Jag är feminist


Här är åtta frågor om utsatta kvinnor. Och lika många svar från mig.  Håll till godo.
 
1. Kvinno- och tjejjourernas finansiering och självständighet. Hur ska jourerna få en långsiktig finansiering och ändå behålla sin självständighet? Roks vill se en statlig finansiering till kommunerna öronmärkt för finansieringen av kommunens jourer.

 
Folkpartiet anser att kvinnojourerna måste ges en stabil och långsiktig finansiering. Med jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) som ansvarigt statsråd har regeringen gjort en permanent höjning av de statliga verksamhetsbidragen för organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor. Det är en satsning på de kvinnojourer och de ideella organisationer som i dag erbjuder en ovärderlig hjälp för kvinnor, även dem som inte vill vända sig till myndigheterna. Från och med 2014 permanentas den tidigare tillfälliga förstärkningen om 10 miljoner kronor per år, och ytterligare 13,4 miljoner kronor läggs till detta. Från och med 2015 blir det en förstärkning på 23,3 miljoner kronor årligen. För kvinnojourerna blir det mer än en fördubbling av medlen.

 
Carin Götblad har regeringens uppdrag att ta fram konkreta förslag på insatserna mot våld i nära relationer, på att ta ett helhetsgrepp kring den här stödstrukturen och komma med förslag på hur den kan förbättras. I det ingår att också titta på hur kvinnojourernas och andra organisationers verksamhet kan förstärkas. I juni 2014 ska hon redovisa resultatet. Utifrån hennes förslag vill vi gå vidare.

 

2. Sexualbrottslagstiftningen – om vikten av bemötandet hos polis? Om varför så få domar finns i våldtäktsmål mot unga kvinnor, varför så få fall går till åtal? Vad vill ditt parti göra åt det?

 
Folkpartiet vill komplettera dagens sexualbrottslagstiftning med en samtyckesregel. Vi vill också ha en oaktsamhetsbestämmelse, så att även den ska kunna dömas som borde ha förstått att det inte förelåg något samtycke. Ett nej ska vara ett nej.

 
Folkpartiet har länge arbetat för att bredda våldtäktsbestämmelsen så att den också gäller offer som utnyttjas för att de befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Detta infördes vid halvårsskiftet 2013, och regeringen är tydlig med att målet med detta är att fler gärningar än tidigare ska kunna bedömas som våldtäkt. Men vi vill som sagt även ha en samtyckesregel, och nu finns det också en utredning om detta.

 
3. Vårdnadslagstiftningen – Vad har ni för tankar kring lagstiftningen som gör att barn tvingas träffa en pappa som är dömd för misshandel av mamman – nekar kvinnan honom kan vårdnaden tas ifrån henne.

 
Folkpartiet anser att barns rätt till trygghet från våld alltid väger tyngre än föräldrars rätt att träffa sina barn. En viktig fråga är därför hur socialtjänsten bemöter barn i vårdnadstvister och liknande situationer. När regeringen låtit Socialstyrelsen utreda detta är deras slutsats att mycket fungerar bra, men att socialtjänsten bland annat behöver bli bättre i sina bedömningar av risken att ett barn far illa. Uppföljningen visar också att socialnämnderna efterfrågar stöd och vägledning om hur de bäst gör sina riskbedömningar. Ett resultat av detta är att Socialstyrelsen tagit fram en särskild handbok som stöd för socialtjänstens familjerätt.

 
Nästa steg är att utreda hela vårdnadslagstiftningen. År 2006 gjordes den senaste stora reformen, och det är dags att utvärdera grundligt hur den fallit ut. Regeringens plan är att en utredning som ska utvärdera 2006 års vårdnadsreform ska tillsättas till sommaren i år.

 
4. Fruimporten: Hur vill ditt parti stärka skyddet för de kvinnor som utsätts för fruimport och som idag måste hålla ut i äktenskapet i 2 år för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige?

 
Folkpartiet vill att den så kallade tvåårsregeln ska ses över, så att misshandlade kvinnor som riskerar avvisning om relationen med mannen bryts inom två år skyddas.

 
5. Haverikommission vid dödligt våld mot kvinnor – nu har ideella organisationer med Roks bland annat tillsatt en egen expertgrupp som granskar varje myndighetskontakt en kvinna haft som utsatts för dödligt våld, för att se vad som gått fel, är det rätt att det ansvaret läggs på ideella organisationer? Om ni anser att staten bör ta detta ansvar; hur tänker du/ditt parti arbeta för detta?

 
Det är bra att Roks har en egen expertgrupp, men Folkpartiet att staten också ska ta sitt ansvar. Därför har vi medverkat till att lagen ändrades 2012 så att Socialstyrelsen fått i uppdrag att utreda varje fall där en person dödats av en närstående. Bestämmelserna är könsneutrala och gäller även hedersrelaterat våld.

 
Utredningen av dödsfallet ska klarlägga samtliga förhållanden som har inneburit att den som dödats har varit i behov av skydd eller stöd och hjälp för att förändra sin situation, samt vilka åtgärder som har vidtagits eller hade kunnat vidtas för att skydda eller stödja och hjälpa personen. Syftet är att ta fram mer kunskap om hur man förebygger att kvinnor och män utsätts för våld eller andra övergrepp av personer de har eller haft en nära relation till. Polismyndigheter, åklagare och andra myndigheter som på något sätt har kommit i kontakt med dödade personen har i vissa fall en lagstadgad skyldighet att bidra med information till Socialstyrelsens utredning. Vi tror att lagändringen är ett viktigt steg i rätt riktning, men om det inte är tillräckligt vill vi gå längre.

 

6. Handräckning. Polisen kan inte längre enligt lagen följa med kvinnor hem och hämta sina saker när hon flytt, utreds nu av justitieutskottet, hur tänker ditt parti/hur kan ditt parti driva frågan?

 
Vi vill att regelverket blir tydligt så att polisen vet att den kan och ska hjälpa till med handräckning i sådana situationer. Rikspolisstyrelsen har i en rapport pekat på att det finns en osäkerhet om vad reglerna tillåter polisen att göra, och denna osäkerhet gör i vissa lägen att polisen avstår från att hjälpa till. Frågor om handräckning hanteras inte heller enhetligt inom polisen.

 
Folkpartiet står bakom det riksdagsbeslut i förra månaden där regeringen uppmanas att vidta åtgärder för att förbättra möjligheterna för hotade kvinnor att i skydd av polis återvända hem för att hämta sina och eventuella barns tillhörigheter. När reglerna ses över bör man också titta på frågan om kvinnojourers möjlighet att begära handräckning för en hotad kvinnas räkning. Självklart vill vi att de nya och tydligare reglerna införs så snart som möjligt.

 

7. Allmän rättshjälp vid bodelning: Roks vill att det ska gå att söka allmän rättshjälp vid bodelningar, hur vill ditt parti arbeta för detta?

 
Folkpartiet vill att den allmänna rättshjälpen ska stärkas. Rättshjälpen är viktig för att människor ska kunna hävda sin rätt även om ekonomin är svag. I en sådan reform bör man definitivt titta på frågan om rättshjälp vid bodelning.

 
8. Slutligen en allmän fråga: Är du feminist och är ditt parti feministiskt? Vad betyder feminism för dig?

 
Ja. Folkpartiet är ett liberalt och feministiskt parti. För mig är feminism detsamma som att erkänna att människor i dag har olika makt beroende på sitt kön, att konstatera att detta drabbar kvinnor hårdast och att vilja arbeta för att förändra dessa orättvisor. Därför är jag feminist.

 

 

 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism