Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Idag kom HD-domen i ett uppmärksammat vapenmål. Tyvärr var det bara en minoritet av justitieråden som tolkade lagen såsom jag menade av vi skrev den när vi tog fram den 2014. Vi borde gjort än bättre förarbete. Nu kunde de misstolka det vi avsåg och hoppades skulle framgått av förarbetena.
""Tre personer som har innehaft fem helautomatiska automatkarbiner och ammunition på allmän plats har av Högsta domstolen i dag dömts för grovt, inte synnerligen grovt, vapenbrott.
I tingsrätten dömdes de åtalade personerna för synnerligen grovt vapenbrott. Hovrätten ansåg däremot att gärningarna inte nådde upp till gränsen för synnerligen grovt brott. 

Högsta domstolen har delat hovrättens bedömning. I domskälen anger Högsta domstolen att gärningarna är så allvarliga att det inte råder någon tvekan om att de ska bedömas som grovt brott. Straffskalan för synnerligen grovt brott är lägst tre och högst sex års fängelse. Domstolen noterar att regeringen uttalat att det synnerligen grova brottet är avsett för de allra allvarligaste fallen, främst då brottet rört ett stort antal vapen. Högsta domstolen framhåller också att det måste finnas utrymme i den övre delen av straffskalan för fall som avser befattning med ett avsevärt mycket större antal vapen i sammanhang som är mer allvarliga än det nu aktuella.""

  

Jag håller dock med min gamle lektor i Civilrätt vid Uppsala Universitet och ytterligare ett justitieråd som gör denna bedömning:

""Bedömningen av brotten måste göras utifrån samtliga omständigheter och med utgångspunkt i den fara som typiskt sett är förenad med befattningen. Gärningarna måste därför anses vara av ett så allvarligt slag att de faller under bestämmelsen om synnerligen grovt vapenbrott.""


Men inget att gnälla över. Vi skärper lagen igen. Att åka runt med fem automatkarbiner är inget som någon råkar göra, det är ett betrakta som ett synnerligen grovt vapen brott. Att stifta lagar är för de tålmodiga. Den senaste lagändringen skärper straffen något även för grovt vapenbrott. Bättre än inget.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Antisemitism

Liberalt vägval