Vapeneländet

Det finns två stora problem - det smugglas mängder av vapen till Sverige (se bland annat SR och SvD) och påföljden för illegalt vapeninnehav är lågt i de flesta fall (här i DN).

Att påföljden för illegalt vapeninnehav är lågt påverkar givetvis både polisens möjligheter att effektivt bekämpa antalet vapen på svenska gator och torg samt brottslingarnas incitament för att bära vapen.

Därför menar vi i Folkpartiet att delar av vapenlagen måste skärpas. Vi vill ha ett skärpt straff för vapeninnehav. Innehav av skjutvapen på allmän plats ska alltid räknas som grovt vapenbrott, vilket skulle innebära en betydande straffskärpning. Det är också viktigt att det vid tillståndsgivningen för legala vapen sker en så noggrann lämplighets- och uppföljningskontroll som möjligt.

För att stoppa smugglingen krävs det ett antal saker.

För det första är brottsligheten idag ofta en global företeelse. Globala vapenhandlare, kopplade till olika internationella brottsnätverk, håller sig sällan inom ett lands gränser. Samtidigt håller de sig inte heller inom en specifik kriminell verksamhet. Det gör att den kriminella verksamheten är komplex och svår att bekämpa. Grova rån är kopplade till vapenhandel. Människosmugglare är ofta narkotikahandlare. Därför behöver EU:s medlemsstater samarbeta för att bekämpa den organiserade brottsligheten.

Folkpartiet kommer därför att enträget fortsätta att verka för en effektiv europeisk brottsbekämpning. Redan i dag finns flera olika EU-myndigheter med ansvar för att bekämpa brott - men utan någon ordentlig samordning. Vi behöver ta ett samlat grepp om säkerheten i Europa, vare sig det gäller gränsskydd, kustbevakning, tull eller polisarbete. Därför behövs en gemensam europeisk polismyndighet med operativt ansvar - ett europeiskt FBI.

För det andra måste vi bekämpa den grova organiserade brottslighet vi har inom vårt lands gränser. Alliansregeringen har därför sjösatt en nationell mobilisering. Den innebär bland annat att nio särskilda aktionsgrupper har inrättats och att 200 poliser fokuserar helt på kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Dessutom har vi givit polisen bättre och vassare verktyg i sin kamp mot de kriminella nätverken. Ju mer vi lyckas motarbeta den organiserade brottsligheten desto färre vapen kommer i omlopp inom vårt land.

Men allt detta räcker inte. Därför vill vi att det nationellt tillskapas en central operativ enhet för att bekämpa grova brott, med hela Sverige som måltavla. Det kan t ex gälla människosmuggling eller vapensmuggling där dagens polismyndigheter inte riktig räcker till i de mest komplicerade brottshärvorna.

För det tredje måste en handfull länder ändra sin inställning, avseende regler för märkning och spårning av lätta vapen och ammunition. I dag motsätter sig en liten grupp att inkludera ammunition, trots att det är minst lika viktigt som märkning av själva vapnen. Motståndet handlar säkert om rädsla för att det kan avslöjas att olagliga väpnade grupperingar använder sig av exempelvis amerikansk ammunition. Men priset för detta fega taktiserande är skyhögt, räknat i människoliv. Det krävs också mer resurser till de fattigare länderna för att de ska klara sådant som exportkontroll, vapenregister, märkning av vapen, kontroll av vapenhandlare, kriminalisering av innehav, lagerhållning hos polis och militär. I vårt eget land har vi stärkt vapenlagstiftning, med strängare krav för innehav och lån av vapen, större insyn i vapenhandlarregistret och utökade möjligheter för polisen att genomsöka exempelvis bilar på jakt efter illegala vapen. Det är viktigt, men frågan är hur långt det räcker.

För det fjärde måste tull och polis bli bättre på att samarbeta med sina kollegor i andra närliggande länder och med övriga svenska myndigheter. Exempelvis bör "Task Force on Organised Crime in the Baltic Sea Region", i Sverige kallat Östersjösamarbetet, som syftar till att bekämpa organiserad brottslighet i området stärkas och utvecklas än mer.

Avslutningsvis behövs ibland också okonventionella grepp för att minska mängden vapen i omlopp. Alliansregeringen genomförde i början av mandatperioden en vapenamnesti som ledde till att cirka 14 000 illegala skjutvapen och 14 ton ammunition lämnades in till polisen. Vi är helt öppna för att göra en ny vapenamnesti.

Kommentarer

dopad sa…
Mer fritidsgårdar, fler möjligheter för ungdomar att aktivera sig, lättare för ungdomar att få anställning, mindre trösklar för företag och anställa, ta bort minimilöner och så vidare.

Det hade haft stor effekt på brottslighet, det går inte och straffa bort brottslighet.

Extremt noggrann kontroll av att konkurrensen fungerar inom näringsliv och offentliga inrättningar är också mycket viktigt. Framförallt för att få bort skillnader i ekonomiskt utfall, vinster som handlar om brister i konkurrensen är väldigt farliga. Vinster som beror på korruption är förödande.

En kriminell karriär blir betydligt svårare om man tar bort straff på de offerlösa brotten. Det skulle även göra under för svagare grupper och kravla sig upp.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018