Viktig satsning på förskolan fortsätter


Skriver i Karlskoga Tidning om den svenska förskolans förträfflighet. Klassresan börjar inte i klassrummet - Den börjar på förskolan..


Globaliseringen skapar möjligheter, men också krävande utmaningar. Liberaler har i århundraden bejakat utvecklingen med allt mer utbyte mellan länder.
De senaste hundra åren kan vi konstatera att vi med vår svenska öppenhet mot omvärlden blivit vinnare. Från att ha varit ett fattigt land där svält inte var ovanligt är vi idag ett av världens rikaste länder.

För att Sverige ska fort-sätta ligga i topp och att vi ska kunna värna vår trygghet så krävs fortsatta satsningar på utbildning. Få ifrågasätter idag att bakom den svenska välfärdslyften ligger den tidiga och breda satsningen på utbildning. I vår fortsatta strävan är det lätt att fokus snabbt hamnar på matematik, naturvetenskap och spetsforskning. Men vi får inte glömma att vi måste börja redan med den svenska förskolan. Tidigare och tydligare än idag måste lek och kunskap kreativt blandas för våra barn.

Den svenska förskolan är idag en central del av vår välfärd. Den lägger inte minst grunden för våra strävanden när det gäller jämställdhet och skapar möjligheter för vårt deltagande i arbetslivet. Förskolan har också en nyckelroll i samhället när det gäller att ge stöd till barn som kommer från mindre priviligerade hem, och skapar därmed mer likvärdiga förutsättningar inför skolstarten.

Folkpartiet har, tillsammans med alliansen genomfört stora reformer för att stärka den svenska förskolan. Vi har tagit strid med dom som hellre velat se att pengarna använts till annat än pedagogisk verksamhet för våra minsta barn.

Förskolan har därför blivit en egen skolform och det pedagogiska uppdraget har stärkts. Samma reglering gäller oavsett om det rör sig om en kommunal eller fristående förskola. Det systematiska kvalitetsarbetet är idag en central del i förskolans verksamhet.

En omarbetad läroplan för förskolan har trätt i kraft. I den har målen för bland annat barnens språkliga, matematiska och kommunikativa utveckling tydliggjorts. Naturvetenskap och teknik har också fått en viktig roll i förskolans verksamhet. Den reviderade läroplanen har konkretiserat förskolan och skapat en naturlig övergång till skolan.

Under perioden 2009-2011 satsade regeringen 600 miljoner kronor på det så kallade förskolelyftet.

Men en förskola i världsklass förutsätter fortsatta satsningar på verksamhetens kvalitet. I budgeten för 2012 satsar regeringen drygt 120 miljoner kronor på kompetensutveckling i förskolan fram till 2014.

Forskarskolor för förskollärare har införts. Forskarskolorna gör det möjligt för förskollärare att, med bibehållen lön, kunna forska och ta en licentiatexamen.

En ny förskollärarutbildning startade hösten 2011. Den är direkt kopplad till förskolans verksamhet och karaktär där de yngsta barnens behov och utveckling sätts i centrum. Förskollärarlegitimationen som införs, höjer yrkets status och garanterar samtidigt kvaliteten i verksamheten.

Alla barn förtjänar en bra start och en väl fungerande förskola där kompetens och kvalitet prioriteras är en förutsättning för att våra barn ska kunna förverkliga sina drömmar och mål.

Min förhoppning är att fortsatta satsningar sker på kompetensutveckling av personalen. Satsningar på personalen säkerställer den svenska förskolans kvalitet och barnens fortsatta välbefinnande.

Johan Pehrson (FP)
riksdagsledamot

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018