Mer stöd åt brottsofferIdag skriver jag tillsammans med justitieminister Beatrice Ask, Johan Linander och Caroline Szyber på Brännpunkt om ett lagförslag från regeringen om en ny brottsskadelag som ska förbättra systemet med brottsskadeersättning till brottsoffer.

Brottsoffer måste känna att de får ett starkt stöd från samhället när det som mest behövs. Brottsoffrets situation och ställning måste synliggöras och stärkas och därför föreslår vi bland annat:

• Om en domstol efter en sakprövning har dömt ut skadestånd för kränkning ska Brottsoffermyndigheten inte kunna besluta om en lägre ersättning i den delen än vad som följer av domstolens avgörande. Genom förslaget garanterar staten att brottsoffret i fler fall får hela den ersättning som han eller hon är berättigad till enligt domen. Brottsoffret slipper därmed att kräva in resterande del från gärningsmannen och kan snabbare lägga den traumatiska händelsen bakom sig.

• Takbeloppet för kränkning tas bort. Genom förslaget garanterar staten att de brottsoffer som drabbas av de allvarligaste brotten får hela den kränkningsersättning som de har rätt till.

• Ansökningstiderna förlängs från två till tre år. Genom förslaget får de brottsoffer som i dag riskerar att inte hinna med att söka brottsskadeersättning längre tid till att ge in en sådan ansökan. På så sätt ges brottsoffret större utrymme att bearbeta att han eller hon utsatts för brott, utan att för den skull gå miste om sin rätt till statlig brottsskadeersättning.

• Barn ska alltid kunna ge in en ansökan om brottsskadeersättning till och med den dag brottsoffret fyller 21 år. I de fall där vårdnadshavarna missar eller inte vill ge in en ansökan för sitt barns räkning, ges barnet genom förslaget möjlighet att inom tre år från 18-årsdagen själv ge in en ansökan om ersättning till Brottsoffermyndigheten.

• Det ska räcka med en vårdnadshavares underskrift för att ett barn ska kunna ansöka om brottsskadeersättning. I de fall där en av föräldrarna har begått brott mot sitt barn, eller om en förälder annars utan godtagbara skäl motsätter sig att barnet får ersättning, ska den andra vårdnadshavaren ensam kunna hjälpa sitt barn att ansöka om brottsskadeersättning.

• Ett barns rätt till brottsskadeersättning ska aldrig preskriberas före 21 års ålder. Förslaget syftar till att barns rätt till brottsskadeersättning i princip alltid ska kunna göras gällande av barnet. Genom förslaget utsträcks därför preskriptionstiden så att barnets rätt aldrig släcks ut före 21 års ålder, alldeles oavsett hur lång tid som har förflutit från brottet.

Läs gärna artikeln i sin helhet här. 


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Antisemitism

Liberalt vägval