpartiet liberalerna har drivit på för detta sedan Alliansens första rättspolitiska program som kom 2006.

Polisens framtida signalspaning

Den tidigare SÄPO-chefen Eriksson hyllades av många kritiker när Riksdagen fattade beslut om att reglera den svenska signalspaningen. Han var tveksam till formerna och kanske även till huvudmannaskapet för Försvarsmakten. Därefter har han själv utrett frågan om polisens behov av just signalspaning. Hans förslag var att ge polisen rätt att i vissa fall använda signalspaning i brottsutredande syfte. Detta menar jag är att gå för långt!
Folkpartiet och regeringen har däremot idag lämnat en lagrådsremiss om att även SÄPO och Rikskrim ska kunna inrikta signalspaning enligt den numera hårt reglerade verksamheten vid FRA.  Se t ex Ekot.
Rikskriminalpolisen utgör en liten del av den öppna polisen, som särskilt arbetar med att förebygga och förhindra grov organiserad brottslighet av nationell och internationell karaktär.
Det rör sig bland annat om internationell kriminalitet av stor omfattning och kvalificerad art som t.ex. handel med vapen, droger eller människor. Hos vissa nätverk finns b…

Vapen till salu

Mycket gjort, mer att göra. Det är läget när det gäller att minska andelen illegala vapen. Visst kan vi kolla på regelverket för dem som innehar legala vapen också. Nyligen uppmärksammande Rapport frågan om andrahandsförsäljning av vapen och jag fick uttala mig. Visst ska vi se över detta, men det är svårt att göra något åt.

Den som har rätt till vapen skall ha gott omdöme, bland annat. I detta ingår inte att sätta upp en skylt på gräsmattan eller på internet att man har vapen hemma.

Faktum kvarstår att det finns mängder av sätt att leta upp jägare eller skyttar. De ska ju trots allt ha vapenskåp. Snarare är det så att t. ex. jägare kan utsättas för attacker från extremister som inte gillar att de just jagar djur. Via andra register.

Jag tror dock att problemet är vida större med illegala vapen som överlåts - just illegalt.

Rama in informatörerna

I veckan dök frågan om anonyma vittnen upp i SVT. Huvudregeln i Sverige är att förhörspersoner, t.ex. vittnen, inte kan vara anonyma. Sedan några år finns det dock ett undantag för sådana tjänstemän inom polisen och försvaret som har kvalificerad skyddsidentitet. Dessa tjänstemän kan i en rättegång höras under den kvalificerade skyddsidentitetens namn.

Frågan om anonymitet för vittnen har tidigare aktualiserats vid ett flertal tillfällen. Resultatet har i samtliga fall blivit att anonymitet inte bör införas i svensk rätt. En ordning med anonyma vittnen har bedömts stå i strid med de grundläggande principerna för ett rättssamhälle eftersom en sådan ordning skulle rubba bl.a. de principer om offentlighet och insyn i processmaterialet som svensk rättsordning omfattar.

Även Europadomstolen intar en mycket restriktivt hållning till anonyma vittnen som bevisning. Europadomstolen har uttalat att det i allmänhet är oförenligt med Europakonventionen att åberopa anonyma vittnen som bevisning oc…

Bra om konstig mangafiktion

Idag meddelade HD dom i det s k Mangamålet. Det är skönt att vi slipper ändra lagstiftningen. Det finns mängder av sjuka tankar som bärs på av konstiga människor. Bland annat vad de vill göra med barn. En väljer att teckna detta.

Det är brottsligt när verkliga barn utsätts för återkommande övergrepp när barnporr åker runt på nätet. När jag besökt de poliser som arbetar mot denna brottslighet mår jag fysiskt illa i dagar. Historierna och presentationerna av polisen visar på människors mest obehagliga och mörka sidor. Arbetsbördan för rättsväsendet att bekämpa pedofilerna är enorm. Inte minst ur ett globalt perspektiv. Detta måste vara fokus. Rättsordningen behöver inte dessutom fokusera på konstiga teckningar.

Unga underhuggare

SR körde idag ett reportage om unga som utnyttjas av grova kriminella. Detta kan fortsätta tack vare en missriktad välvilja att inte gripa in - tidigt och tydligt. Konsekvensen blir att när den unga väl fyller 15 år så hamnar dom i domstol med ett i praktiken digert brottsregister. Identifikationen är "gangster". Man är van att hålla i vapen och stöldgods. Bötning och skattning av jämnåriga är inte ovanligt..

Folkpartiet liberalerna har fler förslag på åtgärder för att unga inte skall komma undan samhällets ansvar att tidigt och tydligt stoppa deras kriminalitet. Naiviteten och den missriktade välviljan är idag de utsatta ungdomarnas allra sämsta vänner. Låt fler få hjälp och hjälp att tidigt bryta med kriminalitet.

Detta måste göras också. Vid sidan av att långsiktigt undanröja de miljöer som präglas av den mentala istiden.

Stoppa vapnen

Folkpartiet och regeringen har nu lagt fram och beslutat om förslag som skall minska flödet av illegala vapen. Folkpartiet liberalerna har dock sagt att vi sannolikt behöver skärpa straffen också eller i vart fall se till att mer tvångsmedel kan användas vid misstanke om grovt vapenbrott. Jag och några kollegor skriver om detta i bland annat Norran.