Rätt att få provborra?


Lagstiftningen skall tillgodose många olika intressen samtidigt, vilket inte alltid är enkelt. Avvägningen gäller markägarens, statens och näringslivets olika intressen samt en tydlig  miljöhänsyn. Allt detta ska samsas - trots inneboende konflikter. Samhällsintresset av att mineral kan brytas och tas till vara har bedömts vara ett så starkt allmänt intresse att grundlagens förutsättningar för ingrepp i markägarnas rätt är uppfyllda.
 
Naturligtvis är det så att utnyttjande av naturresurser ställer krav på varsamhet mot miljön och människors hälsa. Minerallagen ska därför värna det allmänna intresset av att värdefulla mineraler kan tas till vara på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Att exploateringen av dessa mineralresurser sker på ett hållbart sätt säkerställs bland annat genom att verksamheterna prövas enligt gällande miljölagstiftning. Miljöbalken och minerallagen ska tillämpas parallellt, men försiktighetsprincipen gäller alltid.
 
Det känns därför tryggt att vi i Sverige har världens hårdaste miljölagstiftning som kan pröva en ny gruva enligt konstens alla regler. Även när regeringen gett sitt tillstånd till en ny gruva så måste mark- och miljödomstolen säga sitt innan man kan starta brytningen. Lokala konflikter som kan uppstå med markägare och andra näringar, tex renskötseln, de måste klaras ut i dialog och konstruktiva lösningar. Här måste man gå varsamt fram och vara mån om tidig och tydlig information och kommunikation.
 
När det gäller brytning av uran vill vi att kommunerna skall ha tydligt veto mot en sådan brytning. Detta kommer inte att ändras.
 
Provborrning är däremot tillåtet, inte minst på grund av att ett förbud i sig är meningslöst då mineralerna ligger blandade om vartannat nere i berget och ett prospekterings- och provborrningsförbud, om man alls bryter mineraler, inte går att verkställa. (Det är så att vid all form av mineralbrytning så får man upp små mängder uran, och även andra metaller, utöver den metall som är huvudmetallen vid brytning. Lägger man då förbund på allt som handlar om uran så kommer det att innebära att vi får länga ner hela den svenska gruvindustrin.)

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism