Rättsstatens utmaningar

Skrev igår i NA om några av rättsstatens omfattande utmaningar. Här är artikeln i en lite längre form.

Rättsstatens utmaningar


Det svenska rättsväsendet måste bli mer effektivt. Vissa saker pekar visserligen i rätt riktning. Ungdomsbrottsligheten minskar brett, tryggheten ökar generellt och jämförelsevis ligger Sverige i världstopp som rättsstat. Men trots de senaste årens stora satsningar levererar rättsväsendet inte ett tillräckligt bra resultat.

Ett fungerande rättsväsende är statens absoluta kärnuppgift. Ökad trygghet och minskad brottslighet är även en träffsäker socialpolitik, eftersom brottsligheten oftast drabbar redan utsatta människor.

Därför är utmaningarna komplexa. Några exempel:

· Rivna gränshinder underlättar för människor, handel och ekonomisk utveckling, men utnyttjas också av den grova brottsligheten.

· Modern teknik är fantastisk, men skapar förutsättningar för fler brott. Förtal, olaga hot, sexuellt utnyttjande, nätdroger och bedrägerier har exploderat till följd av den tekniska utvecklingen. Dessvärre är polisens förutsättningar att utreda nätbrotten svåra.

· Väktare och ordningsvakter är ett naturligt inslag i vardagen, inte minst i Örebro. Men den privata säkerhetsbranschen ska komplettera polisens arbete, inte ersätta det. Det är viktigt att det finns en gräns för hur mycket privatisering av trygghetsarbetet som kan accepteras.

Utmaningarna för den svenska rättsstaten är alltså många och komplicerade. Att bara som ett mantra uttrycka att polisen måste skärpa sig i största allmänhet räcker inte. Analysen måste vara mer djuplodande.

Vad behöver då göras? Låt mig peka på några saker som är utgångspunkter i Folkpartiets arbete för att stärka rättssamhället.

Det måste råda trygghet i alla bostadsområden. Vi får aldrig finna oss i att det finns miljöer i Sverige där många människor inte längre orkar eller vågar anmäla brott. Viktigast för att vända utvecklingen är förebyggande arbete där polisen arbetar lokalt tillsammans med socialtjänst, skola, fritidsverksamheter och de boende. Det är lika betydelsefullt att rädda ungdomar från att dras in i brottslighet som att gripa, lagföra och låsa in de personer som just nu begår grova brott. De socialinsatsgrupperna måste förstärkas och vässas för att med kraft nå de mest brottsbenägna unga personerna. För även brottsligheten bland unga rapporteras att minska så är det en lite andel unga som dras in allt tidigare och i allt grövre kriminalitet. Det senare visar sig bland annat genom att allt fler unga de facto måste häktas.

Brottsoffer bör ges ökat stöd. Insatserna för brottsoffer har förbättrats och lagstiftningen förtydligats, men fortfarande är det många brottsoffer som inte får tillräcklig hjälp. Vi behöver fokusera mer på särskilt utsatta, såsom äldre brottsoffer, offer för våld i familjen samt offer för människohandel inklusive sexhandel.

Sverige behöver en ny polisorganisation. År 2015 kommer dagens splittrade struktur med en polismyndighet per län att samlas till en organisation, men redan nu behöver de mest centrala funktionerna i den nya polisorganisationen bemannas. Polisen måste t.ex. få en långsiktig ledningsstruktur för grov brottslighet, våld i nära relation och bedrägerier.

Frågan om polisutbildningen har diskuterats länge. Regeringen har nu gett inriktningen i form av en uppdragsutbildning med fokus på polisiära behov och stark koppling till universitetet. Vidare behöver distansutbildningen återskapas med direkt inriktning på att försörja mindre orter med poliser.

Forskningen om polisen är oacceptabelt eftersatt. Här har Folkpartiet fört fram Kriminalvården som en förebild med egna forskningsansvariga, forskningsråd och egna medel att fördela på forskning. Detsamma borde kunna gälla för forskningen om hur polisarbetet kan förbättras.

Påföljdssystemet behöver reformeras. Högre straff är inte en ensamt lösningen, men när det gäller vissa brott står dagens praxis inte i proportion till brottens allvar. Därför behövs straffskärpningar när det gäller t.ex. organiserad brottslighet, vapenbrott, häleri, penningtvätt och fridskränkning. Det samma gäller för återfall i brott och vi upphör med de orimliga rabatterna för många brott.

När brottsligheten blir internationell får polisen inte hindras av nationsgränser. Mer polissamarbete inom EU är nödvändigt för att vi tillsammans skall kunna bekämpa den grova och gränsöverskridande brottsligheten. Det europeiska polissamarbetet Europol behöver utvecklas till en europeisk polismyndighet för internationell brottslighet. Det är dags för ett mer operativt Europol, ett Europas FBI.

När samhället förändras påverkar det också brottsligheten. Allra viktigast är att förebygga att brott begås. Folkpartiet vill ge rättskedjan moderna och rättssäkra verktyg för att möta kriminalitet på alla nivåer. Mycket är gjort, men det är mer att göra.

Johan Pehrson (FP)
Riksdagsledamot
GruppledareKommentarer

Bo Bengtsson sa…
Ökad trygghet och minskad brottslighet är även en träffsäker socialpolitik, eftersom brottsligheten oftast drabbar redan utsatta människor.
Sitter på balkongen; ser brottsligheten breda ur sig.
VAD BÖR JAG GÖRA?
Ringa polisen?
Ringa FP
Gå mot röd gubbe
Annat
Mvh från trogen Skattebetalare

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Liberalt vägval

Brottsligheten fräter sönder samhällskontraktet