Inlägg

Visar inlägg från november, 2010

Skärp straffen vid grova fall av sexköp

Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst överlämnades i somras till regeringen. Utvärderingen visade att förbudet mot köp av sexuell tjänst har haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Utredningen konstaterade dock också att straffmaximumet borde höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Eftersom ett behov finns av att kunna göra en mera nyanserad bedömning, vid allvarligare fall av sexköp, än vad som är möjligt inom ramen för den nuvarande straffskalan. Enligt utredningen står den nuvarande straffnivån för vissa fall av sexköp inte i proportion till brottets allvar. Det är ett mycket bra förslag, men frågan är om det räcker.

Domarna föll nyligen i ett fall med en 14-årig förståndshandikappad flicka som såldes till ett flertal män. Fallet är det andra på kort tid i Malmö där en minderårig förståndshandikappad flicka sålts till olika män. Kammaråklagare …

Höj lärarnas status

Kunskap är, och kommer alltid vara, grunden för egenmakt. För att leverera kunskap till våra barn är skolan central, och lärarna kanske allra mest centrala. Därför är det så viktitgt att vi satsar mer på lärarna och läraryrket. Införandet av en lärarlegitimation är ett steg i rätt riktning. Och det glädjer mig att vi har båda lärarfacken bakom oss i denna fråga.

Jag har nyligen skrivit en artikel i detta ämne. Den hittar du här.

Polisens brottsförebyggande arbete

Effektiviteten i det svenska rättsväsendet är inte tillräcklig, och problemen är tydligast hos den myndighet som flest människor möter - polisen.

Enligt en ny rapport från Riksrevisionen (Polisens brottsförebyggande arbete – har ambitionerna uppnåtts?) planerar polisen varje år brottsförebyggande insatser för 5 miljarder kronor. Bara hälften av dessa insatser genomförs fullt ut. Det är även oklart hur framgångsrika insatserna är, det vill säga, om de förhindrar brott. Det är ytterst allvarligt att det inom polisen saknas kunskap om vilka åtgärder som är effektiva för att förebygga brott. Detta måste rättas till. Det krävs bland annat fler, och bättre, uppföljningar samt ett mer evidensbaserat förebyggande arbete. Men det krävs annat också.

Enligt Riksrevisionen är en av anledningarna till problemen en bristande styrning inom polisen, samt mellan polisen och regeringen. Även andra rapporter har pekat på att det finns brister i polisens ledning och styrning. Det är därför även ytterst v…

Liten grupp utsätts för många brott

Enligt en ny NTU-undersökning (Utsatthet för brott år 2009) från BRÅ drabbades var fjärde person för någon typ av brott under förra året, vanligast var hot och trakasserier. Det är en svag minskning jämfört med förra mätningen som gjordes 2005. Utveckling går således i huvudsak åt rätt håll, men alldeles för långsamt och tyvärr gäller den inte för alla.

Idag utsätts fortfarande alltför många människor för brott, och redan utsatta människor är de som drabbas värst. Drygt en procent av befolkningen utsätts för över hälften av alla brott som begås mot enskild person. Den sociala utsattheten består således ända in i kriminalstatistiken. Det är framförallt för dessa människors skull som vi måste satsa mer på brottsförebyggande åtgärder och ett effektivare rättsväsende.

Statistik om brott och upplevd trygghet visar tydligt att få saker är så socialpolitiskt angelägna som att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det stora brottsförebyggande arbetet görs genom en bra politik för jobb, skol…

Datalagring och brottsbekämpning

Regeringen beslutade idag att inhämta Lagrådets yttrande över EU:s så kallade datalagringsdirektiv, vilket antogs i mars 2006, som innebär en skyldighet för medlemsstaterna att se till att trafik- och lokaliseringsuppgifter samt uppgifter om abonnemang eller användare lagras. Skyldigheten avser leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät.

Direktivet handlar om att de brottsbekämpande myndigheterna ska få tillgång till uppgifter om tele- och Internettrafik för att utreda, avslöja och lagföra allvarliga brott. Endast uppgifter om själva trafiken registreras – alltså inte innehållet. Vem kommunicerade med vem, när skedde det, var befann sig de som kommunicerade och vilken typ av kommunikation användes är frågorna som ska kunna besvaras. Uppgifterna får däremot inte, som sagt, avslöja innehållet i kommunikationen.

Vid genomförandet av direktivet har det varit viktigt för oss i Folkpartiet att skyddet för den personliga integritet…

Snatterierna kostar 4,9 miljarder

Global Retail Theft Barometer Study 2010 har i dag släppt sin årligarapport. Den visar att svinnet i svenska butiker under 2009 uppgick till 5,9 miljarder kronor. Trots den svindlande höga siffran är det faktiskt en minskning jämfört med förra året. Att svinnet minskar är givetvis positivt, både för företagarna och konsumenterna.

Mindre positivt är det att svenska detaljhandlare fortfarande har mer svinn än handlare i övriga nordiska länder, och enligt rapporten anser var fjärde butik att snatteriförsöken har ökat. 2009 kostade snatterierna 4,9 miljarder kronor, vilket ungefär motsvarar 2 900 kronor för varje svensk familj. Notan för snattandet betalas främst av alla oss konsumenter i form av höjda priser. Det är givetvis långt ifrån acceptabelt.

Butiksstölderna och snatteribrotten har vidare ett starkt samband med den övriga brottsligheten i samhället. Stölder används ofta för att bära upp den grova narkotikabrottsligheten. Det finns få unga som utvecklat en grov brottslighet och so…

Misslyckad insats

Den senaste anti-terrorinsatsen i Göteborg verkar ha massor mer att önska. Fler människor, inte minst barn, har sannolikt fått vara med om rena skräckupplevelser. Riksenheten för polismål inleder nu en undersökning. Det verkar nödvändigt. Polisen bör dessutom själv gå igenom sina egna rutiner. Allt från underrättelser kring misstankarna om terrorbrott till själva ingripandena.

Val(s)trategi och eventuellt omval

Socialdemokraterna vet vad dom gör. De vill vinna val, och det till nästan vilket pris som helst. De flygblad man delade ut under valspurten i Örebro var bland det värsta jag sett. Sorgsen blev jag dessutom när jag mötte unga människor på skolor och i valstugor som berättade vad socialdemokraterna lurat i dom om Alliansen i allmänhet och Folkpartiet i synnerhet.

S-valplanen för Örebro län 2010 var ett kalkylerande dokument med nästintill kirurgiska beskrivningar om hur s-folket skulle locka sina väljare. T ex skulle väljare "födda utanför EU27 med barn" mötas av riktade insatser. Det var dessa människor som möttes av valskolor i t.ex. Vivalla i Örebro. Men vad vittnar deras valplan om för människosyn? Vad menar man med etiketteringen "utanför E27"? Människor utan vidare identitet än att de inte är en av oss? Eller?

Valet i Örebro är överklagat, bland annat till följd att vår demokratis infrastruktur inte fugerade. Det är inte primärt socialdemokraternas fel. Icke ti…

Debatten om den svenska narkotikapolitiken

En ny FN-rapport och omröstningen i Kalifornien har satt igång debatten kring hur Sveriges, och övriga världens, narkotikapolitik bör utfomas. Det är bra. Alla politikområden måste vara beredda att efterhand testas, debatteras, ifrågasättas, moderniseras och utvärderas. Den svenska narkotikapolitiken ska alltid bygga på aktuell forskning och kunskap.

För tillfället anser jag, och många andra med mig, att forskningen visar på att de länder i Europa som har störst problem med missbruk är de länder som har en mer tillåtande attityd till droger. Sverige ligger överlag mycket bra till, men vi kan bli bättre. Vi måste satsa mer på det förebyggande arbetet och missbruksvården. Fortfarande dör alltför många tunga missbrukare i vårt land. Det är inte acceptabelt.

Jörgen Svidén skriver klokt om allt detta på SvD Brännpunkt.

Minst sämst i Sverige, eller?

Narkotikan skördar många mänskliga offer världen över, så också i Sverige. Där droger går in går ofta mänskliga värden ut. Integritet, trygghet och respekt är ”godheter” som ofta blir narkotikans första offer hos den som börjar bruka narkotika. Även kampen mot narkotika påverkar. Polisiära tvångsmedel träffar inte alltid rätt trots kontrollstationer såsom te x domstolsprövning.

Visst är vi spetsiga i vår artikel, men legaliseringslobbyn finns snart överallt. Inom FN finns det ju mängder av länder där drogsituationen gått helt över styr. Det är en förklaring till att en rapport som denna kan dyka upp. Med dessutom Kalifornien i minne är ju droglobbyn uppenbart på frammarsch.

Jag kan också leva med ett noga reglerat sprututbyte och har ett flertal gånger argumenterat för just detta. Men det som många i övrigt kallar "harm reduction" blir lätt "harm production". Det finns inte många länder som ur ett helhetsperspektiv har ett ”mindre dåligt läge” på drogfronten än ju…

Kungajakt

Vår statschef är i dagarna föremål för en spektakulär bok om hans privata liv. Jag försöker undvika att ha synpunkter på vår statschefs privatliv. Det samma gäller faktiskt alla andra offentliga och icke offentliga personer, ja alla faktiskt. Statschefen ska granskas och kunna kritiseras för hur han utöver sitt ämbete. För detta är mitt intresse stort, men inte för vad han gör på nätterna med sina vänner.

Människor ska sköta sina uppdrag efter bästa förmåga. Privat ska man också försöka sköta sig och vara en snäll människa. Det gäller statschefer och befolkningen i övrigt.

De gigantiska snaskigheter vi nu ser i vissa medier (här i DN och SvD) gällande statschefen kommer snart att kunna drabba fler. Tänk på det. Politiker, chefer i näringsliv och förvaltning samt offentliga personer i största allmänhet. Det finns ju inga perfekta människor.

Vi folkvalda, eller på annat sätt utvalda, kan tappa förtroendet från våra respektive uppdragsgivare. Och därmed snabbt bli bortvalda. Vår statsche…