Att bygga fler studentbostäder är ett riksintresse

I dagens NA skriver jag tillsammans med mina liberala kollegor Nina Lundström (riksdagsledamot och ordförande i Folkpartiets bostadspolitiska arbetsgrupp) och Karolina Wallström (gruppledare Folkpartiet Örebro) om hur studenter riskerar att tvingas tacka nej till utbildningsplatser de har blivit antagna till på grund av brist på bostäder.

Detta håller naturligtvis inte i längden. Om Sverige fortsatt ska vara en kunskapsintensiv nation som kan stå sig i den globala konkurrensen får inte studenter hindras att vidareutbilda sig på grund av bostadsbrist.

Bara i Örebro rapporteras ett underskott på runt 500 studentbostäder. Det är givetvis glädjande att Örebro universitet är ett attraktivt lärosäte, men det kräver även att de som vill studera här har någonstans att bo. Att studenterna Malin Linell och Mariam Ali övernattade i Hyresgästföreningens offentliga lägenhet på campus Örebro är ett tecken på mer måste göras för att bostadsmarknaden ska fungera.

Boverket pekade i rapporten Student söker bostad att flera stora lärosäten belägna i storstadsområden och tillväxtregioner har haft brist på bostäder under större delen av 2000-talet. Enligt en rapport från Länsstyrelsen i Örebro Län uppger dock Örebro kommun först 2011 en brist på studentbostäder. Detta gällde även för 2012. För 2013 uppger Örebro kommun att det råder balans på bostadsmarknaden totalt sett.

Att bristen uppkom först 2011 kan ha sin förklaring i att en ny läkarutbildning startade hösten 2011, med ett tillskott på runt 120 nya studenter per år. Samtidigt går det att läsa i rapporten Boendeplanering i Örebro kommun till 2020 att enbart 376 studentboenden är planerade fram till 2020, vilket i sin tur kan ha sin förklaring i att den så kallade ungdomspuckeln förra året nådde sin topp och nu börjar plana ut.

Att planera för och bygga studentbostäder kräver god framförhållning och ett nära samarbete mellan lärosäte och kommun. Vill man locka till sig fler studenter är det av yttersta vikt att det finns bostäder. Ytterst är bostadsförsörjningen ett kommunalt ansvar, men regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att stödja kommunerna och för att underlätta för studenter att få en bostad.

Ekonomiskt stöd har avsatts till kommunerna för att inventera mark som kan lämpa sig för byggande av studentbostäder, ett särskilt stöd har upprättats för innovativt byggande av ungdoms- och studentbostäder, och andrahandsuthyrningen har i flera steg underlättats och stimulerats för att bättre utnyttja befintliga bostäder.

Mellan 2010 och 2016 har nio högskolor undantagits från kraven i förordningen om statens lokalförsörjning och kan hyra lägenheter och hyra ut i andra hand även till studenter. Verksamheten ska utvärderas 2014 och vi hoppas att positiva exempel därefter kan prövas även på andra lärosäten som Örebro.

Regeringens mål är att det ska bli lättare att bygga bostäder som även unga och studenter har råd med och att fler bolag - även små - ska vilja och våga ge sig in på byggmarknaden. För oss i Folkpartiet är det därför av yttersta vikt att plan- och byggprocessen effektiviseras. Studentbostäder har ofta en mycket begränsad projektbudget där varje spenderad krona på administration tär på möjligheten att få fram nya bostäder.

Folkpartiets bostadspolitiska arbetsgrupp föreslår även att studentbostäder bör ges status som riksintresse. Andra intressen och särkrav ska vägas mot detta riksintresse för att uppnå snabbare planering och billigare produktion.

Men mer kan göras. När Riksdagen inom kort inleder behandlingen av propositionen Fler bostäder åt unga och studenter hoppas vi att oppositionen inte lägger krokben för de fortsatta insatserna att minska den akuta bostadsbristen för studenter.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Liberalt vägval

Brottsligheten fräter sönder samhällskontraktet