Rama in informatörerna

I veckan dök frågan om anonyma vittnen upp i SVT. Huvudregeln i Sverige är att förhörspersoner, t.ex. vittnen, inte kan vara anonyma. Sedan några år finns det dock ett undantag för sådana tjänstemän inom polisen och försvaret som har kvalificerad skyddsidentitet. Dessa tjänstemän kan i en rättegång höras under den kvalificerade skyddsidentitetens namn.

Frågan om anonymitet för vittnen har tidigare aktualiserats vid ett flertal tillfällen. Resultatet har i samtliga fall blivit att anonymitet inte bör införas i svensk rätt. En ordning med anonyma vittnen har bedömts stå i strid med de grundläggande principerna för ett rättssamhälle eftersom en sådan ordning skulle rubba bl.a. de principer om offentlighet och insyn i processmaterialet som svensk rättsordning omfattar.

Även Europadomstolen intar en mycket restriktivt hållning till anonyma vittnen som bevisning. Europadomstolen har uttalat att det i allmänhet är oförenligt med Europakonventionen att åberopa anonyma vittnen som bevisning och att ett tillåtande av sådan bevisning kräver starka skäl. En fällande dom får aldrig grundas enbart eller ens väsentligen på anonyma vittnesmål.

Däremot måste vi bättre skydda källor. Polisens effektivitet hänger - när det gäller grova brott - till stor del på s. k. informatörer eller källor. Det är personer som kan ge avgörande information om t. ex. pågående eller planerad grov brottslighet. Idag går det nästa aldrig att hålla dessa informatörer hemliga annat än på det rena underrättelsestadiet. Vissa uppgiftslämnare, som t. ex. inte själva agerar vid ett brottstillfälle, bör kunna ges ett integritetsskydd eller anonymitet även då en förundersökning är inledd. Detta behöver vi snarast lagreglera.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018