Dags att göra något åt våldet mot äldre


Våldet mot äldre måste upphöra! Skriver i Gotlands tidningar om problemet, tillsammans med min emininenta riksdagskollega Barbro Westerholm.


Våld och övergrepp mot äldre är ett försummat folkhälsoproblem. Det slås fast av WHO, men är lätt att göra gällande också för vårt eget land.

Medan våld och övergrepp mot äldre i form av inbrott eller väskryckningar får uppmärksamhet så är det i princip tyst om de större problemen: Våld och övergrepp i nära relationer och i vården och omsorgen.

I Brottsoffermyndighetens nu tolv år gamla undersökning ”Ofrid bland äldre” i Umeå uppgav fler kvinnor (16 procent) än män (13 procent) att de utsatts för allvarligt våld, ofta av maken eller sonen. De flesta hade inte berättat om övergreppen eller sökt hjälp.

Förövaren kan också vara omsorgspersonal eller annan vårdtagare. Det kan även vara någon okänd, vilket dock är mer ovanligt. En del av de händelser som den våldsutsatta kan drabbas av omfattas av Lex Sarah.

Det kan exempelvis handla om situationer när personal kränker den äldre personen, eller när omsorgstagare skadar varandra på ett vård- och omsorgsboende.

Däremot gäller inte Lex Sarah i situationer som när personal inom hemtjänsten inte påtalar sina misstankar om att en äldre kvinna blir slagen av sin man eller att ett äldre par verkar bli skinnade på sina pengar av sin missbrukande dotter.

Vi anser att en anmälningsskyldighet bör införas i socialtjänstlagen när det gäller våld och övergrepp mot äldre personer samt vuxna med funktionsnedsättningar.

Anmälningsskyldigheten ska omfatta alla myndigheter och yrkesgrupper som kommer i kontakt med äldre personer och vuxna med funktionsnedsättningar. Samma skyldighet ska naturligtvis också gälla dem som arbetar i privat driven verksamhet.

Regeringen har skärpt kraven på kommunerna i socialtjänstlagen när det gäller deras skyldighet att ge stöd till brottsoffer. Flera rapporter har under senare år dock pekat på brister i detta stöd, i synnerhet när det gäller äldre kvinnor. En kartläggning som Folkpartiet gjorde, med hjälp av Riksdagens utredningstjänst 2010, visade också att sju av tio kommuner inte bedrev något medvetet arbete för att ge stöd åt äldre kvinnor och män som utsätts för våld och övergrepp. Det är oacceptabelt enligt Folkpartiets mening.

Sverige borde ta fram en handlingsplan mot övergrepp, utnyttjande och vanvård av äldre. Den nederländska handlingsplanen som presenterades i mars 2011, är ett föredömligt exempel. Den tar sikte på gärningar som begås mot personer över 65 år av någon som den äldre har ett beroendeförhållande till.

Handlingsplanen ska bidra till att staten, kommunerna, sjukvården och frivilligarbetare agerar på ett gemensamt sätt för att motverka våld och övergrepp mot äldre.


Barbro Westerholm
riksdagsledamot (FP)


Johan Pehrsonriksdagsledamot och gruppledare (FP)

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018