När polisen själv misstänks för brott

Förtroendet för polisen har ökat två år i rad. För att ytterligare kunna stärka förtroendet när det gäller specifikt internutredningar har vi nyligen beslutat oss för en nyordning. Rikspolisstyrelsen inrättar en helt ny avdelning för internutrednings­verksamheten. Avdelningen kommer att bestå av sex enheter som är lokaliserade regionalt men leds centralt.

Följande är de viktigaste förändringarna i praktiken.

Polisers misstänkta brottslighet kommer inte längre att utredas av den egna polismyndigheten. Brottsutredningarna flyttas över till RPS som är en fristående myndighet i förhållande till de 21 polis­myndigheterna.

Utredningsenheterna kommer att vara placerade i egna lokaler, skild från övrig polisverksamhet på orten.

RPS internutredningsavdelning kommer att utreda fler brott än som idag handhas vid polismyndigheternas utredningsenheter (polisers brott som inte har samband med tjänsten, uppdrags­tagares brott i tjänsten och polisstuderandes brottslighet).

Insynen i verksamheten ökar. RPS styrelse får insyn i samtliga ärenden och kommer att åläggas en skyldighet att följa vissa ärenden. Utöver detta kvarstår den insyn som polismyndig­heterna redan idag har. Möjligheten att få en samlad och rättvisande statistik över antalet ärenden ökar.

RPS övertar ansvaret för att bedriva sådan kriminalunderrättelse­verksamhet som syftar till att klarlägga om poliser utövar eller kan komma att utöva allvarlig brottslig verksamhet. Någon särskild ordning för denna verksamhet har tidigare inte funnits - ansvaret för verksamheten har inte legat på de tidigare intern­utredningsenheterna utan verksamheten har fungerat olika inom de 21 myndigheterna.

Kommentarer

Riksenheten för polismål har varit ett enda stort misslyckande i fem år så det är bra att något görs. Det är däremot inte bra att huvudman för att utreda polisbrott fortfarande är polisen. Så länge poliser utreder poliser så kommer en misstänksamhet mot hur utredningarna sköts att leva vidare. Gör därför något åt själva den grundproblematiken.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018