Trots ekonomisk kris i Europa satsar Alliansen

Skriver med allianskollegorna i Nerikes Allehanda om starka statsfinanser och en expansiv budget för jobb och utbildning. Slutsatsen: Vi satsar när alla andra skär ner.I går presenterade Alliansregeringen vårpropositionen. Utgångspunkten är att en internationell lågkonjunktur, med fortsatt ekonomisk oro i omvärlden, påverkar Sverige med ökad arbetslöshet som följd.
 
Tack vare stabila ofentliga fnanser har ändå regeringen kunnat satsa 23 miljarder i den ofensiva budgeten för 2013 - för att motverka att arbetslöshet biter sig fast. När länder runt om oss skär i välfärd och höjer skatter kan Alliansen i vårpropositionen skjuta in ytterligare energi i ekonomin.

För att stärka de långsiktiga möjligheterna för fer jobb rymmer vårpropositionen 12 400 extra utbildningsoch praktikplatser under 2013 och 2014, ytterligare resurser till drift och underhåll av järnväg samt förstärkningar till det regionala tillväxtarbetet. Alliansen fortsätter också arbetet med att på ett kostnadseffektivt sätt skapa uthållighet i energi- och miljösystem samtidigt som svenska företag ges goda förutsättningar att konkurrera på världsmarknaden.

Utbildning är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och för att vi ska vara en världsledande kunskapsnation. Alliansen genomför för närvarande ett stort antal genomgripande och efterfrågade reformer som kommer att stärka hela utbildningssystemet. I vårpropositionen tas ytterligare steg i detta. Det råder brist på sjuksköterskor och ingenjörer på svensk arbetsmarknad. Nu tillförs därför 1 400 helårsplatser under åren 2013 - 2014, med inriktning på sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar.

Vi utökar också vuxenutbildningen med hela 7 000 årsplatser. Det handlar om en stor satsning på yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning som väntas ge cirka 15 000 personer utbildning. Dessutom utökas både antalet praktikplatser och utbildningsplatser inom arbetsmarknadspolitiken. genomför sin sjunde gemensamma budget drar oppositionspartierna, i olika riktningar, åt fel håll. Det är allt mellan 30 till 90 miljarder i skattehöjningar som kraftigt skulle försämra förutsättningarna för fer jobb och växande företag i Sverige. Och det är fortsatt oklart hur Socialdemokraterna ställer sig till Vänsterpartiet och Miljöpartiets kravlistor. Det fnns helt enkelt inget reellt regeringsalternativ till Alliansen.

I en tid då andra länder står inför nedskärningar och skattehöjningar kan vi genomföra investeringar för framtiden. Så får vi vind i seglen när konjunkturen vänder och så tar Alliansen ansvar för jobb och välfärd i Sverige.

I en tid då andra länder står inför nedskärningar och skattehöjningar kan vi genomföra investeringar för framtiden.

Elisabeth Svantesson (M)
Johan Pehrson (FP)
Torbjörn Ahlin (C)
Lars-Axel Nordell (KD)

Kommentarer

Bästa Johan
Du glömde bort att ni skär ned på ersättningarna till de som har funktionsnedsättning och som är sjuka.
Sid 13, tabell 19; Utgifter per utgiftsområde.
Idag 94.8 miljoner.
2013 94.4
2015 88.7
2017 87.3
Så då blir frågan, vad ska dessa 8 miljoner tas?

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop