Framtiden börjar i klassrummet

I lördags skrev jag tillsammans med mina liberala kollegor Christer Nylander (ordförande i Folkpartiets partiprogramskommittée), Staffan Werme (Kommunalråd Örebro kommun) och Karolina Wallström (2:e vice ordförande Programnämnd Barn och utbildning Örebro kommun) i NA om rätten till en bra skola och hur framtiden börjar i klassrummet.

Unga människors framtid börjar i klassrummet. Så kan vi sammanfatta grunden för att Folkpartiet liberalerna lyfter fram alla människors rätt till en bra skola. Den tanken genomsyrar förslaget till vårt nya partiprogram.

Människan växer med kunskap. Hos den som upptäcker sina talanger och förstår mer av sin omvärld väcks även nyfikenheten. Kunskap ger chans att formulera livsprojekt och idéer för framtiden.

I ett liberalt samhälle ska människor ha jämlika chanser oavsett bakgrund. Ingen människa ska vara låst till de förutsättningar hon föds in i. Det starkaste verktyget för att bryta sociala barriärer är en bra utbildning. Vägen till självständighet och egenmakt går enligt otalig forskning till att utbildningen måste stå i centrum i välfärdsbygget.

Under Folkpartiets ledning pågår nu den största reformprocessen på många årtionden i skolan. Nytt betygssystem, ny lärarutbildning, bättre kompetensutveckling för lärare, lärarlegitimation och nya karriärtjänster för lärare är några pusselbitar.

Men arbetet behöver fortsätta. När Folkpartiet nu är inne i processen med att ta fram ett nytt partiprogram är skolan en huvudfråga. I förslaget till nytt partiprogram finns en lång rad idéer.

Alla barn ska ha chans till en bra start i skolan. Därför föreslår programkommittén att skolstarten sker vid sex års ålder, och att förskoleklassen (sexårsverksamheten) blir en del av en tioårig grundskola.
Skolan ska ge bättre stöd med läxhjälp till de elever som behöver det, och lovskolor ska ordnas för elever som inte nått kunskapsmålen. Även fritidshemmen ska stödja skolarbetet i större utsträckning.

Det måste också finnas bättre möjligheter för särbegåvade eller högpresterande elever. Skolan måste ge utmaningar även till de elever som har en särskild talang. Det ska finnas goda möjligheter att gå före i undervisningen eller läsa i spetsklasser.

Erfarna och särskilt kompetenta lärare ska premieras bättre. Vi vill ha fler vägar in till läraryrket, och lönespridningen bör öka. Nu införs tjänster som förstalärare och lektorer med extra lönepåslag. Vi fortsätter driva på för bland annat detta de pågående budgetförhandlingarna. Att skicklighet ska löna sig även i ett kvinnodominerat akademikeryrke, som läraryrket, är dessutom en jämställdhetsfråga.

Vi ser nu med oro hur skolan i t ex Örebro prioriteras ner i den kommunala verksamheten genom betydande besparingar. Barn med behov av stöd ställs utan. Lärarlönerna halkar efter. För oss är det oacceptabelt. Men så länge skolan är kommunal, kan kommunala politiker utan vilja att prioritera elever och deras lärare bortprioritera skolan. Samtidigt visar det på hur viktigt det är att staten får ställning som huvudman för den svenska skolan.

När det långa sommarlovet nu är över ska alla elever kunna se fram emot en skola där var och en kan växa som människa för att kunna möta den värld där kunskap blir allt viktigare. I det liberala samhället får individen nya livschanser. Vi vill fråga människor vart de är på väg snarare än var de kommer ifrån. Skolan är vårt viktigaste redskap för att förverkliga denna retoriska fråga i praktisk handling.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism