Knarksmugglarens dyra BMW

Det är rimligt att avvakta HD:s prövning av rättsfallet där en narkotikasmugglare fått behålla sin dyra bil innan lagstiftningen döms ut, se dagens Svenska Dagbladet. Det slutliga utfallet av lagstiftningen om förverkande av kriminellas tillgångar kommer dock att följas av många – inte minst åklagare och kriminellas advokater.

Folkpartiet liberalerna är pådrivande i arbetet för att underlätta för staten att slå till mot kriminellas tillgångar. Det utvidgade förverkandet som blev gällande rätt förra året var ett steg på vägen. Om detta är tillräckligt kommer kommande rättsfall få pröva.

Folkpartiet vill nu att Alliansen går vidare med hårdare lagstiftning kring penningtvätt. Personer, s.k. målvakter, utan taxerade inkomster, som plötsligt blir sittande med transaktioner på miljontalskronor på sina bankkonton måste kunna ifrågasättas. Det behöver inte handla om ett förverkande utan endast en kortare tids frysning av tillgångarna eftersom sannolikheten att det dimper ner pengar från himlen är relativt liten i vår värld. Dessutom måste själva penningtvätten bli ett eget brott. Att Sverige idag av vissa beskrivs som ett paradis för penningtvätt är pinsamt och signalerar en omfattande naivitet.

Människors liv förstörs, ibland för alltid, i den grova brottslighetens grymma jakt på snabba pengar. Det är statens ansvar att se till att detta försvåras.

Kommentarer

Sverker sa…
För mig inger artikeln en krypande oro inför Högsta domstolens prövning. Ty ifråga om svarta pengar kan man, menar jag, inte längre lita på HD.

I ett avgörande år 2002 (NJA 2002 s 322) prövade HD en hovrättsdom där det bl a stod såhär: "Handlingar som innebär undanhållande av skatt är enligt gällande rätt straffbelagda. Att en överenskommelse om en sådan prestation skulle sanktioneras av rättsordningen vore direkt stötande. Det anförda bör leda till att bolagets anspråk vägras rättsordningens skydd. ... Således tar HovR:n inte upp någon del av målet till prövning i sak. .." HD underkände resonemanget, och återförvisade målet. Webbsidan https://lagen.nu/dom/nja/2002s322 visar målets vandring upp till HD - och även ett antal andra domar av intresse i sammanhanget. Så det är högst osäkert om HD tar ifrån den dömde hans fina BMW - d v s har en annan syn på svartjobb i kommande avgörandet om kryphålet och de kriminella gängen än man hade 2002.

Det känns som läge för "Jurister mot svartjobb", en ny yrkesförening. Vem tar initiativet under 2010?

Gott Nytt År till alla - och särskilt till den som tar initiativet - önskar Sverker Thorslund

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018