Integritet

Frågan körs hårt av SR. Jag redovisar nedan några utgångspunkter i denna för liberaler svåra balansgång.

Allmänt om kameraövervakning

Att förebygga att medborgarna utsätts från kränkningar i form av brott är en huvuduppgift för den offentliga makten. Men de åtgärder som staten vidtar för dessa mål kan i sin tur påverka människors integritet. Det är ofrånkomligt att många svåra målkonflikter med integritetsintresset dyker upp just när det handlar om trygghetsfrågorna. På senare år har debatten varit intensiv om integritetsintresset i förhållande till olika åtgärder för att förebygga eller beivra brott.

Övervakningskameror kan aldrig vara den enda lösningen för minskad brottslighet och ökad trygghet. Det kan dock vara en del i en mer övergripande strategi. Med strängt ansvar för innehållet för den som satt upp kameran kan integriteten värnas. Med kontroll och straffsanktioner från myndigheter över handhavandet kan också missbruk minimeras.

Vi vill ha tydligare regler och mindre krångel för att få tillstånd till kameraövervakning. Det behövs i brottsförebyggande syfte och för att effektivt kunna utreda brott, men det måste som sagt också finnas tydliga regler mot missbruk.Vi vill tydliggöra att det handlar om att öka tryggheten för människor i tunnelbanan och på stan, men också i matvarubutiken som utsätts för snatterier och rån, i skolorna som vandaliseras och i taxibilarna. Samtidigt måste vi slå vakt om den personliga integriteten.

För att skydda den personliga integriteten vill vi att all tillståndsgivning och tillsyn samlas hos en vässad nationell Integritetsinspektion (Den nuvarande myndighetsstrukturen på integritetsområdet är föråldrad. Datainspektionen skapades i en tid när det största hotet mot den personliga integriteten ansågs vara automatiserad databehandling och samkörning av register. De integritetsfrågor i samhället som inte har med databehandling att göra faller utanför DI:s område. Datainspektionen bör därför ersättas av en integritetsinspektion med generellt mandat att bevaka hur skyddet för integriteten beaktas i myndigheternas arbete. Integritetsinspektionen ska också ha en övergripande roll som tillståndsmyndighet för integritetskänslig hantering av personuppgifter).

Vi vill också att det i varje kommun ska finnas särskilda kartor som visar vilka platser och lokaler som är kameraövervakade. Dessutom ska den som fått sitt privatliv kränkt pga. att inspelat material hamnat i fel händer, alltid kunna kräva skadestånd direkt av tillståndshavaren.
Hur ser ditt parti på kameraövervakning på jobbet?

Integritetsfrågorna i dagens samhälle handlar inte bara om att "Storebror" – staten – kan övervaka. Det finns all anledning att också uppmärksamma att "lillebror ser dig": att människor får sitt privatliv kartlagt av privata företag eller den egna arbetsgivaren.
Svåra integritetsfrågor finns exempelvis i arbetslivet. Arbetsgivaren har en legitim rättighet att följa verksamheten på arbetsplatsen för att därigenom kunna leda och fördela arbetet, och detta betyder också att enskildas aktiviteter på jobbet måste kunna följas.Den tekniska utvecklingen gör dock att möjligheterna till dold övervakning på jobbet har ökat radikalt.
Folkpartiet liberalerna anser inte att det ska vara tillåtet med dold övervakning i arbetslivet. Arbetsgivare ska alltså inte i hemlighet kunna utsätta sina medarbetare för övervakning via t.ex. kameror, datasystem, GPS-spårning eller liknande. Olika former av övervakningssystem kan i enskilda fall vara rimliga av effektivitets- och säkerhetsskäl, men grundprincipen är att det i så fall ska ges tydlig förhandsinformation till alla som verkar på arbetsplatsen.

I Sverige har arbetsmarknadens parter ett stort ansvar för det regelverk som råder på arbetsmarknaden. Också vilken form av övervakning som är försvarbar ska lösas avtalsvägen mellan parterna. Dock ska den enskilde medarbetaren alltid ha möjlighet att vända sig till Integritetsinspektionen (se ovan) om man anser att övervakningen på den egna arbetsplatsen har fått en omfattning som inte står i rimlig proportion till behovet.

Hur ser ditt parti på kameraövervakning i hyreshus?

Vi vill att tillståndsplikt ska införas för kameraövervakning som i dag inte kräver tillstånd, bland annat inne på skolor och i allmänt tillgängliga utrymmen i flerbostadshus, såsom tvättstugor, trapphus och liknande. Den som ansvarar för en tillståndspliktig kameraövervakning ska genomgå obligatorisk utbildning (på samma sätt som i dag sker på många håll när det gäller personer som får t.ex. alkoholtillstånd). Samma utbildning ska alltid erbjudas den som ansvarar för kameraövervakning som är anmälningspliktig men inte tillståndspliktig.
Vi vill också stärka alla boendes rätt att göra sin röst hörd innan det sätts upp kameror i flerbostadshus. Den som äger sin bostadsrätt har möjlighet att påverka ett sådant beslut genom
sitt medlemskap i bostadsrättsföreningen, men den som är hyresgäst (antingen i en hyresfastighet eller i en bostadsrättsförening) har ingen rätt att få säga sin åsikt. Detta är inte
rimligt med tanke på att övervakningssystem i den egna fastigheten är något som påverkar alla boendes vardag, konkret och påtagligt.

Därför bör det finnas en regel om att installation av övervakningssystem i flerbostadshus måste föregås av obligatoriskt samråd med alla som bor i fastigheten – oavsett om de är hyresgäster eller bostadsrättsägare.

Hur ser ditt parti på drogtester i skolan?

Att satsa på barn och ungdomar är att satsa på framtiden. Det bästa vi kan göra för att förebygga att unga hamnar i kriminalitet är att arbeta förebyggande och tidigt fånga upp dem som har problem. Detta inbegriper att stoppa ett missbruk av droger.
Drogtester i skolan kan vara ett (av en mängd olika) sätt att upptäcka droganvändning i tid, men det behövs givetvis ett tydligt regelverk som värnar den personliga integriteten. Testerna ska vara frivilliga och bygga på samförstånd mellan skolan, föräldrarna och eleven. Slumpmässiga drogtester ska ses som en lika frivillig del som skolhälsovården i övrigt. Intresset att förhindra narkotikamissbruk hos barn uppväger det integritetsintrång som frivilliga drogtester kan innebära.

Kommentarer

Emil sa…
Det här tycker jag att du borde läsa, Johan!
Så att vi kan glömma dumheterna med "frivilliga" drogtester, knarkhundar osv. en gång för alla:

http://jakoblundgren.wordpress.com/2010/04/09/varfor-drogtester-och-droghundar-inte-minskar-drogmissbruk/

Blir så oerhört ledsen över hur begreppet liberalism kidnappats av fp, när jag ser att politiken som partiet för inte kan sägas vara något annat än repressiv neokonservatism.
I socialpolitiska frågor, alltså.
Jag som faktiskt är en sann socialliberal har ingenstans att vända mig. Hela det politiska spektrat tycks mig krympt till ingenting, alla lånar poänger av varandra i sådan utsträckning att det verkar som alla partier flutit ihop till en intetsägande folkhems-värdekonservativ sörja. Var finns ideologin och pragmatismen?

Hoppas du har en fin lördag!
Emil sa…
Förlåt, glömde att uppge mitt namn förut, Emil Jonasson heter jag som klagar på den neokonservativa riktningen i ditt parti.

Hejhej!

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018